Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Uzupełnianie etatu w innej szkole

Pytanie Czytelnika

Przygotowuję projekt organizacyjny na rok szkolny 2018/2019. Trzech nauczycieli będzie uzupełniało etat w innych szkołach. Zapewnia to organ prowadzący i jest zgoda ustna pedagogów. Jaka powinna być prawidłowa procedura pisemna przy tego rodzaju okolicznościach?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie ma ustalonej procedury. Organ prowadzący wydaje nauczycielowi pismo w sprawie uzupełnienia pensum, do którego musi zastosować się nauczyciel i dyrektor. Dyrektor nie przekazuje dokumentów kadrowych, bo nauczyciele dalej są pracownikami danej szkoły. Należy kierować się poniższymi zasadami.

Zasada 1. Obowiązek uzupełnienia pensum nakłada organ prowadzący, a nie dyrektor

 1. Obowiązek uzupełniania pensum w innej szkole lub szkołach (można nawet w kliku) może na nauczyciela nałożyć jedynie organ prowadzący.
 2. Podmiotem właściwym dla nałożenia obowiązku uzupełniania pensum w innej szkole lub szkołach jest w imieniu organu prowadzącego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta powiatu lub marszałek województwa.
 3. Dyrektor nie ma obowiązku ustalania, czy jest możliwe uzupełniające zatrudnienie dyrektora ani też informowania nauczyciela o takiej możliwości. Niewykonanie powyższych czynności nie może być przedmiotem zarzutu nauczyciela przed sądem pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2014 r. II PK 216/13).
 4. Z reguły w piśmie od organu wskazany jest wymiar zatrudnienia i data, kiedy nauczyciel powinien pojawić się w szkole, w której uzupełnia pensum. Ustalenie dni tygodnia, w których nauczyciel będzie uzupełniał pensum, leży gestii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum.

Zasada 2. Uzupełnienie etatu tylko w ramach kwalifikacji nauczyciela

Nie można przydzielić nauczycielowi w ramach uzupełnienia pensum (ten sam zakaz dotyczy przydziału godzin ponadwymiarowych) zajęć, do których prowadzenia nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji.

Zasada 3. Dyrektor nie może zablokować realizacji obowiązku uzupełniania etatu

 1. Dyrektor nie może w żaden sposób sprzeciwić się organowi prowadzącemu, który nakazuje nauczycielowi uzupełnianie pensum w danej szkole.
 2. Dyrektor musi przydzielić nauczycielowi takie stanowisko i taki wymiar zajęć, jaki został wskazany w piśmie organu prowadzącego nakładającym na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum.
 3. Konsekwencją sporu pomiędzy dyrektorem a organem prowadzącym (i odmowy dopuszczenia nauczyciela do pracy w szkole, w której miał uzupełniać etat) będzie konieczność wypłacania nauczycielowi wynagrodzenia z pełnego wymiaru zajęć, choć w istocie nauczyciel nie będzie mógł realizować całego pensum.

Zasada 4. Nauczyciel może nie zgodzić się na uzupełnianie pensum, ale jedynie na innym stanowisku

 1. Nauczyciel może skutecznie odmówić uzupełnienia pensum tylko wówczas, gdy organ prowadzący nakłada polecenie uzupełnienia pensum na innym stanowisku niż dotychczasowe.
 2. Odmowa uzupełnienia pensum na takim samym stanowisku będzie bezskuteczna.
 3. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 16 lipca 2013 r., II PK 334/12) pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z wykazem stanowisk pracy zawartym art. 42 Karty Nauczyciela. W wykazie wyszczególnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp.
 4. Nauczyciel, który otrzymał polecenie uzupełnienia pensum w innej szkole i nie wyraził na to zgody, ma automatycznie zmniejszony wymiar zajęć i adekwatne do tego wymiaru wynagrodzenie.
 5. Jeżeli polecenie uzupełnienia pensum dotyczy takiego samego stanowiska, wówczas uzupełnienie nastąpi bez względu na zgodę nauczyciela.

Zasada 5. Nauczyciel nie może korzystać ze świadczeń w szkole, w której uzupełnia pensum

 1. W szkole macierzystej jest uprawniony do wszystkich świadczeń, jakie wiążą się z zatrudnieniem w pełnym wymiarze.
 2. Nauczyciel uzupełniający pensum w innej szkole nie staje się pracownikiem tej szkoły. Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum, nie zawiera z tym nauczycielem umowy o pracę ani też nie udziela nauczycielowi żadnych świadczeń pracowniczych, w szczególności:
  1. nie wypłaca świadczeń z ZFŚS, świadczenia urlopowego, nagrody jubileuszowej czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  2. nie udziela nauczycielowi urlopu wypoczynkowego, urlopu dla poratowania zdrowia bądź urlopu bezpłatnego.

Zasada 5. Nauczyciel nie może korzystać ze świadczeń w szkole, w której uzupełnia pensum

 1. Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum, powinien natomiast umożliwić skorzystanie ze świadczeń pracowniczych, których udzielił dyrektor szkoły macierzystej.
 2. W tym celu dyrektor szkoły macierzystej powinien poinformować dyrektora uzupełniającego miejsca pracy o udzieleniu nauczycielowi danego świadczenia.

Zasada 6. Zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw

 1. W związku z tym, że szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum, nie jest pracodawcą nauczyciela, dyrektor tej szkoły nie może mu przydzielić ani godzin ponadwymiarowych ani też doraźnych zastępstw.
 2. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas zatrudnienie nauczyciela uzupełniającego pensum na podstawie odrębnej umowy o pracę obejmującej wyłącznie dodatkowe godziny, które w ten sposób nie będą godzinami ponadwymiarowymi ani godzinami doraźnego zastępstwa.

Zasada 6. Zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw

Po pierwsze w okresie reformy w przypadku chęci przydziału godzin ponadwymiarowych dyrektor drugiej szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum, musi najpierw poinformować kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy i brać pod uwagę to, że pierwszeństwo zatrudnienia na tych godzinach ma nauczyciel korzystający ze stanu nieczynnego (obowiązek taki będzie istniał do 31 sierpnia 2023 r.).

Po drugie zatrudnienie w na podstawie kolejnej umowy o pracę nauczyciel uzupełniający pensum musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły macierzystej, w której pozostaje w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć (w okresie do 31 sierpnia 2019 r.).

Zasada 7. Nauczyciel uzupełniający etat nie musi dostarczać żadnych dokumentów

 1. Nie zakłada się zatem dla niego akt osobowych w tej szkole i nie musi on dostarczyć do tej szkoły jakichkolwiek dokumentów. Podstawą wykonywania przez niego pracy w szkole, w której uzupełnia etat, jest wyłącznie decyzja organu prowadzącego i idące za nią pismo do tej szkoły, informujące o decyzji organu prowadzącego.
 2. Należy założyć dla tego nauczyciela teczkę, w której będzie można gromadzić pisma dotyczące nauczyciela, np.:
 • skierowanie na uzupełnianie otrzymane z organu prowadzącego,
 • informacje o zwolnieniach lekarskich,
 • informacje o ewentualnym urlopie,
 • dane o dodatku motywacyjnym,
 • wystawienie opinii o pracy nauczyciela, jeśli dyrektor zostanie poproszony o jej wystawienie,
 • dokumentacja innych spraw dotyczących bezpośrednio nauczyciela, np. związanych z dyscypliną pracy.

Zasada 8. Nauczyciel nie jest członkiem rady pedagogicznej, w której uzupełnia etat

 1. Nauczyciel powinien brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej w szkole, w której uzupełnia etat. Nie może być jednak członkiem rady pedagogicznej, ponieważ nie jest zatrudniony w szkole.
 2. Nauczyciel uzupełniający etat może uczestniczyć w posiedzeniach rady na wniosek lub z inicjatywy dyrektora lub rady pedagogicznej, może uczestniczyć w dyskusjach, ale nie może głosować.
 3. Nauczyciel ten może uczestniczyć w całości posiedzeń rad pedagogicznych lub wyłącznie w części np. dotyczącej oceniania uczniów.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.