Kontakt

Świadectwa

 1. Co zrobić, gdy uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji?
 2. Czy do świadectw z wyróżnieniem potrzebne są innego rodzaju gilosze?
 3. Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?
 4. W czasie aktualizacji pojawia się komunikat mówiący o niezgodności wersji. Co zrobić?
 5. Mamy problem z pierwszym uruchomieniem programu. Podawany numer seryjny nie jest akceptowany przez komputer. Co zrobić?
 6. Co zrobić w przypadku zmiany wzorów świadectw? Jak zaktualizować program?
 7. Jakie są podstawy prawne drukowania świadectw?
 8. Czy można drukować pierwsze strony arkuszy w programie do drukowania świadectw?
 9. Na mojej płycie znajduje się niewielka kropka – nie jestem pewien czy to nie spowoduje utraty danych.
 10. Mam problem z uczniem, który urodził się za granicą. Co mam w takim przypadku zrobić z polem województwo?
 11. Nie mogę pobrać aktualizacji automatycznie za pomocą programu, ponieważ pojawia się komunikat błędu (np.” Socket Error”).
 12. Proszę o pomoc – nie wiem jak przenieść dane z starszej wersji programu do nowszej. Czy nie spowoduje to utraty danych?
 13. Wymiana danych pomiędzy programami do świadectw LIBRUS a systemem naboru OMIKRON.
 14. Dlaczego komputer nie odczytuje płyty znajdującej się w napędzie?
 15. Jak dodać adnotacje o upośledzeniu w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim?
 16. Dlaczego na świadectwie lub arkuszu ocen zamiast polskich znaków pojawiają się „krzaki”?
 17. Nie udaje się zainstalować programu na systemie Windows 7, 8 lub 8.1. Komputer nie widzi w ogóle płyty albo program jej nie wykrywa.
 18. W jaki sposób należy aktywować/zarejestrować program? Czy muszę przesyłać w tej sprawie dane aktywacyjne e-mailowo do firmy Librus?
 19. Wzory świadectw w programie są nieaktualne, nazwy przedmiotów są niepoprawne, brakuje numeru PESEL itp.
 20. W jaki sposób wykonać import danych Uczniów z e-Dziennika/LIBRUS Synergii do programu Świadectwa?
 21. Jak wyeksportować dane do e-Świadectw?
 22. Czy można zaimportować dane z pliku SOU (np. z e-Sekretariatu)?
 23. Posiadam utworzony oddział w programie Świadectwa zawierający dane tylko części uczniów w klasie. Jak mogę zaimportować do oddziału dane pozostałych uczniów widniejących w e-Dzienniku/LIBRUS Synergii?
 24. Jak wymienić płytę z programem na nową?
 25. Jak mogę zainstalować program na komputerze, który nie został wyposażony w CD-ROM?
 26. Podczas próby wydrukowania świadectwa lub arkusza ocen program nie widzi zainstalowanej w systemie drukarki.

Ocena Opisowa

 1. Czy do dziennika lekcyjnego można wklejać wydrukowane oceny opisowe?
 2. Kilka porad ułatwiających pracę z programem Ocena Opisowa w wersji 3.0.x
 3. Czy za pomocą Oceny Opisowej można drukować arkusze ocen? Czy takie arkusze są ważne?
 4. Czy Ocena Opisowa i zaproponowany schemat oceniania może służyć tylko do oceny uczniów klas 1-3?
 5. Brak niektórych wyrażeń oceniających w schemacie oceniania opisowego w Ocenie Opisowej.
 6. Nie widzę wyrażeń oceniających.
 7. Czy można zmodyfikować stosowane w programie wyrażenia oceniające?
 8. Dlaczego plik zawierający dane uczniów utworzony za pomocą Oceny Opisowej wersji dla nauczyciela, nie może zostać otwarty na komputerze w szkole?
 9. Który wzór arkusza ocen jest przeznaczony dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

Co zrobić, gdy uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeśli uczeń najwyższej programowo klasy nie uzyskał promocji, nie wydaje się mu żadnego świadectwa. Dokumentem potwierdzającym ww. przypadek może być zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do odpowiedniej klasy i nieukończeniu szkoły.

   

Powrót ⇑⇑

Czy do świadectw z wyróżnieniem potrzebne są innego rodzaju gilosze?Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?

