Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2013/2014

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły – informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

1 kwietnia 2014 r.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu w szkole podstawowej.

Propozycja: można równolegle przeprowadzić wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny. Jest to rozwiązanie, które ze względów organizacyjnych dobrze sprawdza się dla Uczniów szkół, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać – po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej – Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego:

Do 1 kwietnia 2014 r.

Stwierdzenie uprawnień do zwolnienia ze sprawdzianu na podstawie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad i zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych.

Do 10 kwietnia 2014 r.

Przekazanie do OKE informacji o zmianie w zakresie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli Uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r.

Składanie przez Rodziców wniosków (wraz z dokumentacją) o przyjęcie do gimnazjum kandydata zamieszkałego poza obwodem.

Do 22 kwietnia 2014 r.

 • Prezentacja Uczniom i Rodzicom Informacji dla Ucznia dotyczącej przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Zapoznanie Uczniów z techniką pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Zapoznanie Uczniów z organizacją egzaminu gimnazjalnego w szkole.
 • Stwierdzenie uprawnień do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad i zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych.

23 kwietnia 2014 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

24 kwietnia 2014 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.

25 kwietnia 2014 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego.

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole:

Do 7 kwietnia 2014 r.

 • Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w § 81 i zebranie oświadczeń od członków zespołów.
 • Przyjęcie od zdających wykazu bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego

Do 22 kwietnia 2014 r.

Przyjęcie od laureatów i finalistów olimpiad wniosków o zmianę przedmiotów egzaminacyjnych i przekazanie informacji do OKE.

Do 23 kwietnia 2014 r.

 • Przekazanie zdającym informacji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (zdający muszą znać zasady udziału w egzaminie maturalnym oraz zasady kodowania arkuszy i kart odpowiedzi).
 • Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z powodów losowych lub zdrowotnych.
 • Przekazanie zdającym informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

Do 26 kwietnia 2014 r.

 • Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.
 • Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

Do 30 kwietnia 2014 r.

 • Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych.
 • Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i części pisemnej egzaminu.

Do 30 kwietnia 2014 r.

Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2014/15 poprzedzone ustaleniami zawartym w szkolnym planie nauczania, który jest oparty na ramowym planie nauczania i przekazanie arkusza do organu prowadzącego.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.