FAQ

e-Plan lekcji

 • Szkoła nie posiadała EduPage i wykupiła plan kompleksowy


  Szkoła zakupiła plan Kompleksowy zawierający e-Plan lekcji – pierwszym krokiem do rozpoczęcia korzystania z niego będzie utworzenie strony logowania do systemu.
  Placówki, które nie korzystają z Generatora WWW – otrzymają możliwość uruchomienia odpowiedniej strony. W dniu rozpoczęcia obowiązywania licencji na e-Plan lekcji, na oficjalny e-mail szkoły, zostanie przesłana wiadomość z linkiem umożliwiającym utworzenie strony logowania.

  Po kliknięciu w link pojawi się strona zawierająca poniższy formularz:

   

  Gdy zostanie on wypełniony, po kliknięciu Utwórz stronę EduPage, zostanie ona utworzona. Loginem do strony jest część adresu strony szkoły, czyli na przykład test, oraz ustawione przez administratora szkoły hasło. Gdy użytkownik zaloguje się na stronę jako administrator, w celu przejścia do e-Planu lekcji, w Panelu po lewej stronie należy kliknąć ikonę e-Plan lekcji. 

  Użytkownik rozpoczynający pracę w aplikacji e-Plan lekcji ma możliwość zaimportowania danych wprowadzonych dotychczas w desktopowym programie aSc Plan lekcji. Jeżeli użytkownik posiada licencję na program aSc Plan lekcji oraz dane dostępowe do generatora stron WWW EduPage, wówczas posiada możliwość utworzenia powiązania pomiędzy programem desktopowym, a stroną internetową. Aby skopiować istniejący plan, należy w programie desktopowym aSc Plan lekcji otworzyć plik z planem, który ma zostać przeniesiony do e-Planu lekcji on-line, a następnie przejść do zakładki Plik i skorzystać z opcji o nazwie Publikacja online.

   

  W dalszej kolejności, z poziomu wyświetlonego formularza, należy wprowadzić login oraz hasło administratora strony internetowej.

  Po zalogowaniu, należy skorzystać z przycisku Zapisz do Planu Lekcji Online, a następnie wybrać format zapisu nazwisk nauczycieli oraz uzupełnić nazwę dla wybranego planu lekcji. Wspomniane czynności należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

  Kiedy plan zostanie już zapisany, administrator będzie posiadał możliwość wyświetlenia go bezpośrednio na stronie szkoły.

  Po kliknięciu Pokaż mi Plan Lekcji Online, użytkownik zostanie przekierowany do widoku e-Plan lekcji, w którym będzie miał możliwość otwarcia i edytowania przesłanego planu. 

  Jeśli szkoła posiada kilka osób odpowiedzialnych za układanie planu lekcji, istnieje możliwość pracy dwóch lub więcej użytkowników jednocześnie na jednym planie lekcji. W tym celu konieczne będzie utworzenie kont nauczycieli.

 • e-Plan lekcji początek pracy


  W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją e-Plan lekcji, w pierwszej kolejności, należy skorzystać z ikony o nazwie e-Plan lekcji znajdującej się w menu po lewej stronie ekranu.

  W nowo ukazanym widoku administrator lub nauczyciel posiadający uprawnienia do edycji i tworzenia planu lekcji, będą posiadali możliwość zarządzania istniejącymi planami lekcji. Dostępne opcje to:

  Nowy – umożliwia utworzenie nowego planu lekcji.

  Otwórz – pozwala na otwarcie wybranej wersji utworzonego planu lekcji, np. z kopii zapasowej, lub wczytanie stanu sprzed generowania planu.

  Pokaż – wyświetla wybrany plan lekcji z widocznej listy.

  Właściwości – po wyświetleniu okna, użytkownik ma możliwość zmiany nazwy planu, wybrania roku szkolnego, terminu obowiązywania planu oraz zdefiniowania stanu edytowanego pliku.

  Wyślij – umożliwia wysłanie planu lekcji dla wybranej grupy użytkowników: nauczycieli lub uczniów.

  Publikuj – umożliwia opublikowanie wybranego planu.

  Weryfikuj – pomaga zweryfikować poprawność powiązań pomiędzy danymi znajdującymi się w planie lekcji, a rozwiązaniem EduPage. Prawidłowe powiązanie danych ma wpływ na poprawność wyświetlania opublikowanego planu lekcji.

  Importuj – umożliwia import planu z programu aSc Plan lekcji do rozwiązania Edupage.

  Eksport – umożliwia eksport wygenerowanego planu lekcji do pliku XLS lub HTML.

  Usuń – usuwa wybrany plan lekcji.

  Ustawienia – pozwala na skonfigurowanie ustawień ogólnych, formatu planu lekcji oraz struktury planu lekcji.

  Uprawnienia dostępu – za pomocą tej opcji można określić jakie plany lekcji oraz dane widzą poszczególni użytkownicy.

  Publikacja danych osobowych – umożliwia określenie, czy w udostępnionym na stronie planie lekcji powinno być widoczne Imię i Nazwisko nauczyciela czy też same inicjały.

  Wyświetl plan lekcji na obecny tydzień – wyświetla aktualnie obowiązujący plan lekcji na obecny tydzień.