Świadectwa z wyróżnieniem („z czerwonym paskiem”) muszą być drukowane na specjalnym, osobnym wzorze giloszy z nadrukowanym paskiem z barwami narodowymi.

Powrót ⇑⇑

Jak umieszczać odpowiednią adnotację na świadectwach przy ocenach dla ucznia dwujęzycznego?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 marca 2005 r.
[…]
6. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą – świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu znak „-” i literę wskazującą język danej mniejszości narodowej (na przykład: L – litewski, N – niemiecki, S – słowacki, U – ukraiński).
7. W świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycznie”.
[…]
W rozporządzeniu nie poruszono kwestii osobnych wzorów świadectw dla klas dwujęzycznych. Zgodnie z punktem 6. w naszych programach można drukować część polską świadectwa. Odnośnie punktu 7. nasze programy (od wersji 5.0.5) umożliwiają wpisywanie dowolnych adnotacji w osobnym polu obok nazwy przedmiotu na drugiej stronie świadectwa.

Powrót ⇑⇑

W czasie aktualizacji pojawia się komunikat mówiący o niezgodności wersji. Co zrobić?

Aby zaktualizować wersję programu, z którego Państwo korzystają należy wejść na naszą stronę aktualizacji. Tam należy wybrać interesujący nas program, następnie wybrać wersję i ściągnąć plik poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz plik”. W przypadku złego wyboru aktualizacja nie powiedzie się.

Powrót ⇑⇑

Mamy problem z pierwszym uruchomieniem programu. Podawany numer seryjny nie jest akceptowany przez komputer. Co zrobić?

Zdarzają się pytania dotyczące numerów seryjnych – najczęstszy problem z aktywowaniem programu wynika z mylenia cyfry 0 i litery O lub małej litery l z cyfrą 1. Problem ten dotyczy niewielkiej serii licencji drukowanych w mało czytelny sposób. Obecnie licencje są drukowane w sposób niebudzący wątpliwości.

W przypadku starszych programów numer seryjny składa się z ciągu cyfr ułożonych według następującego schematu : cyfra-sześć cyfr-cztery cyfry (na przykład: 7-098909-2315).

Jeśli mamy problem z uruchomieniem programu z takim numerem, należy wpisać przed cztery ostatnie cyfry cztery zera. Przykład:  7-098909-00002315

Powrót ⇑⇑

Co zrobić w przypadku zmiany wzorów świadectw? Jak zaktualizować program?

WSZELKIE UAKTUALNIENIA NALEŻY PRZEPROWADZAĆ JAKO ADMINISTRATOR SYSTEMU !

Program można zaktualizować na kilka sposobów:

  1. Aby zaktualizować program wystarczy z menu Rejestracja/Pomoc wybrać opcję Uaktualnij program/Pobierz aktualizację przez Internet. W tym przypadku wymagane jest połączenie z Internetem. Po wybraniu tej opcji program samoczynnie zamknie się i nastąpi pobieranie aktualizacji. Po jej pobraniu program zostanie automatycznie zaktualizowany. Ponowne uruchomienie programu, już w nowszej wersji, będzie wymagało podania numeru seryjnego (numeru licencji), który dostali Państwo razem z programem.
  2. W przypadku napotkania problemów z automatyczną aktualizacją należy odwiedzić naszą stronę WWW i pobrać aktualizację bezpośrednio z niej. Proszę przejść do działu aktualizacji i wybrać aktualizację do odpowiedniej wersji programu. Następnie należy wybrać miejsce zapisania pliku (np. pulpit) i rozpocząć pobieranie. Po ukończeniu pobierania pliku należy go uruchomić (poprzez dwukrotne kliknięcie), a program zostanie zaktualizowany do nowej wersji.
  3. Ponieważ niektórzy z Państwa nie dysponują dostępem do Internetu, zalecamy pobrać aktualizację ze strony WWW np. w szkole. Może to zrobić informatyk lub jeden z nauczycieli, który ma w domu dostęp do Internetu, a następnie nagrać taką aktualizację na płytę CD-R, dyskietkę czy np. pendrive. Tak przygotowaną już na nośniku aktualizację można zabrać do domu, skopiować sobie na dysk twardy, a następnie uruchomić.
Weryfikacja uaktualnienia – aby upewnić się, czy program został zaktualizowany poprawnie, wystarczy uruchomić program oraz z menu Pomoc wybrać opcje O programie.  Wyświetlone zostanie okienko, w którym widnieje numer wersji.

