System Librus Synergia

Innowacyjne rozwiązanie podnoszące jakość edukacji w placówce szkolnej.

LIBRUS Synergia wspiera najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły – zarządzanie placówką, procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji.

Pozwala odciążyć nauczyciela w uzupełnianiu dokumentacji, dzięki czemu ma on więcej czasu na dydaktykę. Automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy szkoły wspiera dyrektora w zarządzaniu placówką. Rodzicom, system zapewnia szybki dostęp do informacji o uczniu i dzięki temu, gwarantuje nieznany dotąd komfort współpracy ze szkołą.

Dodatkowe moduły, jak Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Nauczanie indywidualne, Świetlica czy Wskaźniki sprawiają, że system jest czymś więcej niż standardowym dziennikiem elektronicznym. Ciągły rozwój na podstawie sugestii użytkowników oraz zmieniających się przepisów prawa to gwarancja szybkiej, sprawnej i efektywnej pracy.

Co nas wyróżnia

 1. Oferujemy bezpłatną pomoc techniczną.
 2. LIBRUS Synergia to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności.
 3. Rozwiązanie dostosowane jest do edukacji wczesnoszkolnej.
 4. Wspiera pracę zdalną, w tym organizację wideolekcji.
 5. Stale rozwijamy system w odpowiedzi na potrzeby użytkowników.
 6. Bezpłatna prezentacja w szkole i wsparcie opiekuna na każdym etapie wdrożenia i pracy.

system librus synergia został wybrany przez 6800 placówek z 1200 samorządów

 • Bezpłatne prezentacje

  Bezpłatne prezentacje

  Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa system lub nie wiesz, który jego wariant będzie odpowiedni dla Twojej placówki – skontaktuj się z nami. Nasz konsultant odwiedzi szkołę i odpowie na wszystkie pytania w czasie bezpłatnej prezentacji systemu.

 • Koszt licencji

  Koszt licencji

  Koszty użytkowania systemu Synergia dostosowane są do możliwości każdej szkoły – małej, średniej, a także bardzo dużej, placówki miejskiej i wiejskiej.

  Roczny koszt licencji systemu obejmuje pełny, bezpłatny dostęp do informacji (w tym również zdalny dostęp do ocen i frekwencji) dla wszystkich rodziców i uczniów, niezależnie od wybranego wariantu.

Nowe moduły

Dzienniki Zajęć Dodatkowych umożliwia dokumentowanie zajęć prowadzonych dla pojedynczego ucznia lub grup w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i Nauczanie indywidualne pozwolą sprawnie dokumentować prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniem. Intuicyjny interfejs ułatwi odnotowywanie lekcji dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub uczących się poza murami szkoły.

Specjalne potrzeby edukacyjne to moduł, który umożliwia odnotowywanie informacji oraz planowanie wsparcia – metod pracy, form pomocy i dostosowań – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozwala wybranym pracownikom placówki – dyrektorowi, pedagogowi i nauczycielowi-wychowawcy – na prowadzenie dokumentacji ucznia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, m.in. podstawy objęcia ucznia pomocą, metod pracy, dostosowań czy zajęć.

warianty systemu

System LIBRUS Synergia dostępny jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym placówek. Nie narzucamy szkołom jednego, gotowego systemu – to placówka wybiera, który wariant naszego rozwiązania jest najbardziej do niej dopasowany i najlepiej będzie wspierał jej codzienną pracę.

Dopasuj wariant do potrzeb swojej szkoły!

 • zaczynasz pracę z narzędziami informatycznymi
 • prowadzisz dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie papierowej i chcesz wdrożyć dziennik elektroniczny
 • Twoja rada pedagogiczna dopiero odkrywa zalety wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań
 • chcesz unowocześniać placówkę metodą małych kroków
 • korzystałeś już z narzędzi informatycznych
 • oczekujesz wsparcia również w dydaktyce
 • chcesz zautomatyzować procesy prowadzenia i monitorowania poprawności wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania
 • chcesz prowadzić dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie elektronicznej
 • innowacyjne rozwiązania, również informatyczne, to w Twojej szkole codzienność
 • chcesz automatycznie monitorować pracę placówki w wielu obszarach
 • już dawno zapomniałeś o dzienniku papierowym
 • oczekujesz, że Twoja placówka będzie wyróżniać się na tle innych jakością edukacji, organizacją pracy i sprawnym przepływem informacji

Każdy wariant składa się z pakietów, które są dopasowane do różnych potrzeb placówek.

Każdy wariant składa się z pakietów, które są dopasowane do różnych potrzeb placówek.

* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.
Altum
Systema
Basis
Podstawowy
Mobilni
Indywidualni
Dydaktyka
Rozszerzona dokumentacja
Nadzór pedagogiczny
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dla wymagających
* Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pakiety

 • Podstawowy

  Umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania (popularnie nazywanej dziennikiem elektronicznym), która jest zgodna z wszystkimi wymogami i wytycznymi MEN. W ramach pakietu możliwa jest także komunikacja w systemie, integracja konta użytkownika z dyskiem sieciowym, korzystanie z zasobów Biblioteki rozkładów materiałów nauczania (BRMN), e-Sekretariatu w wersji podstawowej, Terminarza, Zastępstw, dziennika nauczania indywidualnego, konta pedagoga, pomocy technicznej i wiele innych.

 • Mobilni

  Pakiet obejmuje swym zakresem aplikację mobilną dla nauczycieli. Aplikacja jest częścią systemu LIBRUS Synergia i zapewnia pracownikom szkoły dostęp do jego najważniejszych funkcji. Nauczyciele mają dostęp do istotnych informacji ze swojego konta – w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio na smatfonach i tabletach, dzięki czemu mogą dokumentować przebieg lekcji nawet poza murami szkoły. Posiadanie przez szkołę licencji na system LIBRUS Synergia jest równoznaczne z posiadaniem licencji na aplikację mobilną i możliwością jej pobrania przez nauczycieli bez dodatkowych opłat. Aplikacja mobilna dostępna jest na popularne platformy mobilne*.

  Pakiet Mobilni nie obejmuje licencji na aplikację dla rodziców i uczniów. Aplikacja dla rodziców i uczniów licencjonowana jest bezpośrednio przez firmę Librus. Więcej na jej temat można dowiedzieć się na stronie: aplikacjamobilna.librus.pl

 • Indywidualni

  W ramach pakietu dostępne są elementy projektu indywidualni.pl: licencja na korzystanie z oprogramowania, mechanizmy integracji oraz testy on-line dla nauczycieli, które identyfikują indywidualny styl uczenia się. indywidualni.pl to nowatorski, kompleksowy projekt, który gwarantuje realizację wymogu indywidualizacji procesu nauczania i objęcie nim każdego ucznia. Więcej o projekcie na indywidualni.pl.

 • Dydaktyka

  Nadrzędnym celem pakietu jest usprawnienie i uatrakcyjnienie procesów dydaktycznych. Ułatwia on przypisywanie umiejętności z podstawy programowej do tematu z rozkładu materiału nauczania czy zliczanie zrealizowanych godzin z każdego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Pakiet wspiera również planowanie przebiegu lekcji i sprawdzanie statystyk dot. zadawanych prac domowych.

  Moduły: Słownik podstawy programowej, Zadania domowe, Ramowe plany nauczania, Planowanie przebiegu lekcji

 • Rozszerzona dokumentacja

  Usprawnia dokumentowanie pracy placówki oraz przeciwdziała nadmiernej biurokracji. Pozwala monitorować realizowanie programu w klasie lub przez nauczyciela oraz sprawdzać brakującą lub ponadwymiarową frekwencję uczniów. Umożliwia prowadzenie dziennika zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć dodatkowych. Z wykorzystaniem pakietu możliwe jest tworzenie i drukowanie pełnej karty wycieczki, odnotowywanie dodatkowych godzin nauczycieli czy informacji dot. realizowania przez nich nauczania indywidualnego. Zawarty w pakiecie moduł Świetlica pozwala na prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej wraz z pozostałą dokumentacją. Dodatkowym modułem jest Dziennik pedagoga.

  Moduły: Kontrola realizacji i Kontrola frekwencji (automatyczne), Wycieczki, Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, Dziennik zajęć dodatkowych, Dodatkowe godziny nauczycieli, Dziennik pedagoga, Świetlica

 • Nadzór pedagogiczny

  Pozwala na szybki i zautomatyzowany monitoring pracy placówki w ramach zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Poszczególne moduły analizują dzienniki, wyszukują braki, automatycznie sprawdzają postępy w realizacji podstawy programowej, a wyniki przedstawiają w postaci czytelnych wykresów i raportów. Wsparciem będzie też moduł Ankiety oraz możliwość elektronicznego usprawiedliwiania nieobecności.

  Moduły: Kontrola realizacji podstawy programowej (automatyczna), Ankiety, Alerty, Wskaźniki, e-Usprawiedliwienia

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Wspomaga placówkę w prowadzeniu dokumentacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Moduły: Specjalne potrzeby edukacyjne

 • Dla wymagających

  Dodatkowe usługi dla nowoczesnych szkół: pomoc techniczna VIP, banner personalizacyjny, szkolenia on-line, Alias, e-Tablica, bezpłatne konsultacje z ekspertem w placówce.

  * Firma Librus zastrzega sobie prawo do decydowania o dostępności aplikacji na poszczególne platformy oraz do wprowadzania zmian w tym zakresie.

Umów się

na prezentację systemu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami