Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Procedury w podejmowanej przez szkołę działalności informacyjnej

Pytanie Użytkownika

Proszę o udostępnienie wzorów procedur związanych z bezpieczeństwem Uczniów w szkole (procedury wypadkowe związane z problemami uzależnień i substancji niebezpiecznych, postępowania w przypadku konieczności opuszczenia sali lekcyjnej przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne, procedury postępowania w przypadku zaobserwowania problemu demoralizacji Ucznia, przemocy rówieśniczej lub w rodzinie).

Odpowiedź naszego eksperta

Szkoła nie ma obowiązku posiadać, a więc tworzyć procedur postępowania w ww. sytuacjach trudnych dla szkoły. Szkoła ma obowiązek działać w tych sytuacjach zgodnie z zapisami w aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia).

Wypadek Ucznia w szkole

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 • Rodziców poszkodowanego,
 • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • społecznego inspektora pracy,
 • organ prowadzący szkołę,
 • Radę Rodziców.

Szkoła powinna również prowadzić oddziaływania wychowawcze, które są związane z przejawem demoralizacji Ucznia (rozmowy Ucznia z Nauczycielami, Pedagogiem szkolnym, Dyrektorem szkoły, rozmowy z Rodzicami Ucznia, zawieranie kontraktów z Uczniem i jego Rodzicami). Jeśli podjęte działania wychowawcze szkoły względem Ucznia i jego Rodziców nie skutkują, obowiązkiem szkoły jest złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego w sprawie o demoralizację lub o rozpoznanie sytuacji rodzinnej Ucznia.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi obowiązkiem szkoły jest prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Jednym z przejawów prowadzonej działalności informacyjnej przez szkołę jest informowanie Uczniów oraz ich Rodziców o procedurach postępowania Nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. Poniżej załączam takie procedury.

Działania interwencyjne

I. W przypadku uzyskania informacji, że Uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły Rodziców (prawnych opiekunów) Ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z Rodzicami oraz z Uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje Ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, Rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować Rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli Rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z Rodzicami, ostrzeżenie Ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia Uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie Nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
 7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez Ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304 §2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

II. W przypadku, gdy Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się Uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje Ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz Rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania Ucznia ze szkoły. Gdy Rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu Ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia Ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły/placówki.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy Rodzice Ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia Ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się Rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli Uczeń nie ukończył 18 lat.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których Uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez Ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

III. W przypadku, gdy Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły i wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy Nauczyciel podejrzewa, że Uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, Dyrektora itp.) ma prawo żądać, aby Uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki Ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz Rodziców/opiekunów Ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy Uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania Nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do Ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli Uczeń wyda substancję dobrowolnie, Nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo Uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie Nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.