Powrót ⇑⇑

Jakie są podstawy prawne drukowania świadectw?

Podstawy prawne dotyczące drukowania świadectw są zawarte w Dz. U. z 2004 r. Nr 115 poz. 1198.

Od 4 lat szkoły drukują świadectwa za pomocą programów komputerowych na papierze giloszowym. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania dotyczące podstaw prawnych drukowania świadectw. Konsultowaliśmy się z odpowiednią komórką w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, otrzymując odpowiedź: żadne rozporządzenie nie zabrania takiego sposobu drukowania za wyjątkiem świadectw dojrzałości, na druk których trzeba uzyskać zezwolenie. Rozporządzenie wskazuje jedynie, co mają zawierać świadectwa promocyjne i ukończenia. Nasze programy do sporządzania świadectw spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Powrót ⇑⇑

Czy można drukować pierwsze strony arkuszy w programie do drukowania świadectw?

Niestety na dzień dzisiejszy nie jest możliwe drukowanie pierwszych stron arkuszy dla programów przeznaczonych do drukowania świadectw. Podstawowym założeniem tychże programów była pomoc nauczycielom przy wypełnianiu świadectw – z tego względu w najbliższym czasie nie pojawi się aktualizacja, która wprowadziłaby zmiany pod tym kątem. Program świadectwa umożliwia drukowanie kolejnych stron arkuszy i dołączenie ich do pierwszej strony wypełnionej ręcznie przez nauczyciela.

Pierwsze strony arkuszy można drukować tylko za pomocą programu Sekretariat lub aplikacji internetowej e-Świadectwa.

Powrót ⇑⇑

Na mojej płycie znajduje się niewielka kropka – nie jestem pewien czy to nie spowoduje utraty danych.

„Kropka”, o której mowa to zabezpieczenie nanoszone przez naszą firmę na płyty w celu zabezpieczenia ich przed kopiowaniem. Nie spowoduje ona żadnych problemów z funkcjonowaniem programu bądź utratą danych.

Powrót ⇑⇑

Mam problem z uczniem, który urodził się za granicą. Co mam w takim przypadku zrobić z polem województwo?

Pole „Województwo” na wzorze świadectwa jest przeznaczone jedynie dla uczniów, którzy urodzili się w naszym kraju. Obecnie nie ma wzorów świadectw, które jednoznacznie rozwiązywałyby ten problem. W przypadku innych krajów niż Polska – nie istnieje takie pojęcie jak województwo, w związku z czym należy je pominąć podczas procesu wypełniania świadectwa.

Powrót ⇑⇑

Nie mogę pobrać aktualizacji automatycznie za pomocą programu, ponieważ pojawia się komunikat błędu (np. „Socket Error”).

Błąd pojawiający się podczas procesu aktualizacji wskazuje na problem przy łączeniu się z naszym serwerem.

Jeżeli aktualizacja z poziomu programu nie jest możliwa, to należy przejść na stronę http://www.librus.pl/szkoly/aktualizacje/ i wybrać właściwy rodzaj programu oraz odpowiednią wersję (szkolną lub nauczycielską). Należy również wskazać wersję programu, jaka aktualnie zainstalowana jest na komputerze. Wersję programu można zweryfikować w programie, przechodząc do menu Pomoc i wybierając opcję O programie. Po wybraniu wersji programu należy wskazać miejsce, gdzie plik ma zostać zapisany (domyślnie jest to Pulpit). Następnie należy pobrać plik, zamknąć program do przygotowywania świadectw oraz uruchomić plik aktualizacyjny.

Powrót ⇑⇑

Proszę o pomoc – nie wiem jak przenieść dane z starszej wersji programu do nowszej. Czy nie spowoduje to utraty danych?