  Jeżeli użytkownik pełniący funkcję administratora strony nie jest osobą odpowiedzialną za ułożenie planu lekcji lub możliwość utworzenia planu ma być dostępna dla wybranych nauczycieli, to w takim wypadku konieczne będzie dodanie osobnego konta nauczyciela z poziomu rozwiązania EduPage oraz nadanie mu odpowiednich uprawnień.

 • Tworzenie nowego konta nauczycielskiego oraz nadawanie uprawnień


  W celu dodania konta nauczyciela należy, z poziomu Panelu kontrolnego, przejść do zakładki Bezpieczeństwo, a następnie skorzystać z opcji o nazwie Utwórz konta dla nauczycieli i uczniów, znajdującej się w sekcji Konta użytkowników.

  W dalszej kolejności, należy kliknąć przycisk o nazwie Nowa pozycja. W widoku dodawania nauczyciela, konieczne jest uzupełnienie następujących danych: imię, nazwisko, skrót oraz adres e-mail, który dostępny jest w zakładce Kontakt.

  W celu umożliwienia nowo dodanemu nauczycielowi korzystania z aplikacji e-Plan lekcji należy, będąc w zakładce Prawa użytkownika, zaznaczyć następujące opcje: Plan lekcji Administracja oraz Zastępstwa Administracja. Całość operacji należy zatwierdzić przyciskiem OK, widocznym w prawym dolnym rogu okna.

  Po wykonaniu powyższych czynności, będąc na koncie administratora, należy skorzystać z przycisku Konto, a następnie Wyślij hasła (Nauczyciele), dzięki czemu, po zaznaczeniu dodanego nauczyciela oraz zatwierdzeniu przesłania wiadomości, na adres e-mail nauczyciela, podany w trakcie dodawania konta, zostanie dostarczona wiadomość z linkiem umożliwiającym wygenerowanie hasła do konta oraz zalogowanie na stronę szkoły, a tym samym – korzystanie z aplikacji e-Plan lekcji.

   

   

   

 • W jaki sposób udostępnić innym nauczycielom możliwość zarządzania planami lekcji?


  Aplikacja oferuje możliwość przydzielenia jednego lub większej liczby pracowników do zarządzania planem lekcji w Twojej szkole.

  W celu przydzielenia nowego administratora EduPage, wykonaj następujące kroki:

  1. Po zalogowaniu jako administrator, przejdź do zakładki Panel kontrolny -> Bezpieczeństwo -> Utwórz konta dla nauczycieli i uczniów.
  2. W widoku Nauczyciele dodaj konto dla osoby administrującej planem lekcji w Twojej szkole za pomocą opcji Nowa pozycja.

  1. Nadaj uprawnienia w widoku Panel kontrolny -> Bezpieczeństwo -> Umożliw użytkownikom edycję modułu.

  1. Przy dodanym koncie nauczycielskim zaznacz odpowiednią opcję w kolumnie Plan lekcji – Administracja.

 • Jak dokonać integracji rozwiązania LIBRUS Synergia z systemem e-Plan lekcji?


  Aplikacja e-Plan lekcji może zostać zintegrowana z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Po utworzeniu wspomnianej integracji będzie możliwe zaimportowanie planu lekcji do Synergii ułożonego w programie e-Plan lekcji.

  W celu przeprowadzenia integracji należy:

  1. Zalogować się bezpośrednio na stronę EduPage / e-Planu lekcji szkoły, a następnie przejść do widoku Panel kontrolnyInformacje o szkoleImport/Eksport.
  2. W sekcji Import danych należy skorzystać z opcji Połącz z LIBRUS Synergia, a następnie zezwolić na połączenie.

  3. Po kliknięciu opcji Połącz zostanie wyświetlony komunikat informujący, o konieczności dokończenia synchronizacji po stronie rozwiązania LIBRUS Synergia.UWAGA: przed kliknięciem w opcję Kontynuuj, należy w drugiej karcie przeglądarki zalogować się do rozwiązania LIBRUS Synergia. Dzięki temu, po kliknięciu w opcję Kontynuuj nastąpi przekierowanie do właściwego widoku w Synergii (Ustawienia → Konfiguracja → Inne opcje → e-Plan lekcji), gdzie będzie możliwe dokończenie proces integracji.
  4. W Synergii, z poziomu widoku Ustawienia → Konfiguracja → Inne opcje → e-Plan lekcji system wyświetli informację o możliwości utworzenia połączenia z LIBRUS Synergia. Po zweryfikowaniu poprawności danych, w celu zaakceptowania powiązania, należy skorzystać z opcji Akceptuj połączenie.

  Po wykonaniu powyższych czynności, połączenie pomiędzy dwiema aplikacjami zostanie utworzone, a samo zaimportowanie planu utworzonego w ramach e-Planu lekcji stanie się już możliwe.

  W celu ewentualnego rozłączenia połączenia pomiędzy LIBRUS Synergia, a e-Planem lekcji, należy w widoku Ustawienia Konfiguracja Inne opcje e-Plan lekcji, skorzystać z opcji Rozłącz połączenie.

  Rozłączenie połączenia możliwe jest także z poziomu strony EduPage / e-Planu lekcji szkoły, po przejściu do widoku Panel kontrolny Informacje o szkoleImport/Eksport, w sekcji Import danych korzystając z opcji Połącz z LIBRUS Synergia, a następnie wybierając Narzędzia Rozłącz.