Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Egzamin poprawkowy

Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy z:

  • plastyki,
  • muzyki,
  • zajęć artystycznych,
  • techniki,
  • zajęć technicznych,
  • informatyki,
  • technologii informacyjnej,
  • zajęć komputerowych
  • wychowania fizycznego.

W przypadku powyższych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę praktyczną.

Uwzględniając możliwości edukacyjne Ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej Ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy te zajęcia – zgodnie ze szkolnym planem nauczania – są realizowane w klasie programowo wyższej.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W przypadku szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – egzamin przeprowadza się po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

 

Wyznaczanie terminu egzaminu poprawkowego przez Dyrektora szkoły
– propozycja dokumentu

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.