W przypadku, gdy wykonano poprawnie proces aktualizacji programu – nie wystąpią żadne problemy z odczytaniem pliku wykonanego w jego poprzednich wersjach. Wszystkie dane zostaną odczytane, pod warunkiem, że pliki nie zostały wykonane w wersji poniżej 3.0.0. W tych wersjach dane były przechowywane w dwóch częściach – głównym pliku przechowującym dane o grupie oraz w folderze, w którym zlokalizowane są wszystkie dane o uczniach tzn. ich świadectwach, ocenach etc. Jeżeli dysponujemy taką wersją, należy umieścić oba pliki w jednym folderze i otworzyć główny plik w programie. Nastąpi automatyczny odczyt danych i teraz po zapisaniu tych danych w nowszej wersji, powstanie nowy rodzaj pliku (dane będą od tej chwili przechowywane tylko i wyłącznie w jednym pliku).

Powrót ⇑⇑

Wymiana danych pomiędzy programami do świadectw LIBRUS a systemem naboru OMIKRON

W związku z szeregiem pytań i wątpliwości związanych z przenoszeniem danych o uczniach pomiędzy programami do świadectw LIBRUS oraz systemem naboru OMIKRON firmy Silvermedia chciałem krótko wypowiedzieć się na ten temat.

Programy do świadectw LIBRUS są wyposażone w funkcje importu/eksportu danych uczniowskich do formatu SOU (Standard Opisu Ucznia). Format ten jest w tej chwili najbardziej rozpowszechniony w Polsce, a jego popularyzacja ciągle postępuje.

W tej chwili w większym lub mniejszym stopniu stosują go głównie trzy firmy produkujące oprogramowanie dla oświaty, mające przeważający udział w rynku: Librus, Vulcan, Progman (dystrybutor Omikrona). Z ust kadry kierowniczej firmy Vulcan i Progman otrzymałem deklarację chęci podjęcia rozmów, których celem byłoby opracowanie/zaadaptowanie ogólnopolskiego formatu danych uczniowskich i zaimplementowania go w poszczególnych programach. Na chwilę obecną każda z firm we właściwy dla siebie sposób stara się ułatwić życie nauczycielom i pracownikom szkół. Ze strony LIBRUS zostało zrobione wszystko co możliwe. Zaimplementowaliśmy import/eksport do formatu SOU we wszystkich naszych produktach, które operują na danych uczniowskich. Z informacji, jakie otrzymałem z Progmana, które potwierdził również Pan Janusz Wróbel z Gimnazjum nr 12 w Tychach, w systemie Omikron istnieje możliwość wymiany danych uczniowskich w formacie SOU. Prawdopodobnie jest to możliwość TYLKO eksportu.

W związku z tym JEST możliwe przeniesienie danych z systemu Omikron do programów drukujących świadectwa firmy Librus i NIE będzie konieczne powtórne ich wprowadzanie. Chciałbym Państwa także bardzo gorąco zachęcić do wywierania nacisku na firmy produkujące oprogramowanie każdorazowo, kiedy są u Państwa wprowadzane nowe programy i systemy. Nie powinno być tak, że zakup jednych programów przekreśla używanie poprzednio zakupionych, na które szkoły wydają niejednokrotnie dziesiątki tysięcy złotych, tak jak stało się to w przypadku programów do drukowania świadectw firmy Librus.

W przypadku systemu Omikron na szczęście jest tak, że ta wymiana danych zaistnieje dzięki dobrej woli firmy LIBRUS, która jako jedyna poza firmą Vulcan (twórcą standardu) zdecydowała się na wprowadzenie do wszystkich programów możliwości wymiany danych w dwie strony (import/eksport). Mamy nadzieję, że inne firmy pójdą w końcu naszym śladem i postanowią ułatwić życie wszystkich nauczycielom, dyrektorom, sekretarkom i innym użytkownikom oprogramowania dla oświaty.

Powrót ⇑⇑

Dlaczego komputer nie odczytuje płyty znajdującej się w napędzie?

Problem ten występuje przeważnie w przypadku nieaktualnej wersji programu. Przed jego uruchomieniem należy pobrać i zainstalować aktualizację dostępną na stronie: https://www.librus.pl/szkoly/aktualizacje/

Jeżeli to rozwiązanie odniesie skutku, to należy spróbować tymczasowo wyłączyć zainstalowany na komputerze program antywirusowy, który może blokować dostęp do pliku autorun.inf.
Powrót ⇑⇑

Jak dodać adnotacje o upośledzeniu w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim?

