Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Tryb ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Pytanie Użytkownika

Czy Dyrektor zawsze musi się zgodzić na egzamin sprawdzający? Na przykład: Rodzic nie zgadza się z oceną dostateczną roczną, a Uczeń w semestrze otrzymał trzy oceny dostateczne. Czy Dyrektor powołuje komisję na egzamin sprawdzający, gdy złamane zostały procedury wystawiania ocen? Czy każda ocena roczna wystawiona przez Nauczyciela może być na żądanie Rodzica podważona?

Odpowiedź naszego eksperta

Zasadności oceny nie można poważyć

Uczeń lub jego Rodzice nie mogą nie zgadzać się z ustaloną przez Nauczyciela i zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Ocena roczna wystawiona przez Nauczyciela nie może też na żądanie Rodzica być podważona.

Odwołanie od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami

Uczeń lub jego Rodzice/prawni Opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Uczeń lub jego Rodzice mogą również zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z każdych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami.

Elementy trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych to między innymi informacja dla Uczniów i ich Rodziców, którą przekazują Nauczyciele na początku roku szkolnego, o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, które wynikają z realizowanego przez Nauczyciela programu nauczania (praca z tymi wymaganiami w trakcie roku szkolnego przy ocenianiu Ucznia),
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów (sprawdzanie osiągnięć w trakcie roku szkolnego),
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W kontekście zadanego pytania, warto zastanowić się nad ostatnim punktem: czy była konieczność takiego postępowania szkoły zgodnie z zapisami w statucie szkoły?

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przyjęcie odwołania

W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję. Komisja ta:

W przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a następnie na jego podstawie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami.

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 19.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.