Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rada Rodziców – zarządzanie funduszami

Pytanie Użytkownika

W jaki sposób Rada Rodziców może gromadzić i wydatkować fundusze? Czy może posiadać własne konto, zatrudniać księgowego lub inne osoby poprzez zawarcie umowy zlecenia (przy założeniu, że nadano jej NIP)?

Odpowiedź naszego eksperta

Działalność Rady Rodziców jest niezależna od działalności szkoły i organu prowadzącego szkołę. Zgodnie z art. 54 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.) Rada Rodziców określa zasady wydatkowania funduszy w uchwalanym regulaminie swojej działalności. Zasady wydatkowania (a więc także sposób i priorytety ustalania przeznaczenia środków) funduszy Rady Rodziców powinien określać regulamin Rady. Ustawa nie określa żadnych szczegółowych wymogów w powyższym zakresie. Ponieważ fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek, tym bardziej uzasadnionym jest, aby Rada Rodziców posiadała swobodę zarządzania środkami, w tym decydowania, co do celów wydatkowania tych środków.

Oprócz składek Rada może pozyskiwać środki także z innych źródeł:

 • z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów,
 • innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.

Zarządzanie środkami pozyskanymi przez Radę

Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły/przedszkola. Wydatki te powinny więc być zharmonizowane z celami i zadaniami szkoły/przedszkola, a podstawowe zadania finansowane z funduszu Rady Rodziców powinny zostać określone w regulaminie. Zazwyczaj mogą to być wydatki na dofinansowanie imprez, zakup nagród, oprogramowania dla szkoły, dofinansowanie organizacji konkursów, zawodów, wyjazdów.

Należy w regulaminie określić przede wszystkim:

 • źródła funduszy Rady Rodziców,
 • sposób planowania wydatków (najczęściej określa się je w preliminarzu, który jest przyjmowany jako odrębna uchwała),
 • kto może wnioskować o dokonanie wydatku,
 • kto decyduje o wydatkowaniu środków.

Nie należy określać, że decyzje o wydatkowaniu środków Rady podejmuje cała Rada Rodziców. Lepiej taką kompetencję scedować na prezydium Rady, które z zasady powinno być dużo bardziej mobilne. Można ewentualnie wprowadzić pewne zabezpieczenia, np.:

 • prezydium może decydować o wydatkach tylko w granicach sum określonych w planie finansowym (plus 10%),
 • o wydatkach do 500 zł może decydować sam przewodniczący rady, do 1.000 zł –prezydium rady, a powyżej 1000 zł – cała rada rodziców,
 • o każdym wydatku musi być informowana cała rada drogą e-mailową.

Fundusze mogą być przeznaczone na (przykładowa lista):

 • dofinansowanie wyjazdu,
 • nagrody na koniec roku,
 • zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły/przedszkola,
 • zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej szkoły, np. dziennika elektronicznego,
 • organizację teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci/Uczniów,
 • konsultacje ze specjalistami,
 • warsztaty szkoleniowe dla Rodziców.

Osobowość prawna Rady Rodziców

Przepisy nie wyposażają Rady Rodziców w przymiot osobowości prawnej. W dotychczasowej praktyce przyjęte było zawieranie przez Rady Rodziców umów cywilnoprawnych i umów o pracę. Jednak możliwości ich zawierania wzbudza szereg wątpliwości.

Ustawa o systemie oświaty nie nadaje Radzie Rodziców podmiotowości prawnej, a jedynie w tym kontekście można rozpatrywać prawo do podejmowania zobowiązań (bycia stroną stosunków cywilno-prawnych). A tym samym do zawierania umów.

Rada Rodziców nie może być pracodawcą, gdyż nie jest jednostką organizacyjną. W konsekwencji Rada Rodziców nie ma zdolności do zawierania umów, nie ma zdolności sądowej, nie może występować w postępowaniu sądowo-administracyjnym w interesie Rodziców dzieci/Uczniów, nie powinna być również płatnikiem opłacającym składki za zleceniobiorców lub pracowników. Nie może również skutecznie nawiązywać umów cywilnoprawnych. Mogłaby taką działalność prowadzić (oczywiście za porozumieniem z Dyrektorem i organem prowadzącym), gdyby jej członkowie zorganizowali się w określoną formę prawną, np. formę stowarzyszenia.

