Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zawieszenie Nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Instytucja zawieszenia Nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych, uregulowana w art. 83 i nast. Karty Nauczyciela, pozostaje w ścisłym związku z toczącym się wobec Nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym.

Analiza regulacji art. 83 Karta Nauczyciela pozwala na wysunięcie tezy, że nauczycielska pragmatyka służbowa reguluje dwa rodzaje zawieszenia Nauczyciela w obowiązkach – fakultatywne oraz obligatoryjne.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Karty Nauczyciela Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, a organ prowadzący – Dyrektora, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie Nauczyciela (Dyrektora) od wykonywania obowiązków w placówce.

Przywołany przepis posługuje się określeniem „może zawiesić”. Nie nakłada zatem na Dyrektora szkoły obowiązku zawieszenia Nauczyciela, a jedynie przyznaje mu prawo do zastosowania tego środka. Jednocześnie przywołana regulacja wskazuje powody uzasadniające zastosowanie zawieszenia: wobec Nauczyciela musi się toczyć postępowanie karne lub dyscyplinarne, a powaga i wiarygodność wysuniętych zarzutów wskazywać, że odsunięcie od wykonywania obowiązków jest celowe. Następnie Dyrektor musi oceniać wagę stawianych Nauczycielowi zarzutów i podjąć decyzję, czy uzasadniają one odsunięcie od obowiązków. Karta Nauczyciela nie zawiera żadnych wytycznych, którymi powinien kierować się Dyrektor, ważąc zasadność odsunięcia Nauczyciela od wykonywania obowiązków.

Wytyczne takie byłyby przydatne, bo Nauczycielska pragmatyka służbowa przyznaje prawo zawieszenia Nauczyciela w obowiązkach również w przypadku, gdy postępowanie dyscyplinarne jeszcze się nie rozpoczęło. Zgodnie z art. 83 ust. 1 (zdanie drugie) Karty Nauczyciela w sprawach niecierpiących zwłoki Nauczyciel (Dyrektor) może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jednak znów pojęcie sprawy niecierpiącej zwłoki nie zostało zdefiniowane, więc w tej sprawie Dyrektor również musi samodzielnie ocenić, czy właśnie z taką sprawą ma do czynienia.

Zawieszenie jest obligatoryjne w przypadku naruszenia praw i dobra dziecka

Art. 83 ust. 1a Karty Nauczyciela wskazuje przypadek, w którym Dyrektor ma bezwzględny obowiązek odsunięcia Nauczyciela od wykonywania obowiązków. Stosownie do treści tego przepisu Dyrektor zawiesza w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, a organ prowadzący – Dyrektora, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

Nauczyciel jest z mocy prawa zawieszony w przypadku tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności.

Ostatni z rodzajów zawieszenia Nauczyciela opisany został w art. 83 ust. 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem Nauczyciel (Dyrektor) zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym. W tym wypadku nie jest więc konieczne wykonanie jakichkolwiek czynności przez Dyrektora szkoły, bo sam fakt tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności skutkuje odsunięciem Nauczyciela od obowiązków służbowych.

Uchybienie godności zawodu lub obowiązkom Nauczyciela

Jak wyżej wspomniano, za wyjątkiem przypadku, gdy wobec Nauczyciela toczy się postępowanie karne uzasadniające jego zawieszenie, procedura odsunięcia od obowiązków pozostaje w ścisłym związku z postępowaniem dyscyplinarnym. Zdarza się zresztą, że postępowanie karne i dyscyplinarne toczy się wobec Nauczyciela równocześnie.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu lub uchybienie obowiązkom wskazanym w art. 6 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym Nauczyciel powinien:

  • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • wspierać każdego Ucznia w rozwoju,
  • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
  • wychowywać Uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  • dbać o kształtowanie u Uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Przeprowadzenie czynności mających ustalić zasadność zarzutu uchybienia obowiązkom Nauczyciela lub godności zawodu nauczycielskiego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ewentualne złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należą do Rzecznika dyscyplinarnego. Wyznacza go organ, przy którym działa dana komisja, spośród pracowników zatrudnionych odpowiednio w kuratorium oświaty, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Zawieszonemu Nauczycielowi przysługuje odwołanie

Zawieszonemu w obowiązkach Nauczycielowi przysługuje odwołanie od tej decyzji Dyrektora. Zgodnie z § 23 Rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych odwołanie od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków Nauczyciela powinno być wniesione w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od zawieszenia Nauczyciel składa więc do komisji dyscyplinarnej za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Komisja na posiedzeniu niejawnym, które powinno odbyć się w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania, rozpatruje odwołanie Nauczyciela, a w szczególności bada, czy powaga i wiarygodność zarzutów uzasadniają konieczność odsunięcia Nauczyciela od obowiązków. Komisja wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji.

Komisja uchyla decyzję o zawieszeniu, jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego nie został potwierdzony zarzut popełnienia przewinienia albo gdy Rzecznik dyscyplinarny wniósł o wymierzenie kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, czyli nagany z ostrzeżeniem.

Można w tym miejscu przytoczyć postanowienie Sądu Najwyższego z 8 października 1982 r. (I PR 90/82). Sąd Najwyższy orzekł, że Nauczycielowi mianowanemu przysługuje odwołanie od decyzji organu bezpośrednio nadzorującego placówkę dotyczącej zawieszenia go w pełnieniu obowiązków Nauczyciela (art. 83 Karty Nauczyciela) do komisji dyscyplinarnej określonej w art. 77 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, a nie do organów rozstrzygających spory o roszczenia pracownicze.

Wynagrodzenie zawieszonego Nauczyciela

W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków wynagrodzenie zasadnicze Nauczyciela może ulec ograniczeniu – decyduje tutaj Dyrektor, który samodzielnie określa wysokość tego ograniczenia. Z kolei w przypadku Nauczyciela tymczasowo aresztowanego wynagrodzenie ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego Nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

Zawieszenie nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko Nauczycielowi lub Dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

Po tym czasie zawieszenie powinno ulec zakończeniu, z różnym skutkiem, w zależności od orzeczenia, które wyda komisja dyscyplinarna. W przypadku, gdy postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego Nauczyciela, należy go przywrócić do pracy, a dodatkowo zwrócić mu zatrzymane kwoty wynagrodzenia (art. 84 ust. 5).

Niekorzystne orzeczenie komisji dyscyplinarnej może oznaczać dla Nauczyciela:

  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).

Autor: Michał Łyszczarz – współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.