Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Librus spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-153) przy al. Wojciecha Korfantego 193.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres siedziby firmy lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.librus.pl.

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych do którego może Pani/Pan kierować wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres siedziby spółki lub elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy na www.librus.pl.

Podane przez Panią/Pana w formularzu dostępnym na platformie Clickmeeting (przed zalogowaniem na szkolenie) dane osobowe będą przetwarzane przez administratora:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy oraz organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne żądanie wskazując podstawę prawną).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Zgodnie z właściwymi przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt na adres siedziby spółki lub elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy na www.librus.pl.

Gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Podanie danych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w szkoleniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.