Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zadania do kontroli na rok 2012/2013

Kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/13
w zakresie kontroli zewnętrznej.

Zestawienie tematów w zakresie kontroli zewnętrznej ze względu na typ szkoły

L.p. Typ szkoły Zakres kontroli zewnętrznej
1. publiczne przedszkola
 • Poprawność organizacji oddziału przedszkolnego.
 • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
  publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
2. niepubliczne szkoły podstawowe
 • Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.
3. publiczne szkoły podstawowe
 • Przestrzeganie przez Dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.
 • Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego.
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.
 • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
  publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Prawidłowość nadzorowania przez Dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego
  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
4. publiczne gimnazja
 • Przestrzeganie przez Dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.
 • Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach.
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.
 • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
  publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
5. publiczne licea ogólnokształcące
 • Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i
  technikach.
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.
5. publiczne technika
 • Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach.
6. publiczne zasadnicze szkoły zawodowe
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.

 

Krótka charakterystyka zakresu kontroli zewnętrznej
(zakres ten zostanie ostatecznie określony przez pytania zawarte w arkuszach kontroli, które zatwierdzi
MEN)

L.p. Zakres kontroli Charakterystyka
1. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej.
 • Realizacja programów nauczania uwzględniających podstawy programowe kształcenia ogólnego.
 • Realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony
  w ramowym planie nauczania podstawowej szkoły publicznej.
 • Stosowanie zasad klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych;
 • Zatrudnianie Nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla Nauczycieli szkół publicznych.
2. Przestrzeganie przez Dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego.
 • 50% obecności nieusprawiedliwionej w skali miesiąca, regulacje w statucie szkoły: ilość dni usprawiedliwionych/nieusprawiedliwionych, wpływ kryteriów ocen zachowania na ocenę zachowania Ucznia.
 • Systematyczne wpisy obecności/nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych – analiza obecności.
 • Wpis informacji o Uczniu do księgi ewidencji i księgi uczniów.- Współpraca z komórką meldunkową w gminie, dyrektorami szkół i przedszkoli.
 • Podjęte działania w szkole względem Rodziców Ucznia, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego (współpraca z sądem rodzinnym, postępowanie egzekucyjne w administracji).
3. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.
 • Szkoła organizuje świetlicę dla Uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację
  dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole;
 • Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, a liczba Uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 • Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa „Regulamin pracy świetlicy”.
 • Prawidłowo prowadzony dziennik świetlicy szkolnej z rocznym planem pracy jako dokumentacja przebiegu nauczania.
4. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i
technikach.
Do nowej podstawy programowej:

 • w oddziałach liczących więcej niż 24 Uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub
  międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 Uczniów;
 • min. liczba godzin: 30 godzin w zakresie podstawowym (1 godzina w cyklu) i 180 godzin w
  zakresie rozszerzonym (6 godzin w cyklu).

Do obecnej podstawy programowej:

 • podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w oddziałach liczących więcej niż 24 Uczniów;
 • liczba godzin do realizacji w cyklu: 2 godziny.
5. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach. Dla oddziałów kl. I:

 • podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących więcej niż 24 Uczniów;
 • zajęcia mogą być prowadzone w grupie
  oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej;
 • przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

Dla oddziałów kl. II i III:

 • podział na grupy jest obowiązkowy, zajęcia sprowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub
  międzyklasowych, liczących od 10 do 24 Uczniów,
 • przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowani znajomości języka obcego
 • w gimnazjum liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach
  międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 Uczniów;
 • min. liczba godzin na dwa języki obce nowożytne do dowolnego podziału to 450 godzin (14 godzin na etap edukacyjny);
 • III etap edukacyjny ma dwa poziomy nauczania języków obcych nowożytnych: III.0 – dla początkujących (odpowiada poziomowi A1); III.1 – dla kontynuujących naukę na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego(odpowiada poziomowi A2);
 • Rodzice (prawni Opiekunowie) Ucznia kl. III składają Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację (do 20 września danego roku szkolnego)
  wskazującą język obcy nowożytny, z którego Uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na języki mniejszości narodowych.

6. Poprawność organizacji oddziału przedszkolnego.
 • Dzieci uczęszczające do danego oddziału powinny być w zbliżonym wieku.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (w oddziale integracyjnym 15 – 20 w tym 3 -5 dzieci niepełnosprawnych).
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi powinna być prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 • Należy przeanalizować, czy dzieci z poszczególnych oddziałów biorą udział w zajęciach dodatkowych.
 • Należy przeanalizować, czy poszczególne oddziały przedszkola są zlokalizowane w różnych miejscach z zapewnieniem dyrektorowi przedszkola sprawowania
  bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
 • Należy zapewnić zgodność szczegółowej organizacji oddziałów w przedszkolu z arkuszem organizacji na dany rok szkolny.
 • Dokumentowanie zajęć w oddziale musi być prowadzona zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi o dokumentacji przebiegu nauczania.
 • Zajęcia prowadzone w oddziale w ramach ramowy szczegółowego rozkładu dnia powinny być planowane w oparciu o ramowy rozkład dnia.
 • Należy przeanalizować, jaki jest czas pracy oddziałów.
 • Należy przeanalizować, czy oddziałami opiekuje się jeden, czy dwóch Nauczycieli.
 • Nauczyciele przydzieleni do opieki nad dziećmi w oddziale powinni być zatrudniani zgodnie z przepisami o kwalifikacjach Nauczycieli.
 • Należy przeanalizować, czy ten sam Nauczyciel (Nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola?
7. Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej.
 • W klasach I wszystkich wymienionych do kontroli typów szkół:
  • min. wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla Uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym wynosi: 190 godz. (dla LO 180 godz.);
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla Uczniów niepełnosprawnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na Ucznia.
 • Dla pozostałych klas tygodniowa ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dla Uczniów niepełnosprawnych jest określona przez Dyrektora szkoły w
  porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Zgodnie z nowym modelem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia rewalidacyjne dla Ucznia niepełnosprawnego są planowane przez zespoły
  ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET), zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W IPET zespół planuje również zajęcia specjalistyczne jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Ucznia niepełnosprawnego, których nie należy mylić z zajęciami rewalidacyjnymi.
8. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz
publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Zajęcia te są formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież upośledzeniem w stopniu głębokim.
 • W statystykach SIO udział dzieci i młodzieży w zajęciach wykazywany jest wyłącznie w ewidencji
  spełniania obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nie wykazuje się ich w ewidencji Uczniów.
 • Za prawidłową realizację zajęć oraz ich dokumentację odpowiedzialny jest Dyrektor publicznego przedszkola i szkoły lub placówki, które te zajęcia organizują.
 • Zajęcia uwzględniane są w danym roku szkolnym w arkuszu organizacyjnym ww. przedszkoli, szkół, placówek.
 • Dokumentacja zajęć obejmuje:
  • orzeczenie PPP,
  • indywidualny program zajęć,
  • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • zeszyt obserwacji.
9. Poprawność nadzorowania przez Dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • W jednostce powinni być zatrudnieni Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego.
 • Należy prowadzić rejestr wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do tej jednostki.
 • Należy być w stanie wykazać, czy wnioski zostały złożone w terminie i i ile dzieci nie zostało przyjętych (oddzielnie sześcioletnich i pięcioletnich).
 • Należy być w stanie wykazać, czy Dyrektor podjął działania i jakie wobec dzieci, które nie zostały przyjęte do jednostki? (współpraca z organem prowadzącym i z
  jednostkami, w których są wolne miejsca)

Autor: Redakcja Portalu

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.