Adnotacja o upośledzeniu Ucznia w stopniu lekkim powinna pojawić się jedynie na arkuszu ocen Ucznia. W celu dodania adnotacji o lekkim upośledzeniu, należy przejść do okna edycji danych Ucznia oraz zaznaczyć pole wyboru Adnotacja o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim.

Aby zmienić treść adnotacji należy przejść do widoku: Opcje -> Konfiguracja. W nowym oknie należy zaznaczyć kartę Adnotacja, a następnie odblokować pole edycji klikając w ikonkę kłódki. Po odblokowaniu pola należy wprowadzić nową treść i zapisać zmiany.

W przypadku Uczniów o średnim lub znacznym upośledzeniu umysłowym stosuje się specjalne wzory świadectw i arkuszy ocen.

Powrót ⇑⇑

Dlaczego na świadectwie lub arkuszu ocen zamiast polskich znaków pojawiają się „krzaki”?

Nieprawidłowość związana z brakiem polskich znaków w polach tekstowych najczęściej związana jest aktualnie zainstalowaną dystrybucją systemu Windows. W momencie, gdy system Windows jest obcojęzyczny lub spolszczony nieoficjalną nakładką, niedogodność będzie występować. Należy pamiętać, że programy do drukowania świadectw powstały z myślą o użytkownikach polskiego systemu operacyjnego, dlatego pełna kompatybilność występuje z systemami w polskiej wersji językowej.

Ze względu na dużą ilość personalizacji językowych oraz nakładek systemowych nie jest możliwe podanie uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich przypadków.

Możliwym rozwiązaniem niedogodności jest użycie oficjalnej aktualizacji systemu, zgodnie z zainstalowaną wersją, dostępnej na stronie: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/language-packs

Powrót ⇑⇑

Nie udaje się zainstalować programu na systemie Windows 7, 8 lub 8.1. Komputer nie widzi w ogóle płyty albo program jej nie wykrywa.

Programy do drukowania świadectw działają poprawnie na następujących systemach operacyjnych: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1.
Jeżeli podczas instalacji lub uruchamiania programu wystąpił problem z płytą CD, to jego rozwiązanie zostało opisane w punkcie 14.

Powrót ⇑⇑

W jaki sposób należy aktywować/zarejestrować program? Czy muszę przesyłać w tej sprawie dane aktywacyjne e-mailowo do firmy Librus?

Aktywacja programu nie wymaga kontaktu z firmą Librus. Po zainstalowaniu aplikacji należy wprowadzić numer seryjny widniejący na certyfikacie autentyczności oprogramowania.
Jeżeli po instalacji aplikacja wymaga rejestracji online i przesyłania danych szkoły do firmy Librus, to należy pobrać ze strony https://www.librus.pl/szkoly/aktualizacje/ aktualizację do najnowszej dostępnej wersji. Po zainstalowaniu aktualizacji, program będzie mógł zostać aktywowany wpisując numer seryjny widniejący na certyfikacie autentyczności i nie będzie potrzeby kontaktu z firmą Librus.

Powrót ⇑⇑

Wzory świadectw w programie są nieaktualne, nazwy przedmiotów są niepoprawne, brakuje numeru PESEL itp.

Wzory świadectw dla wszystkich etapów kształcenia zostały dostosowane do obecnie obowiązujących rozporządzeń. Jeżeli wyświetlany wzór nie jest aktualny, to należy zmienić go, przechodząc do widoku: Opcje -> Konfiguracja, a następnie wybierając z listy Wzór świadectwa określoną sygnaturę. Na liście znajdują się także nieaktualne wzory (dla odróżnienia ich nazwa została przekreślona), które nie są już stosowane, ale mogą zostać wykorzystane np. do wydrukowania duplikatu świadectwa sprzed kilku lat.

19
Jeżeli na liście brakuje najnowszego wzoru świadectwa, to jest to spowodowane nieaktualną wersją aplikacji zainstalowanej na komputerze Użytkownika. Należy przejść na stronę: https://www.librus.pl/szkoly/aktualizacje/ i pobrać odpowiedni plik z uaktualnieniem.

Powrót ⇑⇑

W jaki sposób wykonać import danych Uczniów z e-Dziennika/LIBRUS Synergii do programu Świadectwa?

