Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia uczącego się w domu

Pytanie Użytkownika

Czy dla Uczniów objętych nauczaniem domowym poza granicami kraju można przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne w ostatnim tygodniu sierpnia?

Odpowiedź naszego eksperta

Data egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się najpóźniej do 26 czerwca 2014 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie – w takim wypadku Uczeń może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Wydaje się, że może być to również ostatni tydzień sierpnia.

Obowiązek szkolny/nauki poza szkołą

Na potrzeby odpowiedzi zakładam, że Uczeń otrzymał decyzję na spełnienie obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą.

Zgodnie z art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty [u.s.o.], na wniosek Rodziców Dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zezwolenie może być wydane (art. 16 ust. 10 u.s.o), jeżeli:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
  2. do wniosku dołączono:

a)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art.16 ust. 11.

Przepis art.16 ust. 11 u.s.o. stanowi, że dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasyfikacyjny organizuje się na podstawie § 17 ww. rozporządzenia. Nie obejmuje on obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie ustala się także oceny z zachowania.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli do 26 czerwca 2014 r. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami/prawnymi Oopiekunami. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym i wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych nie może przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym. Taka możliwość została przewidziany wyłącznie dla Uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, ma status Ucznia nieklasyfikowanego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

Podstawa prawna: 

 

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.