Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Pytanie Użytkownika

Czy szkoła jest zobowiązana zapewnić zajęcia zastępcze, gdy Rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka na zajęciach basenowych odbywających się na lekcjach WF? Czy istnieje wzór pisma, który powinien podpisać Rodzic zwalniający na cały rok dziecko z tych zajęć?

Odpowiedź naszego eksperta

Zajęcia wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi. Rodzic nie może „nie wyrazić zgody” na udział dziecka w zajęciach obowiązkowych. Jeśli w danej szkole przyjęto zajęcia na basenie jako sposób realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego, to udział Ucznia w zajęciach basenowych jest obowiązkowy.

Rodzic może zwolnić dziecko z pojedynczych zajęć

Rodzic może doraźnie zwolnić dziecko z pojedynczych godzin każdych zajęć obowiązkowych (np. z WF). Musi się jednak liczyć z tym, że jeżeli nieobecności dziecka na danych zajęciach przekroczą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, to w myśl § 17 ust. 1 Rozporządzenia z  30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jego dziecko może nie być klasyfikowane z tych zajęć z powodu braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Wówczas rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się konieczność zadawania egzaminu klasyfikacyjnego (§ 17 ust. 2 i 3). 

Podstawą zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest opinia lekarza

Zwolnienie Ucznia z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić z powodów zdrowotnych. W myśl § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (opinię dostarczają Rodzice dziecka).

Przepisy jednoznacznie wskazują, że podstawą zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest opinia lekarza, a nie wniosek Rodziców. Nie ma przeszkód, aby szkolna procedura określała, że Rodzice powinni zwrócić się z pismem o zwolnienie Ucznia z zajęć (lub tylko ustnie) i załączyć do niego opinię lekarza. Lekarz może także wydać opinię o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia tylko w zajęciach basenowych.

Zwolnienie z ćwiczeń fizycznych nie oznacza zwolnienia z obecności Ucznia na zajęciach

Zauważyć należy, że zwolnienie z ćwiczeń fizycznych nie musi oznaczać zwolnienia z obecności Ucznia na tych zajęciach. Obecność Ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego jest wskazana, aby Uczeń zapoznał się z treściami podstawy programowej tego przedmiotu.

Należy podkreślić, że nowa podstawa programowa wychowania fizycznego określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zawiera m. in. o treści edukacji zdrowotnej, zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej.

Uczniowi zwolnionemu z obecności na zajęciach wychowania fizycznego należy zapewnić opiekę, co nie jest jednak równoznaczne z obowiązkiem zapewnienia zajęć zastępczych. Dyrektor szkoły może polecić Uczniowi zwolnionemu np. pozostanie pod opieką w świetlicy szkolnej, szczególnie wówczas, gdy zajęcia w całości poświęcone są wykonywaniu ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną.

Nie ma wzoru decyzji Dyrektora o zwolnieniu Ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Przepisy nie wskazują również, że musi to być decyzja administracyjna. W decyzji kierowniczej należy wskazać m.in.:

  • podstawę prawną zwolnienia (§ 8 ust 1 ww. rozporządzenia o ocenianiu),
  • dane Ucznia zwolnionego z zajęć WF,
  • opinię lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia Ucznia w tych zajęciach (w tym zalecony czas zwolnienia),
  • okres, na jaki Dyrektor zwolnił Ucznia z zajęć WF,
  • zasady obecności Ucznia na zajęciach WF,
  • inne ustalenia wg uznania Dyrektora,
  • osoby otrzymujące decyzję (Rodzice, Nauczyciel wychowania fizycznego, Wychowawca, a/a).

 

Podstawa prawna:

Autor: Wanda Pakulniewicz – starszy wizytator kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.