Aby zaimportować dane z e-Dziennika/LIBRUS Synergii, należy zalogować się na konto wychowawcy lub administratora (wychowawca ma uprawnienia do eksportowania danych swoich wychowanków, administrator do eksportowania danych uczniów wszystkich klas). Następnie należy przejść do widoku: Narzędzia-> Eksporty, w tabeli Programy do drukowania świadectw wersje desktopowe, należy kliknąć Eksportuj obok programu, do którego mają zostać zaimportowane dane. Następnie należy wybrać Eksport SOU (w przypadku eksportu do programu Ocena opisowa) lub Dalej (w przypadku wszystkich programów, oprócz Oceny opisowej). Po tym należy wybrać klasę, kliknąć Dalej, zweryfikować czy lista uczniów jest poprawna (jeśli dane jakiegoś ucznia mają nie zawierać się w eksporcie, należy odznaczyć jego nazwisko), w kolejnym kroku należy powiązać przedmioty z e-Dziennika/LIBRUS Synergii z przedmiotami w Świadectwach, wybrać Eksportuj i Zakończ.

Jeśli dane są eksportowane do programu Ocena opisowa, po wybraniu Eksportu SOU, należy wybrać oddział, uzupełnić wymagane pola i kliknąć Dalej, a w kolejnym kroku Zapisz.
Jeżeli będzie brakowało danych lub będą nieprawidłowe, zostanie to wykazane w ostatnim kroku eksportu.

Aby wczytać wyeksportowane dane w programie Świadectwa dla dowolnego etapu nauczania oprócz klas 1-3 szkoły podstawowej należy po uruchomieniu aplikacji wybrać z górnego menu: Plik -> Otwórz, skorzystać z ikonki teczki na dokumenty w górnym menu lub wybrać skrót klawiszowy Ctrl+O, a następnie wskazać zapisany na dysku plik.
Aby wczytać wyeksportowane dane w programie Świadectwa dla klas 1-3 szkoły podstawowej należy po uruchomieniu aplikacji utworzyć nowy plik, wybierając z górnego menu: Plik -> Nowy, a następnie wykonać import danych zapisanych w pliku SOU, wybierając: Plik -> Import -> XML SOU i zaznaczając na liście wybranych uczniów.

Powrót ⇑⇑

Jak wyeksportować dane do e-Świadectw?

Aby wyeksportować dane z programu desktopowego do e-Świadectw, należy wybrać Plik-> Eksportuj-> XML SOU, następnie należy zaznaczyć uczniów, których dane mają zostać wyeksportowane i wybrać OK. W wyeksportowanym pliku zawarte są wszystkie oceny uczniów.

Powrót ⇑⇑

Czy można zaimportować dane z pliku SOU (np. z e-Sekretariatu)?

Jeżeli dane uczniów znajdują się w pliku SOU, można je zaimportować, wybierając: Plik-> Importuj-> XML SOU i następnie wskazać plik.

Powrót ⇑⇑

Posiadam utworzony oddział w programie Świadectwa zawierający dane tylko części uczniów w klasie. Jak mogę zaimportować do oddziału dane pozostałych uczniów widniejących w e-Dzienniku/LIBRUS Synergii?

Aby zaimportować pozostałych uczniów do już istniejącego oddziału w Świadectwach należy wykonać eksport danych uczniów w e-Dzienniku/LIBRUS Synergii do pliku SOU. Proces ten został opisany w punkcie 22.
Po utworzeniu pliku SOU należy uruchomić program Świadectwa, a następnie otworzyć istniejący oddział i wybrać z górnego menu: Plik -> Importuj -> XML SOU i wskazać jedynie tych uczniów, których dane mają zostać dodane do oddziału.

Powrót ⇑⇑

Jak wymienić płytę z programem na nową?

Wymiana nośnika jest możliwa po odesłaniu uszkodzonej lub zużytej płyty na adres firmy Librus i uiszczeniu niewielkiej opłaty. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.librus.pl/szkoly/pomoc-2/nosniki/.

Powrót ⇑⇑

Jak mogę zainstalować program na komputerze, który nie został wyposażony w CD-ROM?

Instalacja programu Świadectwa możliwa jest tylko przy pomocy płyty CD. Jeżeli w komputerze nie został zainstalowany CD-ROM, to zalecamy skorzystanie z zewnętrznego napędu CD-ROM lub DVD-ROM lub też zakup przez szkołę aplikacji e-Świadectwa działającej przez przeglądarkę internetową. Aplikacja ta nie wymaga instalowania na komputerze użytkownika.

