Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatkowe świadczenia w ramach programu Erasmus+

Pytanie czytelnika

W ramach programu Erasmus nauczyciel pełnił opiekę nad uczniami w czasie pobytu w Hiszpanii w terminach: 05.05.2018-02.06.2018 (ubiegły rok szkolny) oraz 13.04.2019-11.05.2019. W ramach wyjazdu miał zapewniony bezpłatny przelot w obie strony, bezpłatne zakwaterowanie z  pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie), udział w wycieczkach fakultatywnych oraz otrzymywał  kieszonkowe. Wyjazd do Hiszpanii potraktowany był jako wycieczka zagraniczna. Czy nauczycielowi należy wypłacić diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w ww. terminach? Czy za ubiegły rok szkolny nauczycielowi należą się dni wolne za pracę w dniach wolnych od pracy? Czy nauczycielowi należy się dieta za odebrane dni wolne za pracę w dniach wolnych od pracy? 

Odpowiedź naszego eksperta

Organizację wycieczek szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Jednak nie znajdziemy w nim zasad wynagradzania nauczycieli za opiekę nad uczniami podczas wycieczki. Regulacji w tym zakresie należy szukać w ustawie Karta nauczyciela, chociaż i tam nie jest to wprost wskazane. Z brzmienia art. 42 ust. 2 ustawy dowiadujemy się, że w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować, oprócz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odbywających się w ramach tzw. pensum, także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Należy przypuszczać, że takie właśnie zajęcia będą realizowane podczas wyjazdu z uczniami w ramach programu Erasmus+. Pozostaje jednak wątpliwość, czy podczas wycieczki trwającej kilka tygodni czas wykonywania obowiązków służbowych nauczyciela nie przekroczy 40-godzinnego limitu.

Gdyby wskazany limit został przekroczony, mielibyśmy do czynienia z godzinami nadliczbowymi, o których mowa w art. 1511 ustawy Kodeks pracy. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie są one tożsame z godzinami ponadwymiarowymi zdefiniowanymi w art. 35 ust. 2 Karty nauczyciela, przydzielanymi nauczycielom ponad obowiązujące pensum. Przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych nie może skutkować pracą przekraczającą wymiar 40 godzin w tygodniu. Gdyby tak się stało, mielibyśmy do czynienia z godzinami nadliczbowymi. Potwierdza to orzecznictwo sądowe, wskazując, że w sytuacji, w której nauczyciel wykonuje pracę ponad ustawowo określony limit lub też świadczy pracę w soboty i niedziele, ma on prawo do rekompensaty tych godzin w ramach godzin nadliczbowych, przy zastosowaniu przepisów Kodeksu pracy, które stosuje się tutaj w związku z art. 91 c Karty nauczyciela (wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV P 383/14).

O ile codzienna praca nauczyciela w szkole co do zasady nie powinna generować godzin nadliczbowych, to w przypadku wycieczek trudno tego uniknąć. Dlatego dyrektor, nie chcąc płacić nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia powinien tak dostosować liczbę opiekunów wycieczki, żeby mogli wymieniać się obowiązkami, a w efekcie mieli wystarczającą ilość czasu wolnego dla siebie. Jednak za pracę w dni wolne od pracy dyrektor powinien, zgodnie z art. 42c ust. 3 Karty nauczyciela, dać nauczycielowi inny dzień wolny od pracy lub wypłacić odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ww. ustawy.

Osobne zagadnienie stanowi wypłacenie nauczycielowi diety z tytułu podróży służbowej. Według art. 775 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Celem tego przepisu jest zrekompensowanie pracownikowi wydatków zwiększonych właśnie dlatego, że wykonuje zadanie poza swoim miejscem pracy.

Ale czy sprawowanie pieczy nad uczniami w ramach wycieczki należy potraktować jako podróż służbową? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jak bowiem trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lutego 2007 r. (II PK 165/06), „z powołanych przepisów regulujących podróż służbową nie wynika (…) zakaz delegowania pracownika niemającego charakteru podróży służbowej. W szczególności takim, niebędącym podróżą służbową, delegowaniem jest podjęcie się przez pracownika odbycia podróży połączonej z wykonaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą. W takim przypadku nie znajdą zastosowania przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Dotyczą one bowiem jedynie delegowania mającego charakter podróży służbowej, tj. delegowania ,,narzuconego” pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia takiej podróży”.

Istotne znaczenie ma tutaj fakt, że realizacja przez szkoły programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kontekście przyznawania nauczycielom dodatkowych zajęć, została unormowana przepisami art. 35a Karty nauczyciela. Wynika z niego, że zajęcia te mogą być przydzielone nauczycielom tylko za ich zgodą. Mowa tutaj zarówno o zajęciach dydaktycznych, wychowawczych, jak i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Podsumowując, zadanie wyjazdu do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ powinno być przydzielone nauczycielowi tylko za jego zgodą. Wówczas nie można mówić o podróży służbowej, a więc także o możliwości wypłacenia diety.

Podstawa prawna:

Autor: Janusz Brzozowski – trener posiadający zaplecze naukowe i wiedzę praktyczną, doświadczony menadżer, wieloletni wicedyrektor, następnie dyrektor szkoły. Magister matematyki, studia ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością metody numeryczne i programowanie. Egzaminator maturalny OKE. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Inspektor ochrony danych w placówkach oświatowych. Umiejętności trenerskie nabył pod nadzorem merytorycznym i dydaktycznym Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Swoją działalność szkoleniową koncentruje m. in. w obszarach ochrony danych osobowych, prawa oświatowego, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, programowania i stosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz dokonywania diagnozy edukacyjnej i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego. Specjalista ds. organizacji szkoleń w projektach EFS.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.