Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe a opieka nad dzieckiem

Pytanie Użytkownika

Czy w przypadku skorzystania przez Nauczyciela z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem w dniu, w którym Nauczyciel miał 5 lekcji, należy mu za niezrealizowaną godzinę ponadwymiarową wypłacić czy też potrącić?

Nauczyciel w tygodniu realizuje 20 godzin, z czego 2 godziny ponadwymiarowe realizuje w dwóch kolejnych dniach. W tygodniu Nauczyciel jest nieobecny 1 dzień – z powodu urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy w związku z tym w tygodniowym rozliczeniu należy mu policzyć dwie czy tylko jedną godzinę ponadwymiarową? Są różne interpretacje, w związku z czym proszę o pomoc.

Odpowiedź naszego eksperta

Rzeczywiście istnieją różne interpretacje tego zagadnienia, bowiem istnieje swego rodzaju luka prawna w tym zakresie.

Brak danych w rozporządzeniu o dodatkach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela [KN] w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, Nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania Nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia przysługującego Nauczycielom szkół samorządowych określa Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Nie zawiera ono jednak uregulowań wskazujących, w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w tygodniach, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności Nauczyciela w pracy, np. dni opieki nad dzieckiem.

Wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z luką prawną, może wskazywać rozwiązanie zawarte w Rozporządzeniu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Stanowi ono, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone Nauczycielowi w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których Nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy Nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 KN, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla Nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Regulamin obliczania i wypłacania wynagrodzenia

Lukę tę próbowały niwelować organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły. W tym celu wykorzystywana jest przyznana im w art. 30 ust. 6 pkt 2 KN kompetencja do przyjmowania w drodze regulaminu szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Jednakże według wojewodów sprawujących nadzór nad prawną działalnością jednostek samorządu terytorialnego, regulaminy te nie mogą rozstrzygać o tym, kiedy Nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Stanowisko takie potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2008 r. IV SA/Wr 368/08, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009 r. V SA/Gl 450/08).

Niemniej dopóki nie zostanie stwierdzona nieważność konkretnego regulaminu wynagradzania czy jego części, dopóty jego postanowienia są obowiązujące i stanowią   podstawę do rozstrzygania powyższej kwestii. Zatem w pierwszej kolejności należy sięgnąć do regulaminu wynagradzania.

Stanowisko MEN

W tej sprawie wypowiedziało się również Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi sekretarza stanu w MEN na interpelację nr 9686:

W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.

Zatem w przypadku Nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe, gdyż stanowią one jego składnik wynagrodzenia.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Przy czym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

W stosunku do Nauczycieli zastosowanie znajduje Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zgodnie z jego § 5 ust. 1-2 wynagrodzenie za jeden dzień urlopu Nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4, (czyli z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu Nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.