Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2016/2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na wrzesień 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty)

Spotkanie z Rodzicami Uczniów szkoły, na którym:

1. Nauczyciele informują Uczniów oraz ich Rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału informuje Uczniów oraz ich Rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wychowawca oddziału w gimnazjum na początku roku szkolnego,  w którym Uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, informuje Uczniów i ich Rodziców o:

 • warunkach realizacji tego projektu,
 • fakcie, że warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • fakcie, że Uczniowi gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się informacje o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu edukacyjnego.

Warto też przypomnieć Rodzicom i Uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala Wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 • Nauczycieli,
 • Uczniów danego oddziału,
 • ocenianego Ucznia.

W czasie spotkania z Rodzicami należy również poinformować ich o:

 • rezygnacji na szczeblu krajowym w roku szkolnym 2016/17 ze sprawdzianu w szkole podstawowej (sprawdzian jako egzamin zewnętrzny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej),
 • zestawie podręczników ustalonym przez Dyrektora szkoły, który obowiązuje w szkole,
 • działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • możliwościach zwolnienia Ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, również na wniosek Rodziców z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków,

Należy również zebrać oświadczenia pisemne dotyczące udziału Uczniów w lekcjach religii/etyki (dla Uczniów nowo przyjętych do szkoły).

Początek września

 • Przypomnieć Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (wdż) oraz Wychowawcom oddziałów o obowiązku  przekazania Rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć.
 • Założyć arkusze ocen dla Uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Dokonać upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen ucznia na rok szkolny 2016/17 lub dokonać zmiany tego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana wychowawcy oddziału) – dotyczy również upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze  Uczniów.

Do  15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/17 i przedstawić ten plan Radzie Pedagogicznej.

Do  30 września

Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować Nauczycieli, Uczniów oraz ich Rodziców o tych ustalonych przez Dyrektora dniach.

Awans zawodowy

 Wyznaczyć opiekunów stażu dla Nauczycieli stażystów i Nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na Nauczycieli kontraktowych i Nauczycieli mianowanych.

Do 14 września

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez Nauczycieli kontraktowych do odbycia stażu na Nauczyciela mianowanego i przez Nauczycieli mianowanych do odbycia stażu na Nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku Nauczyciele załączają projekty planów rozwoju zawodowego.

Do 20 września

Nauczyciel stażysta przedkłada Dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Zatwierdzanie przez  Dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego Nauczycielom rozpoczynającym staż.

Obowiązek szkolny/nauki

Do 30 września

 • Odnotować w księdze ewidencji dzieci spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie oraz spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 • Poinformować Dyrektorów właściwych szkół podstawowych i gimnazjów o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  w obwodzie innej szkoły publicznej (Dyrektorzy szkół niepublicznych, Dyrektorzy szkół, którym nie ustalono obwodów, Dyrektorzy, którzy przyjęli do szkoły Ucznia zamieszkałego w obwodzie innej szkoły publicznej).
 • Powiadomić wójta gminy (burmistrz, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta gimnazjum – dotyczy Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Odebrać informację od Rodziców dziecka o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce – Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.