Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Obowiązki Wychowawcy klasy

Pytanie Użytkownika

Jakie są obowiązki Wychowawcy klasy? Czy są jakieś precyzujące to przepisy?

Odpowiedź naszego eksperta

Nie ma jednego aktu prawnego, który wskazuje i wyznacza, obowiązki wychowawcy klasy. Wybrane, bardzo ważne obowiązki wymienione w n/w rozporządzeniach przytaczam poniżej.

Obowiązek informowania Rodziców

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców/Opiekunów o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Obowiązki Wychowawcy w gimnazjum

Należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki Nauczyciela Wychowawcy gimnazjum. Na początku roku szkolnego, w którym  realizowany będzie projekt edukacyjny, musi on podać Uczniom i ich Rodzicom warunki jego realizacji.

Proponowane rozwiązanie to poinformowanie Uczniów o warunkach projektu na godzinie wychowawczej z wpisaniem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego, a Rodziców na zebraniu, które odbywa się na początku roku szkolnego, z wpisem do protokołu w porządku zebrania i podpisem Rodzica potwierdzającym przyjęcie informacji. Na świadectwie ukończenia gimnazjum Wychowawca wpisuje informacje o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat.

Ocena zachowania

Kolejnym zadaniem wychowawczy jest ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania po zasięgnięciu opinii Nauczycieli, Uczniów danej klasy oraz samego oceniającego Ucznia. O warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Wychowawca każdej klasy informuje również na początku każdego roku szkolnego (podobnie jak o projekcie edukacyjnym – najlepiej z wpisem do protokołu i dziennika).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Ucznia

Kolejny typ zadań Wychowawcy klasy to zadania w zakresie udzielania Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wychowawca może inicjować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla Ucznia. To on informuje innych Nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia Ucznia pomocą w trakcie ich bieżącej z Uczniem, jeśli stwierdzi taką potrzebę,

Istnieją różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To Wychowawca może stwierdzić konieczność objęcia Ucznia pomocą w ramach:

 • klasy terapeutycznej,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych (np. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym),
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku Uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Informuje też Rodziców Ucznia  lub pełnoletniego Ucznia o potrzebie objęcia go tą pomocą.

Po podjęciu decyzji o objęciu Ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie jej Uczniowi, w tym ustala:

 • formy pomocy,
 • okres ich udzielania,
 • wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

Rzecz jasna planując udzielanie Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wychowawca współpracuje z Rodzicami Ucznia lub pełnoletnim Uczniem,  innymi Nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z Uczniem, a także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi osobami, które mogą inicjować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla Ucznia. Tworząc plany dotyczące dalszej pracy z Uczniem, Wychowawca powinien uwzględnić wnioski zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania wszystkich osób prowadzących z Uczniem zajęcia.

Pozostałe typy zajęć

Wśród obowiązków Wychowawcy wymienić także należy prowadzenie zajęć z Uczniami. Wychowawca klasy realizuje minimalną liczbę godzin zajęć z Wychowawcą (w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki szkoły). Dodatkowo w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć WDŻ Wychowawca bierze udział w  spotkaniu spotkaniu/spotkaniach informacyjne, jakie organizuje Nauczyciel prowadzacy WDŻ z Rodzicami Uczniów niepełnoletnich oraz z Uczniami pełnoletnimi.

Inne zadania w „teczce Wychowawcy”

Inne zadania, które również mogą stanowić zawartość dokumentacji tzw. „teczki Wychowawcy”, jeżeli tak jest przyjęte w danej szkole , to na przykład:

 • diagnoza wstępna wszystkich Uczniów  w klasie wypracowana na podstawie analizy świadectw, zaświadczeń z wynikami sprawdzianu/egzaminu (w szkole podstawowej po diagnozie przedszkolnej), kart zdrowia, ankiet o stanie zdrowia wypełnionych przez Rodziców;
 • plan pracy wychowawczej i profilaktycznej realizowany na godzinach wychowawczych, w czasie imprez i uroczystości szkolnych, który wynika z programu wychowawczego i programu profilaktyki (kalendarz imprez, uroczystości, tematyka godzin wychowawczych wspólna dla danego poziomu klas lub wszystkich Uczniów w szkole);
 • plan wycieczek klasowych i ogólnoszkolnych uzgodnionych z Rodzicami;
 • narzędzia ewaluacji (głównie ankiety i wywiady;
 • zestaw obowiązujących procedur szkolnych;
 • druki upomnienia i nagany dla Ucznia wynikające z systemu kar i nagród, jeśli obowiązuje w szkole;
 • zeszyt lub karty obserwacji Uczniów;
 • lista Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • zezwolenie na indywidualny tok nauki;
 • usprawiedliwienia dni nieobecności w szkole;
 • korespondencja z Rodzicami/prawnymi Opiekunami;
 • protokoły spotkań z Rodzicami wraz z porządkiem spotkania i własnoręcznym podpisem Rodzica.

 

Podstawa prawna: 

AutorDanuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.