Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zapisy w statucie dotyczące oceniania Ucznia

Pytanie Użytkownika

Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem o ocenianiu i klasyfikowaniu zapisy w statucie mówiące o tym, że można poprawiać każdą ocenę, są nieprawidłowe? Czy proponowana ocena na koniec roku może ulec poprawie tylko wtedy, gdy została wystawiona niezgodnie z procedurami czy też Nauczyciel powinien mieć prawo do poprawy tej oceny nawet wtedy, gdy nie było uchybień proceduralnych?

Odpowiedź naszego eksperta

Kiedy Uczeń powinien poprawiać ocenę

Nowe regulacje prawne dotyczące oceniania Uczniów nie wskazują wprost, że Uczeń może poprawić każdą ocenę lub nie może jej poprawić. Argumenty w zapisach prawa, które wskazują na konieczność dania szansy Uczniowi na poprawienie oceny, również bieżącej, w domyśle „każdej”, odwołują się do:

  • udzielania Uczniowi pomocy w uczeniu się poprzez przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych ze wskazaniem, co Uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak ma się dalej uczyć,
  • motywowania Ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

Informacje, które Nauczyciele przekazują Uczniowi o jego postępach w nauce oraz ocenianiu, mają mu pomóc uczyć się i planować indywidualny rozwój, motywować do aktywnego uczenia się, wspierać w trudnych sytuacjach, tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ponieważ proces uczenia się, a co z tym związane – ocenianie, wpisany jest w rozwój Ucznia, to  wskaźniki tego rozwoju, wskazane  w podstawie programowej kształcenia ogólnego, są bez wątpienia związane z tym procesem. Do wskaźników tych zaliczamy: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, systematyczność, samodyscyplinę.

Uczeń ma swoje prawa, ale ma też swoje obowiązki – wskazane zresztą w statucie szkoły. Należy zadać sobie pytanie, czy danie Uczniowi szansy poprawienia każdej oceny służy jego rozwojowi? Czy właściwe kształtuje postawy, które mają sprzyjać indywidualnemu rozwojowi Ucznia?

Procedura poprawiania ocen – w statucie

Jeśli zapis umożliwiający poprawianie ocen będzie zawarty  w statucie szkoły, to muszą być jasno określone warunki, na jakich ta poprawa ocen ma się odbywać. W przeciwnym razie szkoła „wpadnie” w kołowrót poprawiana ocen – z 1 na 2, z 2 na wyższą ocenę, z 4 na 5 itd. W takiej sytuacji może bardzo łatwo dojść do paradoksów i dezorganizacji procesu dydaktycznego w obrębie jednostki lekcyjnej. Nauczyciele mogą być bezsilni wobec prawa Ucznia do poprawiania każdej oceny albo stawać często przed faktem (niedopuszczalnym) łamania praw Ucznia.

Roczna ocena klasyfikacyjna

To Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych ustalają śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, a Wychowawca oddziału – śródroczną i roczną ocenę zachowania. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej Uczniowie i Rodzice są informowani o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (w terminie i formie wskazanej w statucie szkoły).

Rodzice Ucznia mają prawo nie zgodzić się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną ustaloną przez Nauczyciela lub roczną oceną klasyfikacyjną zachowania. W takiej sytuacji Rodzice muszą wiedzieć, jak mają postąpić, aby ich dziecko otrzymało wyższą ocenę od tej, którą proponuje Nauczyciel. Ten sposób postępowania również musi być określony w statucie szkoły. Np. Rodzice muszą napisać wniosek w tej sprawie do Dyrektora szkoły. Uczeń będzie miał obowiązek przystąpić do pisemnego i ustnego sprawdzianu w terminie 2 dni roboczych od złożonego wniosku Rodziców. Ocena otrzymana w wyniku sprawdzianu nie może być niższa niż przewidywana przez Nauczyciela. Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie… itd.

Niezgoda Rodziców Ucznia związana z przewidywaną roczną oceną nie jest związana z nieprawidłowościami w procedurach wystawienia tych ocen.

Jednak Uczeń lub jego Rodzice mają jeszcze prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Uwagi takie muszą być zgłoszone w czasie od dnia ustalania tych ocen do 2 dni od dnia rozdania świadectw, czyli zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.