Powrót ⇑⇑

Podczas próby wydrukowania świadectwa lub arkusza ocen program nie widzi zainstalowanej w systemie drukarki.

Jeżeli drukarka została poprawnie zainstalowana i jest wykrywana przez inne programy, to problem związany jest zapewne z konfiguracją systemu lub specyficznymi ustawieniami zainstalowanej drukarki.
W tej sytuacji rozwiązaniem może być odinstalowanie sterowników drukarki, a następnie zainstalowanie ich ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, to zalecamy instalację tzw. wirtualnej drukarki PDF (np. program doPDF lub Bullzip PDF Printer) – aplikacji dzięki której na liście drukarek pojawi się nowa pozycja. Po wybraniu jej podczas drukowania świadectwa, dokument nie zostanie fizycznie wydrukowany, lecz zostanie utworzony plik PDF, który można następnie wyświetlić w odpowiednim programie, np. Adobe Reader i wydrukować.

Powrót ⇑⇑

Czy do dziennika lekcyjnego można wklejać wydrukowane oceny opisowe?

Kwestia ta regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 16 marca 2002 r. z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym § 12 informuje:

 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.
 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

Arkusz ocen jest dokumentem wyższym rangą niż dziennik lekcyjny, dlatego wg naszej interpretacji można tak samo postąpić w przypadku dziennika lekcyjnego.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Powrót ⇑⇑

Kilka porad ułatwiających pracę z programem Ocena Opisowa w wersji 3.0.x

Poniższy tekst wyjaśnia kilka szczegółów, które znacząco mogą ułatwić pracę z programem. Artykuł w głównej mierze jest kierowany do osób, które już pracowały na poprzednich wersjach, ale nowi użytkownicy również znajdą w nim ważne wskazówki.

Główną zmianą jest sposób wypełniania świadectwa. W nowej wersji wszystkie dane uzupełnia się i edytuje na świadectwie, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, w raporcie (w nowej wersji zwanym zestawieniem) – jednocześnie edycja świadectwa nie oznacza zmian w raporcie (zestawieniu).

 1. Zakładka zestawienie jest odpowiednikiem raportu z poprzednich wersji, jednak służy jako wydruk dodatkowy, a nie do sporządzania świadectwa (czyli nie trzeba wypełniać zestawienia, żeby wydrukować świadectwo).
 2. Można wyeksportować schemat z pliku grupy (jest to opisane w helpie w rozdziale poświęconym schematowi oceniania). Jeśli ktoś przerobi sobie schemat w pliku grupy, to może sobie go wyeksportować i dodać do innej grupy.
 3. Przed wypełnieniem świadectwa trzeba powiązać pola oceny z polami na świadectwie. Chodzi o to, że należy wybrać, które pozycje oceny mają być wpisywane w wybrane pola na świadectwie. Dla schematu, który jest razem z instalką (kopiowany przy instalacji do „moich dokumentów”) robi się to zawsze tak samo (kompetencje oddziaływań wychowawczych->zachowanie; Kompetencje edukacji->obowiązkowe zajęcia edukacyjne). Opcja powiązania będzie miała zastosowanie przy nowych schematach – nowa ocena opisowa jest zrobiona tak, że będzie można znacznie rozszerzyć grono potencjalnych użytkowników programu. Program po „kosmetycznych zabiegach” będzie mógł tworzyć na przykład oceny opisowe dla szkół specjalnych, dla stażystów, opinie o pracownikach i inne).
 4. Wyrażenie oceniające wybiera się poprzez zaznaczenie kwadratu po jego lewej stronie, można tego dokonać również naciskając klawisz spacji.
 5. Jeżeli treść oceny opisowej nie mieści się w polu na świadectwie, pojawia się czerwona ramka.
 6. Dodano statystyki w postaci słupków. Ich kolory można modyfikować w konfiguracji (kolory te są też wyświetlane jako tło „wyrażeń oceniających”).

Powrót ⇑⇑

Czy za pomocą Oceny Opisowej można drukować arkusze ocen? Czy takie arkusze są ważne?

