Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Rola eksperta w awansie nauczycieli

Nauczyciel, który zakończy staż na kolejny stopień awansu zawodowego i otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy po zakończeniu stażu, składa wniosek do odpowiedniego organu o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.

Nauczyciel stażysta, który zakończy staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie zdawał egzamin przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje dyrektor szkoły.
W skład tej komisji wchodzą:

 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 4. ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 5. opiekun stażu.

W każdej komisji egzaminacyjnej i komisji, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla nauczyciela na olejny stopień awansu zawodowego znajdują się eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Tworzenie listy ekspertów

Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 2. jest nauczycielem dyplomowanym;
 3. przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki;
 4. posiada co najmniej 10 -letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;
 5. spełnia jeden z następujących warunków:
  a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1,
  b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,
  c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;
 6. spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1–4;
 7. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną;
 8. uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.

Na podstawie: 9g ust. 1 -3, ust. 11-11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zmienionej w art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 2245).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.