Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Vademecum Nauczyciela stażysty

Status Nauczyciela stażysty

Nowo zatrudniony Nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego Nauczyciela stażysty. Rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, jeżeli jest zatrudniony w co najmniej połowie wymiaru etatu (tj. 9/18) jako Nauczyciel przedmiotu lub odpowiednio 10/20 jako Pedagog/Psycholog, 13/26 – jako Nauczyciel świetlicy albo 15/30 – jako Nauczyciel bibliotekarz. Ponadto, aby nauczyciel uzyskał stopień stażysty, zatrudnienie musi nastapić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Jeżeli nawiązano z Nauczycielem stosunek pracy po tym terminie – nie można rozpocząć awansu zawodowego do końca danego roku szkolnego.

Wyjątki:

 • Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień Nauczyciela kontraktowego.
 • Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia Nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień Nauczyciela mianowanego.

Obowiązki Nauczyciela stażysty

 1. Współpraca z opiekunem stażu

Obowiązkiem Nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym przez Dyrektora placówki. Opiekun taki przydzielany jest spośród Nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Przy czym w przedszkolach, szkołach i placówkach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich opiekunem Nauczyciela stażysty może być również Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

 1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Kolejnym obowiązkiem rozpoczynającego ścieżkę awansu zawodowego Nauczyciela jest opracowanie planu rozwoju zawodowego w konsultacji z opiekunem stażu. Plan musi spełniać wymagania, o których mowa w § 6 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych Nauczyciel musi przedłożyć Dyrektorowi plan rozwoju zawodowego. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć zatwierdza plan lub zwraca go do poprawy ze wskazaniem w formie pisemnej zakresu niezbędnych zmian. Po niezwłocznym wprowadzeniu zalecanych zmian Nauczyciel stażysta ponownie przedkłada plan Dyrektorowi szkoły.

W czasie trwania stażu Nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego, ale wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły, który również w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sam zobowiązać Nauczyciela do wprowadzenia zmian.

 1. Obserwowanie i prowadzenie zajęć

Nauczyciel stażysta musi co najmniej przez 1 godz. w miesiącu  uczestniczyć jako obserwator w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych lub innych prowadzonych w szkole  przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli. Musi też co najmniej 1 godz. w miesiącu prowadzić zajęcia z Uczniami, w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora placówki.

W obu powyższych przypadkach harmonogram zajęć ustala się z opiekunem stażu.

Obserwowane i prowadzone zajęcia Nauczyciela stażysta musi omawiać z prowadzącym /opiekunem stażu Dyrektorem placówki (w przypadku zajęć hospitowanych przez Dyrektora).

 1. Rozwijanie umiejętności i współpraca z innymi uczestnikami życia szkoły

Dyrektor placówki ustala i planuje formy doskonalenia zawodowego Nauczycieli. Nauczyciel stażysta musi w nich uczestniczyć.

Ponadto jego zadaniem jest nawiązanie współpracy z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym, aby poznać środowisko Uczniów i ich problemy.

Istotnym zadaniem jest też poznanie zasad i nawiązanie współpracy z Rodzicami Uczniów. Rada Rodziców wydaje opinię na temat pracy awansującego Nauczyciela, którą Dyrektor uwzględnia w ocenie jego dorobku zawodowego.

Nauczyciel stażysta ma za zadanie poznać organizacje i instytucje, z którymi współpracuje szkoła w celu uzyskania wsparcia merytorycznego i metodycznego. Powinien też nawiązać współpracę z metodykiem przedmiotu, aby móc korzystać z fachowego wsparcia oraz aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym.

 1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

Rozpoczynając prace, Nauczyciel musi zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły:

 • poznać przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
 • sposób prowadzenia dokumentacji,
 • przepisy dot. bezpieczeństwa i higieny

Podstawowe ważne dokumenty i przepisy, z którymi powinien zapoznać się awansujący Nauczyciel, to:

 • statut szkoły,
 • wewnątrzszkolny system oceniania,
 • program wychowawczy,
 • program profilaktyczny,
 • obowiązujące w szkole procedury i regulaminy dot. Uczniów oraz pracowników.

Ponadto niezbędne jest zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawnymi, regulującymi jego pracę:

 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
 2. Ustawa o Systemie Oświaty,
 3. Ustawa Kodeks Pracy,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. z póź. zm. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08. 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Poz. 977, ogłoszono dnia 30 sierpnia 2012 r., obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z póź.zm. ogłoszono dnia 22.01.2003 r., obowiązuje od dnia 6.02.2003 r.).

Czas stażu Nauczyciela

Okres stażu Nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy.

W przypadku nieobecności Nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku nieobecności dłuższej niż rok Nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze tj. 9 miesięcy.

Zakończenie i podsumowanie stażu

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu Nauczyciel składa Dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez Nauczyciela przedkłada Dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego stażysty.

W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego stażysty po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców (brak opinii nie wstrzymuje postępowania) i po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu. Ocena może być pozytywna bądź negatywna.

Nauczyciel stażysta, jeżeli uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, składa wniosek do Dyrektora o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosków Nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 • Wnioski złożone do 30. czerwca danego roku rozpatrzone zostają do 31.sierpnia.
 • Wnioski złożone do 31.października danego roku rozpatrzone zostają do 31.grudnia.

Postępowanie kwalifikacyjne

W drodze postępowania kwalifikacyjnego stopień nauczyciela kontraktowego nadaje Dyrektor szkoły. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest organ prowadzący szkołę.

W skład komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą:

 • Dyrektor /Wicedyrektor jako przewodniczący,
 • przewodniczący zespołu przedmiotowego/wychowawczego lub inny Nauczyciel dyplomowany lub mianowany, w szczególnych przypadkach Nauczyciel kontraktowy,
 • opiekun stażu,
 • przedstawiciel organizacji związkowej, jeżeli o udział w komisji wnioskował Nauczyciel.

W pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego lub który nie zdał egzaminu przed komisją, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu (na wniosek Nauczyciela i za zgodą Dyrektora szkoły) dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że Nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Poniżej przedstawiamy wzory przydatnych  dokumentów

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.2013 r.,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Autor: Ilona Helik -menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. organizacji procesu kształcenia i awansu zawodowego nauczycieli. Autorka publikacji internetowych nt. ewaluacji w szkole, cykli artykułów prasowych z zakresu fitness i zdrowego stylu życia. Propagatorka i współpomysłodawczyni odbywającego się od 13 lat Chorzowskiego Biegu Niepodległości.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (1) , skomentuj

avatar Dorota Guzenda-Miłota, Bukowiec

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.