Problem ten ponownie wypłynął przy okazji tzw. ustawy przedszkolnej, która wprowadziła zmiany w zasad odpłatności i organizacji dodatkowych zajęć w przedszkoli. Wtedy przy okazji propozycji „obejścia” tych regulacji pojawiały się i takie które, wskazywały, że umowę mogą zawierać same Rady Rodziców, a przedszkole wynajmowałoby tylko pomieszczenia. Nic bardziej mylnego – Rada Rodziców nie może być podmiotem umowy.

W praktyce jest to dość złożony problem i rodzi duże problemy, nie tylko interpretacyjne, ale również faktyczne.

Rachunek bankowy na Radę Rodziców

W kwestii możliwości posiadania przez Radę Rodziców oddzielnego rachunku bankowego istnieją odmienne opinie.

Jedni uważają, że Rada Rodziców nie powinna posiadać oddzielnego rachunku bankowego. Inni natomiast – że Rada Rodziców może samodzielnie utworzyć taki rachunek. W praktyce występuje i jedno, i drugie rozwiązanie.

Wynika to z tego, że w przeciągu kilku lat interpretacja przepisów w tym zakresie znacząco się zmieniała, a zwłaszcza w zakresie posiadania przez Radę Rodziców numeru REGON i NIP, które w większości banków są wymagane, aby otworzyć rachunek bankowy. Brak jednoznacznych przepisów w tym zakresie powoduje, że poszczególne instytucje próbują normować przepisy we własnym zakresie.

Obecnie przeważa pogląd, że Rada Rodziców nie może uzyskać wpisu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON), ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP), bowiem nie jest jednostką organizacyjną – jest nią tylko szkoła/przedszkole (zob. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 kwietnia 2009 r., DD6/8213/134/SOH/08/PK-253).

W ocenie Ministra Rada Rodziców zatem, będąc społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym placówki, nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Ponadto Minister stwierdził, iż:]

przy ocenie podmiotowości prawnopodatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych nie może być decydujący fakt nadania nr REGON, czy nadanie nr NIP jako konsekwencja uznania za samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług. Drugorzędny charakter przesądzający o charakterze jednostki mają także takie okoliczności jak: tożsamość nazw podmiotów, czy też korzystanie przez podmiot z wydzielonego rachunku bankowego.

Zatrudnienie księgowego przez Radę

W zakresie obsługi finansowo-księgowej Rady Rodziców – może ona być prowadzona w jednej z niżej wymienionych form:

 • pracy społecznej bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia (najczęściej przez jednego z Rodziców wychowanka),
 • wykonywania – za zgodą Rady Rodziców – przez pracownika szkoły/przedszkola zadań zgodnych z przypisanym do danego stanowiska zakresem czynności (np. głównego księgowego),
 • zawarcia przez Dyrektora z osobą mającą zajmować się obsługą finansowo-księgową Rady Rodziców umowy zlecenia finansowanej z wpłat Rodziców wnoszonych na wydzielony rachunek dochodów,
 • prowadzenia obsługi przez wyspecjalizowaną firmę, wobec której zobowiązania z tytułu obsługi reguluje Rada Rodziców na podstawie otrzymanych rachunków lub faktur.

Zwracam uwagę, że ewentualne zawarcie przez Radę Rodziców umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę z osobą mającą zajmować się jej obsługą w praktyce wzbudza szereg wątpliwości. Ustawa o systemie oświaty nie nadaje Radzie Rodziców podmiotowości prawnej, a jedynie w tym kontekście można rozpatrywać prawo do podejmowania zobowiązań (bycia stroną stosunków cywilnoprawnych czy pracodawcą), a tym samym do zawierania umów. W konsekwencji nie powinna być również płatnikiem opłacającym składki za zleceniobiorców lub pracowników.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 53 ust. 4 , art. 54 ust. 8.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.