Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nagminne uchybienia obowiązkom pracowniczym nauczyciela

Pytanie Czytelnika:

Nauczyciel nie przychodzi na zebrania zespołu przedmiotowego albo wychowawczego, tłumacząc się, że nie doszła do niego informacja o nich, że źle się czuł lub zapomniał. Na radach pedagogicznych, mimo zakazu, ostentacyjnie wyciąga telefon komórkowy i pisze SMS-y, przegląda Internet i nie reaguje na uwagi dyrektora. Nie angażuje się też w działania szkoły – wyraża swoją niechęć do innych nauczycieli i dyrektora, z żadnym z nauczycieli nie chce współpracować. Ogranicza się tylko do zrealizowania lekcji i wypełnienia dyżuru na przerwie. Nie robi analiz diagnoz i egzaminów maturalnych twierdząc, że nie wie jak (jest nauczycielem dyplomowanym), pomimo że przewodniczący zespołu dokładnie wytłumaczył i przesłał informacje na ten temat. Takie zachowanie jest nagminne.

Moje pytanie: jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor wobec zachowań tego nauczyciela. Proszę o pomoc. Rozmowy nic nie pomogły, ponieważ nauczycielka zachowuje się niegrzecznie, opryskliwie, pełna buty zwraca się do dyrektora po imieniu, mimo że dyrektor zwracał jej niejednokrotnie na to uwagę.

Odpowiedź naszego eksperta:

W mojej ocenie możliwe są do zastosowania kary porządkowe, a jeżeli to nie pomoże – odpowiedzialność dyscyplinarna w zależności od naruszenia. Do kompetencji dyrektora szkoły należy ocena, jaki charakter miało dane zachowanie nauczyciela, tj. czy miało ono charakter naruszenia etosu zawodu nauczyciela (tutaj mamy do czynienia z odpowiedzialnością dyscyplinarną) czy też naruszało jedynie porządek i organizację pracy (tutaj mamy do czynienia z odpowiedzialnością porządkową) lub też które z tych naruszeń miało charakter przeważający.

To dyrektor musi ocenić, jak zakwalifikować dane naruszenie i podjąć w tym kierunku stosowne kroki. Niska jakość wykonywanych obowiązków może się przełożyć na ocenę pracy. Można również dokonać oceny pracy i jeżeli okaże się, że jest negatywna – rozwiązać zatrudnienie. 

Uzasadnienie:

  1. Nauczyciel zobligowany jest wypełniać rzetelnie zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym uczestniczyć aktywnie w pracach rady pedagogicznej. Statuty szkoły określają zakres zadań nauczycieli. Zadania i obowiązki nauczyciela opisane w statucie szkoły wynikają z art. 6 Karty Nauczyciela (KN). Obligują one nauczyciela między innymi do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Natomiast art. 42 KN zobowiązuje szczególnie nauczyciela w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia m.in. do wykonywania innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły. Nauczyciel będący członkiem rady pedagogicznej jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach rady, czynnego udziału we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w jej komisjach, do których został powołany, realizowania uchwał rady oraz składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. Na nauczycielu spoczywają obowiązki, których niewykonanie może spowodować zastosowanie wobec niego sankcji w postaci kar porządkowych i dyscyplinarnych.

Jeżeli zdaniem dyrektora naruszenie kwalifikuje się do nałożenia nowej kary porządkowej, można zastosować karę. Karać pracownika można wielokrotnie, ale za dane naruszenie tylko raz i tylko jedną karą porządkową. Karami porządkowymi są:

  • kara upomnienia,
  • kara nagany,
  • kara pieniężna.

Kara porządkowa może być wymierzona za nieprzestrzeganie przez pracownika:

  • organizacji i porządku pracy,
  • przepisów BHP i przeciwpożarowych,
  • uregulowań dotyczących potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności.

Ustalona organizacja i porządek pracy to przepisy statutu, zarządzenia dyrektora, obowiązujące regulaminy, procedury itd.

  1. Ponadto uporczywe niewypełnianie obowiązków pracowniczych może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. Np.: za notoryczne naruszanie regulaminu rady pedagogicznej – po wyczerpaniu możliwości stosowania kar porządkowych. W tym przypadku dyrektor może poinformować rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej o podejrzeniu uchybienia przez nauczyciela godności zawodu lub obowiązkom nauczycielskim.

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. To właśnie rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdza, czy nastąpiło uchybienie dyscyplinarne stanowiące podstawę wniosku skierowanego do komisji dyscyplinarnej, która nakłada kary dyscyplinarne.

  1. Weryfikacji jakości wykonywanej pracy służy postępowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela. Niska jakość wykonywanych obowiązków powinna się przełożyć na ocenę pracy. Dyrektor może więc wszcząć postępowanie w każdej sytuacji, gdy otrzymuje sygnały, co do złej jakości pracy wykonywanej przez nauczyciela (np. skargi).

Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela, uwzględnia zarówno zadania związane z przestrzeganiem porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji), jak i związane z podstawowymi obowiązkami nauczycielskimi, których naruszenie umożliwia ukaranie dyscyplinarne nauczyciela. Ocenie może podlegać poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu, kultura i poprawność języka, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz współpraca z rodzicami.

Negatywna ocena pracy stanowi przyczynę zakończenia stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 ust. 1 pkt 5 KN) oraz umowy o pracę (art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 KN).

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.