Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Opłaty za dostęp do dziennika

Pytanie Użytkownika

W minionym roku szkolnym nasza placówka wdrożyła dziennik elektroniczny. Rodzice płacili niewielkie kwoty za zdalny dostęp do dodatkowych informacji, a my pracowaliśmy na dwóch dziennikach – papierowym i elektronicznym. W tym roku mieliśmy zrezygnować z papieru, ale w związku ze zmianami w rozporządzeniu mamy kilka wątpliwości. Przede wszystkim – czy Rodzice nadal mogą wykupywać zdalny dostęp do ocen w sytuacji, w której zapewnimy im bezpłatny wgląd do wszystkich danych w szkole?

Odpowiedź prawnika

Przed 3 września 2014 r.

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów obowiązkiem szkoły było bezwzględnie zapewnienie Rodzicom bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego. Wynika to z konstytucyjnej zasady bezpłatnego szkolnictwa (art. 70 ust. 2 Konstytucji), zgodnie z którą nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna (możliwe jest jedynie pobieranie odpłatności za świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe).

Jednak świadczenie w ramach dziennika elektronicznego dodatkowych usług, które polegają na umożliwieniu Rodzicom Uczniów zdalnego dostępu do wybranych treści zawartych w dzienniku elektronicznym pozostawało wartością dodaną w stosunku do zapewnienia przez placówkę oświatową wglądu do tych treści. W związku z tym firmy sprzedające dzienniki elektroniczne były uprawnione do pobierania opłat za świadczoną w ten sposób dodatkową i całkowicie dobrowolną usługę bezpośrednio od Rodziców Uczniów i/lub Rad Rodziców.

Jednak nowe rozporządzenie, które weszło w życie 3 września, w swym § 22 ust. 3 pkt 5 przewiduje, że prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu Rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci. Czy producenci dzienników elektronicznych są nadal uprawnieni do pobierania opłat od Rodziców Uczniów i/lub Rad Rodziców za zapewnienie zdalnego dostępu do wybranych treści zawartych w dzienniku elektronicznym?

Obowiązek zapewniania zdalnego dostępu

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązujące regulacje w żadnym miejscu nie definiują, na czym polegać ma realizacja leżącego po stronie placówek oświaty obowiązku umożliwienia wglądu Rodzicom do dziennika elektronicznego. Jak się wydaje, obowiązujące przepisy nie nakładają na Dyrektorów szkół obowiązku zapewnienia omawianego wglądu w sposób zdalny, a za wystarczające uznać należy zapewnienie tego wglądu na terenie placówki oświaty. Wynika to z założenia, że skoro Rodzic Ucznia zawsze ma możliwość bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego na terenie placówki szkolnej, to zapewnienie mu wglądu zdalnego (np. za pośrednictwem Internetu, kanału SMS, aplikacji mobilnych) pozostaje usługą dodatkową, za którą można pobierać opłatę.

Celem rozporządzenia jest usunięcie pojawiających się do tej pory wątpliwości w interpretacji przepisów. Analizując zmiany, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, po co wprowadzono w ogóle instytucję dziennika elektronicznego oraz czy z jego definicji zawartej w rozporządzeniu wynika, że jego wprowadzenie wiąże się z zapewnieniem dostępu zdalnego do jego treści (tj. z każdego miejsca na świecie).

O czym mówi nowe rozporządzenie

Aby odpowiednio zrozumieć tę kwestię, trzeba wczytać się w § 22 omawianego rozporządzenia. Mówi on, że:

 1. Dzienniki, o których mowa w § 3, 10-14, 19 i 21, mogą być prowadzone także w formie elektronicznej; dzienniki prowadzone w formie elektronicznej zwane są dalej „dziennikami elektronicznymi”.
 2. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki, o których mowa w § 3, 10-14, 19 i 21, mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
  1.  zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,
  2.  zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych,
  3.  zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
  4.  rejestrowania historii zmian i ich autorów,
  5.  umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.
 4. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników, o których mowa w § 3, 10-14, 19 i 21.
 5. W przypadku prowadzenia dzienników, o których mowa w § 3, 10, 11, 13 i 21, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2, § 10 ust. 3 i 5, § 11 ust. 2, § 13 ust. 3 i 5 oraz § 21 ust. 2 i 3, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

Z powyższego nie wynika, że wymogiem funkcjonowania w placówce oświaty dziennika elektronicznego jest stosowanie takiego systemu informatycznego, który daje możliwość udostępniania jego treści w sieci Internet w ten sposób umożliwiający zdalny do nich dostęp. Omawiany przepis ma na celu wyłącznie umożliwienie prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki – w formie elektronicznej – dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez Pedagogów, Psychologów, Logopedów i Doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych.

W § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenie określa warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru, zawierają przepisy § 23 rozporządzenia. Zgodnie z nim zbiory danych stanowiące dziennik elektroniczny powinny być zapisane na informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający sprawdzenie ich integralności poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego (przy zapewnieniu możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących), a także w sposób zapewniający możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym w okresie odpowiadającym okresowi przechowywania dzienników w formie papierowej.

I o czym rozporządzenie nie mówi

Z rozporządzenia nie da się wyciągnąć wniosku, aby wymogiem do prowadzenia przez placówkę dziennika w formie elektronicznej było stosowanie takiego systemu informatycznego, który daje możliwość zdalnego dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym. Nie jest więc warunkiem koniecznym do wprowadzenia tej formy gromadzenia danych zdalne udostępnienie treści w sieci, w taki sposób, by możliwy był do nich wgląd z każdego miejsca na świecie. A zatem świadczenie takiej usługi przez firmę dostarczającą oprogramowanie pozostaje wartością dodaną w stosunku do wypełnienia przez placówkę oświatową wymogów wynikających z rozporządzenia.

Bezpłatny wgląd a bezpłatny zdalny wgląd w dane

Należy uznać, że powyższego stwierdzenia nie zmienia również wprowadzenie do rozporządzenia nowego wymogu, który spełnić musi placówka prowadząca dziennika elektronicznego, jakim jest umożliwienie bezpłatnego wglądu Rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci. Wprowadzenie takiego zapisu nie stanowi w istocie żadnego novum – regulacja taka, wynikająca z konstytucyjnej zasady bezpłatnego szkolnictwa, obowiązywała już wcześniej. Z wprowadzonego przepisu nie można jednocześnie wyciągnąć wniosku, że obowiązkiem placówki jest zapewnienie Rodzicom bezpłatnego zdalnego wglądu do dziennika elektronicznego. Wystarczającym będzie nadal zapewnienie każdemu z Rodziców bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego na terenie placówki oświatowej.

Reasumując, pobieranie przez firmę dostarczającą oprogramowanie (nie przez placówkę oświatową) opłaty od tych Rodziców i/lub Rad Rodziców, którzy zgodnie ze swoją wolą chcą skorzystać z dodatkowej możliwości zdalnego dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, jest nadal w pełni zgodne z prawem i nie pozostaje w żadnym związku z nakładanymi przez rozporządzenie na placówki wymogami.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170).

Autorzy:

 • Ewa Śliwoń, adwokat;
 • Aleksandra Zawadzka-Kubica, adwokat, Kancelaria ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.