Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Brak zdolności do pracy pracownika obsługi

Pytanie Użytkownika

Jaka wystąpi konieczność prawna, gdy po czteromiesięcznym zwolnieniu lekarskim pracownik obsługi szkoły nie otrzyma zaświadczenia o zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy?

Odpowiedź naszego eksperta

Ponad 30 dniowa niezdolność do pracy – konieczna opinia lekarza

Na podstawie odesłania Ustawy o pracownikach samorządowych, do której odsyła Ustawa o systemie oświaty, do pracowników niepedagogicznych szkoły mają zastosowanie regulacje dotyczące ogółu pracowników. Zgodnie z Kodeksem pracy [dalej k.p.], pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracownik, który chce rozpocząć świadczenie pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, musi poddać się kontrolnym badaniom lekarskim. Badanie lekarskie ustali, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli więc pracownik stawia się do pracy, po długotrwałej nieobecności, zanim pracodawca dopuści go do świadczenia pracy, musi go skierować na kontrolne badanie lekarskie.

Skierowanie na badania to obowiązek pracodawcy

Sąd Najwyższy uznał nawet, że wracając do pracy, bo ustała przyczyna nieobecności, pracownik nie musi dostarczyć orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Jeżeli pracownik stawi się do pracy i zgłosi gotowość jej wykonywania, to obowiązek skierowania go na kontrolne badania lekarskie spoczywa na pracodawcy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który był przez ponad 30 dni niezdolny do pracy z powodu choroby, jeśli ten nie przedstawi mu aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszelkie konsekwencje potencjalnego uszczerbku na zdrowiu pracownika, które mogłyby powstać wskutek podjęcia pracy, bez przedstawienia orzeczenia lekarskiego, obciążą w takiej sytuacji pracodawcę.

Należy dodać, że dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy na danym stanowisku stanowi naruszenie jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Okres oczekiwania na badania – w czasie pracy

Kontrolne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

W razie przejazdu na to badanie do innej miejscowości pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Pracownik po przeprowadzeniu badania i otrzymaniu od lekarza zaświadczenia zgłosi się ponownie do pracodawcy. Jeżeli zaświadczenie stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku, pracodawca może dopiero teraz dopuścić pracownika do pracy.

Poddanie się badaniom jest obowiązkowe

Poddanie się kontrolnym badaniom lekarskim jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika. Wobec pracownika, który odmawia poddania się badaniom kontrolnym, a tym samym narusza przepisy bhp, pracodawca może zastosować kary porządkowe, a nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

Pracownik, odmawiając poddania się badaniom, narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie. Jeżeli zatem pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie może dopuścić go do pracy, przy czym za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Brak zaświadczenia o zdolności do pracy

Wynagrodzenia nie otrzyma także pracownik, któremu po przeprowadzeniu badań profilaktycznych zostało wydane zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracownika, który jest niezdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku, ale nie naruszył przy tym swoich podstawowych obowiązków pracowniczych, nie można zwolnić dyscyplinarnie, można go tylko zwolnić za wypowiedzeniem.

Brak przedłożenia zaświadczenia lekarskiego nie jest zawsze równoznaczne z odmową poddania się badaniu. Tytułem przykładu wskazać należy sytuację, gdy pracownik nie stawia się na badanie do lekarza medycyny pracy, gdyż przebywa w szpitalu.

Dyrektor powinien więc podjąć próbę ustalenia przyczyny braku przedłożenia orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania na badanie okresowe lub kontrolne, np. poprzez pisemne wezwanie sprzątaczki do jego przedstawienia. Dopiero na podstawie ustaleń, że pracownica z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawiła się na badania, będzie mógł ją zwolnić dyscyplinarnie (bez wypowiedzenia).

Wzory rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 6 Rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Każde z wymienionych oświadczeń woli pracodawcy powinno mieć formę pisemną, zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o prace oraz pouczenie o możliwości odwołania do sądu pracy.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.