Plan lekcji

Automatycznie generuj plan zgodny ze wszystkimi wymogami

Układasz plan lekcji metodą prób i błędów? Usprawnij planowanie z programem Plan lekcji Librus. Dzięki dodatkowym modułom, efektywnie planuj dyżury oraz zastępstwa.

Korzyści

Udogodnienia

 • Integracja z rozwiązaniem LIBRUS Synergia.

 • Możliwość umieszczenia planu na stronie WWW.

 • Bezpłatne aktualizacje.

 • Możliwość instalacji na wielu stanowiskach komputerowych.

 • Dostosowanie do wszystkich typów szkół.

 • Testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych.

 • Pomoc Wirtualnego Asystenta, który krok po kroku wskaże, jak ułożyć plan.

Funkcjonalność

 1. Automatyczne generowanie planu zgodnego z wymogami organizacyjnymi szkoły oraz przepisami BHP.
 2. Obsługa nawet bardzo skomplikowanych założeń dla planu lekcji.
 3. Weryfikacja gotowego harmonogramu i wyszukiwanie ewentualnych konfliktów.
 4. Import danych z różnych arkuszy organizacyjnych, m.in. firmy VULCAN, Krakfin, Wolters Kluwer.
 5. Eksport danych do Excel, LIBRUS Synergia modułów: Zastępstwa, Dyżury, Generator WWW.
 6. Drukowanie planów dla wybranych klas, sal czy nauczycieli.
 7. Ręczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych.
 8. Obsługa sal szkolnych znajdujących się w różnych budynkach z uwzględnieniem czasu przejścia uczniów.
 9. Uwzględnianie w układaniu planu indywidualnego toku nauczania klas IB lub wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych.
 10. Definiowanie oraz minimalizowanie liczby okienek.
 11. Rozbudowana funkcja cykli – możliwość wyboru, w którym semestrze (oraz tygodniu) ma się odbywać lekcja.
 12. Moduł Seminaria – automatyczne przydzielanie uczniów do grup seminaryjnych, w trakcie generowania planu.

MODUŁ ZASTĘPSTWA

Zapewni pomoc przy planowaniu zastępstw. Moduł zaproponuje nauczycieli do pełnienia zastępstw na podstawie gotowego harmonogramu zajęć z programu Plan lekcji Librus.

 

Moduł Zastępstwa pozwala na:

 • wprowadzanie terminów nieobecności nauczyciela z możliwością doprecyzowania ich co do: godzin, zajęć lekcyjnych, dni lub dłuższych okresów,
 • dowolne określanie typów zastępstw,
 • definiowanie kryterium przydzielania nauczycieli na zastępstwa (np. według liczby przepracowanych godzin),
 • tworzenie notatek do zastępstw,
 • dodawanie nieobecności oddziałów szkolnych,
 • tworzenie rozbudowanych raportów z możliwością ich drukowania (np. listy nieobecnych nauczycieli, sumy zastępstw w określonym czasie z podziałem na typy),
 • eksportowanie danych,
 • tworzenie automatycznej kopii danych.

Moduł Zastępstwa jest dodatkowym modułem programu Plan lekcji i nie funkcjonuje jako samodzielny program.

moduł dyżury

Zapewni pomoc w organizacji dyżurów nauczycieli w szkole na podstawie gotowego harmonogramu zajęć z programu Plan lekcji Librus. Definiując preferencje czasowe, liczbę korytarzy oraz informację o przypisanych do nich salach, inteligentny algorytm dopasuje dyżury do konkretnych nauczycieli.

Zyskasz:

 • kompletny plan dyżurów z uwzględnieniem podanych warunków,
 • informację o trafności wyboru dyżurującego nauczyciela według wymaganych kryteriów,
 • materiał, który pozwoli na porównanie harmonogramu zajęć nauczycieli z ich planem dyżurów,
 • możliwość ręcznego układania siatki dyżurów oraz modyfikowanie stworzonych planów,
 • możliwość wydruku planu dyżurów każdego miejsca w szkole oraz indywidualnego planu nauczycieli, obejmującego prowadzone zajęcia i dyżury.

Moduł Dyżury jest dodatkowym modułem programu Plan Lekcji i nie funkcjonuje jako samodzielny program.

Umów się

na prezentację programu w Twojej placówce

Skontaktuj się z nami