Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na wrzesień 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty)

Spotkanie z Rodzicami Uczniów szkoły, na którym:

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów oraz ich Rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez Ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

Warto też przypomnieć Rodzicom i Uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala Wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 • Nauczycieli,
 • Uczniów danego oddziału,
 • ocenianego Ucznia.

Uwaga!

Wychowawca oddziału w gimnazjum:

 • Informuje na początku roku szkolnego, w którym Uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, Uczniów i ich Rodziców o warunkach realizacji tego projektu edukacyjnego. Warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; w § 8 rozp. MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843) zostało określone co należy do szczegółowych warunków realizacji projektu.
 • Wpisuje Uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum informację o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego.

W czasie spotkania z Rodzicami Uczniów należy również poinformować Rodziców o:

 • zmianach w statucie szkoły związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem po dostosowaniu statutu szkoły do zmian obowiązujących na dzień 1 września 2015 r. , podstawie programowej, szkolnym zestawie programów nauczania, i zestawie podręczników,
 • strategii działań wychowawczych,
 • działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • możliwościach zwolnienia Ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, a na wniosek rodziców – również z nauki drugiego języka obcego (po spełnieniu określonych warunków),
 • zebrać oświadczenia pisemne dotyczące udziału Uczniów w lekcjach religii/etyki.

Początek września

 • Przypomnieć Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz wychowawcom oddziałów o obowiązku przekazania Rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć.
 • Założyć arkusze ocen dla Uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Założyć księgę arkuszy ocen Uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen Uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym).
 • Dokonać upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen Ucznia na rok szkolny 2015/16 lub dokonać zmiany tego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana Wychowawcy oddziału) – dotyczy również upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze Uczniów.

Do 15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16 i przedstawić ten plan Radzie Pedagogicznej.

Do 30 września

Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować Nauczycieli, Uczniów oraz ich Rodziców o tych ustalonych przez Dyrektora dniach. Dyrektor szkoły może, ale nie musi ustalać dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Awans zawodowy

Wyznaczyć opiekunów stażu dla Nauczycieli stażystów i Nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na Nauczycieli kontraktowych i Nauczycieli mianowanych.

Do 14 września

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez Nauczycieli kontraktowych do odbycia stażu na Nauczyciela mianowanego i przez Nauczycieli mianowanych do odbycia stażu na Nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku Nauczyciele załączają projekty planów rozwoju zawodowego.

Do 20 września

Nauczyciel stażysta przedkłada Dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Zatwierdzanie przez Dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego Nauczycielom rozpoczynającym staż.

Obowiązek szkolny/nauki

Do 30 września

 • Odnotować w księdze ewidencji dzieci spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 • Poinformować Dyrektorów właściwych szkół podstawowych i gimnazjów o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie innej szkoły publicznej (Dyrektorzy szkół niepublicznych, Dyrektorzy szkół, którym nie ustalono obwodów, Dyrektorzy, którzy przyjęli do szkoły Ucznia zamieszkałego w obwodzie innej szkoły publicznej).
 • Powiadomić wójta gminy (burmistrz, prezydenta miasta), na terenie której mieszka Absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły ponadgimnazjalnej, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia Absolwenta gimnazjum – dotyczy Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Odebrać informację od Rodziców dziecka o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce – Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.