Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

Pytanie Użytkownika

01.02.2015 r. została zatrudniona w naszej szkole księgowa w wymiarze 1/2 etatu. Głównym zakładem pracy jest inna szkoła. Udokumentowała, że jej staż pracy na dzień zatrudnienia wynosi 33 lata i 4 m-ce 26 dni. 31.12.2014 r. złożyła wniosek do Dyrektora o rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo w związku z nabyciem praw emerytalnych. Proszę o wskazówki:

 • czy w naszej szkole ma uprawnienia do odprawy emerytalnej, jeżeli tak to jakiej wysokości,
 • czy księgowa ma prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej, jeśli tak, to jakiej wysokości,
 • czy nasza szkoła przygotowuje dokumentację w związku z przejściem na emeryturę, jeśli tak, to jaką.

Mam informację, że jeśli pracownik rozwiąże umowę ze wszystkimi zakładami pracy w jednym terminie, to odprawa należy mu się w każdym zakładzie pracy. Proszę o podpowiedź, jak zweryfikować ewentualne jednoczesne rozwiązanie umowy w trzech zakładach.

Odpowiedź naszego eksperta

Nie do końca opisana sytuacja jest dla mnie jasna. Rozumiem, że sprawa dotyczy pracownika niepedagogicznego, który jest zatrudniony w trzech placówkach (z opisu pytania nie wynika to jednoznacznie) i zmierza rozwiązać umowę z uwagi na przejście na emeryturę.

Prawo do emerytury

Przepisy prawa stanowią, iż pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej, jeśli jednocześnie spełnione zostaną dwa następujące warunki:

 • ustał stosunek pracy,
 • istnieje związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę.

Zasadą jest, że odprawę emerytalną wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Trzeba podkreślić, iż związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę rozumiany jest bardzo szeroko. Może to być związek:

 • czasowy – tzn. pracownik przechodzi na emeryturę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, czyli ustanie stosunku pracy zbiega się w czasie z przejściem pracownika na emeryturę;
 • przyczynowy – tzn. ustanie stosunku pracy następuje z powodu przejścia pracownika na emeryturę;
 • funkcjonalny – tzn. nabycie prawa do emerytury następuje po pewnym czasie od ustania stosunku pracy, ale przyznanie prawa do świadczenia jest następstwem sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia.

Przejście na emeryturę oznacza, że dana osoba traci status pracownika (pracownika-emeryta) i uzyskuje wyłącznie status emeryta. Celem odprawy emerytalnej jest złagodzenie skutków zakończenia działalności zawodowej i przejścia na emeryturę.

Wypłata odprawy

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że:

 • pracownik, który raz otrzymał odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę (w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy), nie może ponownie nabyć do niej prawa w związku z ponownym podjęciem zatrudnienia i jego rozwiązaniem w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
 • pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną nie nabędzie prawa do odprawy rentowej (i odwrotnie – pracownik, który otrzymał odprawę rentową, nie nabędzie prawa do odprawy emerytalnej).

Pracownicy niepedagogiczni są pracownikami samorządowymi. W związku z tym uprawnieni są do odprawy emerytalnej na podstawie przepisów art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [u.p.s.].

W związku z przejściem na emeryturę (rentę) pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości dwu-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, przy czym:

 • dwumiesięczne wynagrodzenie – po 10 latach pracy,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie – po 15 latach pracy,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie – po 20 latach pracy.

Stosownie do art. 38 ust. 5 u.p.s. do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Odprawa przyz atrudnieniu w kilku miejscach

Przepisy prawa nie regulują kwestii dotyczących uprawnień do odprawy emerytalnej w sytuacji, gdy pracownik pozostający jednocześnie w kilku stosunkach pracy rozwiązuje wszystkie te stosunki pracy w związku z przejściem na emeryturę. W szczególności – przepisy prawa nie wykluczają uprawnień pracownika do odprawy emerytalnej, jeśli pracownik ten w związku z przejściem na emeryturę rozwiązuje kilka trwających równocześnie stosunków pracy.

Wobec tego, jeśli pracownik pozostaje jednoczenie w więcej niż jednym stosunku pracy i każdy z tych stosunków pracy zostaje rozwiązany w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, to odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi u każdego pracodawcy. Istotne jest to, by rozwiązanie każdego ze stosunków pracy pozostawało w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Istnienie tego związku jest bowiem warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej.

W przedstawionej sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna od każdego pracodawcy pod warunkiem, że z każdym pracodawcą pracownik rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę. Wypłata odprawy powinna być odnotowana w świadectwie pracy.

Wniosek o emeryturę

Na podstawie przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracodawcy zobowiązani są do przygotowania pracownikowi wniosku o emeryturę oraz do przedłożenia tego wniosku – za zgodą pracownika – organowi rentowemu. Złożenie wniosku musi nastąpić nie później niż 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę.

Podkreślić jednak trzeba, iż obowiązek udziału pracodawcy w przygotowaniu i składaniu wniosku o emeryturę dla pracownika aktualizuje się w przypadku pracowników, którzy przechodzą na emeryturę na starych zasadach. W piśmie kierowanym do pracodawcy pracownik powinien poinformować o zamiarze przejścia na emeryturę, wskazując przy tym termin zamierzonego przejścia na emeryturę oraz zgłosić pracodawcy wniosek o skompletowanie wymaganej dokumentacji i jej dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca nie ma obowiązku pośredniczenia w składaniu wniosku o emeryturę osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., których emerytura będzie obliczana na nowych zasadach. Osoby te, składają bowiem wniosek o emeryturę bezpośrednio w ZUS.

Należy jednakże wskazać na obowiązki pracodawcy wynikające z art. 125 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy:

 • współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia;
 • wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Nagroda jubileuszowa

Jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową, to nagroda ta jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu za wieloletnią pracę na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie art. 38 ust. 2  pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

 • po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej określa Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej pracownika placówki oświatowej niebędącego Nauczycielem wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W sytuacji równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Jeżeli pracownik pozostaje równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy to nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z każdego z tych stosunków odrębnie – z każdej umowy o pracę przysługują pracownikowi odrębne prawa i obowiązki. Podobnie jest z nagrodą jubileuszową, bo ona przysługuje pracownikowi po spełnieniu przesłanek do jej nabycia (łączny staż pracy uprawniający do nagrody danego stopnia). W każdym stosunku pracy należy zatem zaliczyć pracownikowi wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy podlegające wliczeniu do nagrody jubileuszowej.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jak widać zatem wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do nagrody. W praktyce odbywa się to w dniu następującym po dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody jubileuszowej może nastąpić również w terminie przyjętym dla wypłaty miesięcznego wynagrodzenia ogółu pracowników, o ile takie zasady zostały zawarte w informacji o warunkach zatrudnienia, sporządzonej na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Jednocześnie należy zauważyć, że nie ma podstawy prawnej do wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi, który na swój wniosek rozwiązuje stosunek pracy, a przesłanką ustania stosunku pracy nie jest przejście na rentę lub emeryturę i któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Tylko w razie ustania stosunku pracy (także na wniosek pracownika) w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.