Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wynagrodzenie za pisemne i ustne matury oraz za dni wolne od zajęć

Pytanie Użytkownika

Jaka jest wykładnia do płacy Nauczyciela w okresie matur pisemnych, kiedy Dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczne dla Uczniów, a Nauczyciele pracują w zespołach nadzorujących? Druga sprawa dotyczy również wynagrodzenia w dniu wolnym od zajęć nadanym przez Dyrektora z puli dni wolnych, gdy okoliczności wskazują, że Uczniowie nie przyjdą na zajęcia, czyli np.2.05 pomiędzy świętami państwowymi. Jak naliczać wynagrodzenie za takie dni?

Odpowiedź naszego eksperta

Praca w czasie matur

Za pracę w czasie pisemnych matur Nauczyciel nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia, gdyż ma obowiązek brać w nich udział w ramach godzin karcianych (art. 42 ust. 2b pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – KN), które nie są wliczane do pensum i tym samym nie mogą być traktowane jako praca w godzinach ponadwymiarowych. Jedynie obowiązujący w danej szkole regulamin wynagradzania może stanowić, że praca w trakcie pisemnych matur powinna być traktowana i wynagradzana jak za godziny ponadwymiarowe. Natomiast Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w ustnej maturze w ramach godzin dydaktycznych  (art. 42 ust. 2b pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 KN), co oznacza, że może zrealizować godziny ponadwymiarowe.

W razie braku uczestnictwa w pisemnych maturach i braku prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym dniu, brak jest podstaw do przyjęcia realizacji godzin. Praca w trakcie pisemnej matury – przy braku odmiennych zapisów w regulaminie wynagradzania – powinna być traktowana jako realizacja zadań statutowych, bez wliczania ich do realizacji godzin dydaktycznych w ramach pensum.

Sposób wyliczania wynagrodzenia za dodatkowe godziny

Sposobu wyliczenia wynagrodzenia jest uzależnione od treści regulaminu wynagradzania. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 3 KN, każdy organ prowadzący uchwala regulamin wynagradzania, określający m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W tym zakresie jest obowiązany uwzględnić art. 35 ust. 3 KN, który stanowi, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania Nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 Wynagrodzenie za dni ustalone jako wolne

Dni ustalone przez Dyrektora jako wolne nie są dniami wolnymi od pracy – lecz dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dlatego też w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, o czym Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania Rodziców/prawnych Opiekunów dzieci. Dla Nauczycieli więc dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie jest dniem wolnym od pracy. Nauczyciele otrzymują za ten dzień wynagrodzenie w ramach wypracowywanego pensum.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Więcej wątpliwości rodzi się natomiast na tle przysługującego Nauczycielom za ten dzień prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Przepisy Karty Nauczyciela nie regulują wprost tych kwestii. Odsyłają natomiast w zakresie określenia szczegółowych warunków ich obliczania i wypłacania do regulaminu wynagradzania.

W niektórych uchwałach widnieje wprost zapis stanowiący, iż Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach ustalonych przez Dyrektora jako wolne od zajęć oraz w dniach, w których Nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (zawieszenie zajęć, wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy, rekolekcjei, choroba dziecka nauczanego indywidualnie czy udział w szkoleniu z polecenia Dyrektora). W regulaminie może również widnieć zapis, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie nie przysługuje, bez wyjątków.

Opinia MEN

Również Ministerstwo Edukacji Narodowej udzielało w tej sprawie wyjaśnień. 27 stycznia 2009 r. Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej (DS-WPZN-RD-400-66/09) uznał, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane, co wynika z art. 39 ust. 4 KN. W obowiązującym porządku prawnym jednak wyjaśnienia i stanowiska MEN nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa.

Dyrektor szkoły ustalając zatem wynagrodzenie Nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, powinien w pierwszej kolejności sięgnąć do regulaminu wynagradzania i tam sprawdzić, jak to zostało uregulowane. Oczywiście poszkodowani Nauczyciele zawsze mogą wystąpić do sądu pracy z pozwami o wypłatę wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych – powołując się na regulację art. 81 Kodeksu pracy.:

pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.