Ocena pracy i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od dnia 1 września 2022 r.

Szkolenie on-line

Zapisz się

Prowadząca Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Data: 5.12.2022 r.
Forma: szkolenie otwarte on-line
Czas trwania: 12:00-15:00
Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele-mentorzy
Cena: 190 zł/os.
Zgłoszenia: do 2.12.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Zapisz się

opis szkolenia

Zagadnienia:

 • Założenia, wskazania oraz warunki ustalenia oceny pracy nauczyciela zawarte w ustawie – Karcie Nauczyciela i w aktualnym rozporządzeniu wykonawczym.
 • Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela i tryb odwoławczy od oceny.
 • Szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły i poziom ich realizacji.
 • Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego nauczycieli obowiązujące od dnia 1 września 2022 r.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego i stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Zadania mentora dla nauczyciela, który odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 • Nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole.

Dlaczego warto:

 • Poznasz propozycje pism związanych z oceną pracy nauczyciela do wykorzystania w szkole (powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, wskazanie przez nauczyciela dyrektorowi szkoły dodatkowego kryterium oceny pracy, powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy na wniosek nauczyciela, zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela, zawiadomienie mentora o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela).
 • Otrzymasz propozycje zestawień związanych z oceną pracy nauczyciela (przeliczenie liczby uzyskanych przez nauczyciela punktów na poziom oceny pracy, zestawienie realizacji przez nauczyciela kryteriów do oceny jego pracy).
 • Będziesz znać zakres wymagań dotyczących egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego i dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Dowiesz się, jakie są czynności nauczyciela i dyrektora szkoły w drugim i ostatnim roku trwania przygotowania do zawodu nauczyciela.
 • Uzyskasz informacje na temat zawartości wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zapisz się

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE ON-LINE?

instrukcja