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23 poz. 225) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wprowadzono istotną zmianę, dotyczącą sposobu wypełniania arkuszy ocen w klasach I-III szkoły podstawowej. § 12. pkt 3. tego rozporządzenia stanowi, że:

„W klasach l-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.”

Powrót ⇑⇑

Czy Ocena Opisowa i zaproponowany schemat oceniania może służyć tylko do oceny uczniów klas 1-3?

Za pomocą programu Ocena Opisowa możemy również konstruować inne niż domyślny schemat ocen (przeznaczony do oceny wyłącznie uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej). Można utworzyć schematy oceny dla sześciolatka, dla stażysty, a nawet schemat oceny pracy nauczyciela.

Powrót ⇑⇑

Brak niektórych wyrażeń oceniających w schemacie oceniania opisowego w Ocenie Opisowej.

Wyrażenia oceniające dostępne w obecnych wersjach schematu oceniania opisowego dla uczniów kształcenia zintegrowanego zostały stworzone przez ekspertów firmy Librus w oparciu o treści podstawy programowej dla danego poziomu edukacyjnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wymaga formułowania w ściśle określony sposób treści wyrażeń oceniających na świadectwach klas edukacji wczesnoszkolnej oraz nie publikuje gotowych wzorów takich wyrażeń.

Przygotowany przez firmę Librus schemat oceniania zawiera wyrażenia oceniające z wszystkich przedmiotów realizowanych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jeśli wyrażenia z niektórych edukacji nie są widoczne, to najprawdopodobniej wybrany został stary schemat oceniania. Aby skorzystać z nowej wersji schematu należy przejść do widoku: Narzędzia -> Konfiguracja, a następnie w karcie Inne usunąć zaznaczenie w pozycji Automatycznie wybieraj plik schematu oceniania. Następnie należy skorzystać z przycisku Dodaj ocenę w lewym dolnym rogu okna i wskazać plik zawierający nowy schemat: Kształcenie zintegrowane 1-3 wersja 3.smt znajdujący się w folderze Dokumenty lub Moje dokumenty. W aplikacji powinien wówczas zostać wyświetlony najnowszy schemat oceniania opisowego.

Należy pamiętać, że istnieje również możliwość ręcznego dodania sformułowania, zgodnie z potrzebą użytkownika. Aby tego dokonać należy wybrać: Narzędzia -> Edytor schematów oceniania, a następnie w nowo otwartym oknie skorzystać z przycisku + i dodać nowe wyrażenie oceniające.

OO.5

Powrót ⇑⇑

Nie widzę wyrażeń oceniających.

Aby wyświetlić listę wyrażeń oceniających należy utworzyć nowy oddział, a następnie skorzystać z przycisku Dodaj ocenę znajdującego się w lewym dolnym rogu okna programu. Po zaznaczeniu na liście po lewej stronie dowolnego ucznia, w środkowej części okna wyświetlone zostaną wyrażenia oceniające.

OO.6

Powrót ⇑⇑

Czy można zmodyfikować stosowane w programie wyrażenia oceniające?

Aby zmodyfikować wyrażenie oceniające należy przejść do karty Oceny, a następnie odszukać określone wyrażenie oceniające i kliknąć w nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Wyświetlone zostanie okno, w którym możliwa będzie edycja zarówno treści wyrażenia, jak i pozostałych pól, takich jak stopień skali czy zalecenia dla rodziców.

Powrót ⇑⇑

Dlaczego plik zawierający dane uczniów utworzony za pomocą Oceny Opisowej wersji dla nauczyciela, nie może zostać otwarty na komputerze w szkole?

Problem wynika najprawdopodobniej z tego, że świadectwa zostały utworzone w nowszej wersji programu, niż Ocena opisowa zainstalowana w wersji szkolnej. W takiej sytuacji należy zaktualizować wersję szkolną do najnowszej korzystając z mechanizmu aktualizacji dostępnego po wybraniu: Pomoc -> Pobierz aktualizację lub pobierając plik z aktualizacją samodzielnie ze strony https://www.librus.pl/szkoly/aktualizacje/.

Powrót ⇑⇑

Który wzór arkusza ocen jest przeznaczony dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

Arkusze ocen o sygnaturze MEN-I/38b/2 oraz MEN-I/38/2 są przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Powrót ⇑⇑

wróć na górę

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.