Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zawieszenie Nauczyciela w czynnościach

Pytanie Użytkownika

Jak powinno brzmieć pismo zawieszające Nauczyciela w czynnościach? Czy kieruje się je do komisji dyscyplinarnej? Jak poinformować Nauczyciela o decyzji i do czyjej wiadomości ją podać?

Odpowiedź naszego eksperta

Kwestię zawieszenia Nauczyciela w pełnieniu obowiązków reguluje  art. 83 i 84 Karty Nauczyciela (dalej KN). W KN przewidziano fakultatywne i obligatoryjne zawieszenie Nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Zawieszenie fakultatywne

Fakultatywnie zawieszenie wynika z art. 83 ust. 1 KN, zgodnie z którym Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie tego Nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

Jednocześnie należy podkreślić, że w sprawach niecierpiących zwłoki Nauczyciel może być zawieszony w pełnieniu obowiązków nawet przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  Kwalifikacja warunków zawieszenia została scedowana na Dyrektora. To on zostało zobowiązany (przed podjęciem decyzji o zawieszeniu) do ustalenia powagi i wiarygodności zarzutów, a następnie celowości odsunięcia Nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

Inną sytuacją o podobnym znaczeniu jest ta, w której decyduje się w kwestii uznania, czy sprawy (motywy i ich uzasadnienie) wymagają niezwłocznego zawieszenia jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Obydwie kwestie sprowadzają się do uznania, że dalsze prowadzenie zajęć jest nieuzasadnione i niecelowe pod względem powagi i wiarygodności zarzutów wysuniętych przeciwko Nauczycielowi. Zarzuty takie dotyczą – przede wszystkim – przekroczenia warunków odpowiedzialności Nauczyciela wobec obowiązków sformułowanych w przepisie art. 6 KN.

Zawieszenie obligatoryjne

Natomiast obligatoryjne zawieszenie Nauczyciela w pełnieniu obowiązków następuje w przypadku, gdy wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne lub złożony przeciwko niemu wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

Ponadto Nauczyciel obligatoryjnie zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków również w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

W obu przypadkach zawieszenia dokonuje Dyrektor.

Czas trwania zawieszenia

Zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeciwko Nuczycielowi toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające, w związku z którym nastąpiło zawieszenie Nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Krok po kroku

Zatem w świetle stanu faktycznego wskazanego w pytaniu Dyrektor powinien podjąć poniższe kroki.

1. Sprawdzić, o który rodzaj zawieszenia chodzi – fakultatywny czy obligatoryjny.

2. Jeżeli sprawa dotyczy zawieszenia fakultatywnego, to przed zawieszeniem Dyrektor w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego powinien powiadomić o danej sprawie właściwego rzecznika dyscyplinarnego. To rzecznik  dyscyplinarny  przeprowadza postępowanie wyjaśniające w danej sprawie dyscyplinarnej. Dopiero po przeprowadzeniu takiego postępowania rzecznik dyscyplinarny składa do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo o umorzanie postępowania wyjaśniającego.

3. Dopiero jeżeli rzecznik złoży wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji, to można wręczyć Nauczycielowi decyzję o zawieszeniu w czynnościach, ale tylko jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie tego Nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. Wyjątkowo można w sprawach niecierpiących zwłoki zawiesić Nauczyciela  przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

4. Być może w opisanej sytuacji podstawą zawieszenia jest wszczęcie postępowania karnego przeciwko Nauczycielowi (niestety nie wynika to z pytania).

Wynagrodzenie zawieszonego Nauczyciela

W okresie zawieszenia wynagrodzenie zasadnicze Nauczyciela może ulec ograniczeniu (art. 84 KN).

W razie tymczasowego aresztowania wynagrodzenie Nauczyciela jest automatycznie ograniczone maksymalnie do połowy. O wysokości tego ograniczenia (zmniejszenia) decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę stan rodzinny Nauczyciela. Wynagrodzenie zasadnicze w mniejszej wysokości Nauczyciel otrzymuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

Ponadto w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują Nauczycielowi dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie, a więc traci on prawo do wszystkich składników wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać jednak, że jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, Nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

Poniżej przedstawiamy wzór decyzji dotyczącej zawieszenia Nauczyciela w czynnościach:

WZÓR DECYZJI

 

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), art. . 83 i 84.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.