Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2014/2015

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I. półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, wskazanie czynności do realizacji przez Dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określony datami – czas realizacji tych czynności określa sam Dyrektor.

 1. Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje, które dotyczą proponowanych ocen na I. półrocze (zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania).
 2. Rozliczenie realizacji godzin wynikających z art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela za I. półrocze roku szkolnego 2014/15.
 3. Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I. półrocze roku szkolnego 2014/15.
 4. Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I. półrocze. Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Warto odnieść się do:

 • etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/15;
 • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/15;
 • zakresu wspomagania Nauczycieli w realizacji ich zadań przez organizowanie szkoleń i narad;
 • obserwacji zajęć, których dokonał Dyrektor w I. półroczu pod kątem celów i tematów obserwacji;
 • oceny pracy Nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym.

5. Koordynacja organizacji zebrania Nauczycieli/Wychowawców klas z Rodzicami Uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć Uczniów za I. półrocze.

Do 21 stycznia 2015 r.

Złożenie przez Rodziców Uczniów pisemnej informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej (załącznik 4 w procedurach). Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Do 22 stycznia 2015 r.

Złożenie przez Rodziców Dyrektorowi gimnazjum pisemnej deklaracji (załącznik 1c w procedurach):

 • o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole,
 • o rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy.

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez Dyrektora tej komisji.

 

Do 30 stycznia

 

Ogłoszenie przez OKE kalendarza szkoleń z zakresu stosowania procedur i instrukcji przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych (decyzja dyrektora OKE).

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.