Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2014/2015

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na wrzesień 2014 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc. 

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty)

Spotkanie z Rodzicami Uczniów szkoły, na którym: 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów oraz ich Rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Warto też przypomnieć Rodzicom i Uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

 • Nauczycieli,
 • Uczniów danej klasy,
 • ocenianego Ucznia

Wychowawca klasy w gimnazjum informuje na początku roku szkolnego, w którym Uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, Uczniów i ich Rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Propozycja:

 • Wychowawca informuje Uczniów o w/w kwestiach na godzinie wychowawczej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego.
 • Informacja dla Rodziców przekazywana jest na zebraniu Rodziców, które odbywa się na początku roku szkolnego, z wpisem do protokołu w porządku zebrania i podpisem Rodzica potwierdzającym przyjęcie informacji. Wpis musi obejmować również informacje o warunkach i sposobie oraz kryteriach ocen zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Wychowawca wpisuje Uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum informację o jego udziale w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.

W czasie spotkania z Rodzicami Uczniów należy również poinformować o:

 • statucie szkoły, podstawie programowej, szkolnym zestawie programów nauczania i zestawie podręczników,
 • strategii działań wychowawczych,
 • działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • obowiązujących zasadach na egzaminie maturalnym (nowe zasady dla Uczniów kl. III do nowej podstawy programowej) i sprawdzianie w szkole podstawowej (nowe zasady dla Uczniów kl. VI – do nowej podstawy programowej),
 • możliwościach zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej również na wniosek Rodziców oraz z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków,

a także, co jest nowością, zebrać oświadczenia pisemne dotyczące udziału Uczniów w lekcjach religii/etyki.

Początek września

 • Przypomnieć Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz Wychowawcom klas o obowiązku przekazania Rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć.
 • Założyć arkusze ocen dla Uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Założyć księgę arkuszy ocen Uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen Uczniów urodzonych w jednym roku).
 • Stworzyć pisemne upoważnienie Dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen Ucznia na rok szkolny 2014/15  lub dokonać zmiany tego pisemnego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana Wychowawcy klasy). Dotyczy to również upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze Uczniów.

Do  15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/15 i przedstawić ten plan Radzie Pedagogicznej – uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

Do  30 września

Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować Nauczycieli, Uczniów oraz ich Rodziców o tych dniach – Dyrektor szkoły może (nie musi) ustalać dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Awans zawodowy 

Wyznaczyć opiekunów stażu dla Nauczycieli-stażystów i Nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na Nauczycieli kontraktowych i Nauczycieli mianowanych.

Do 14 września

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez Nauczycieli kontraktowych do odbycia stażu na Nauczyciela mianowanego i przez Nauczycieli mianowanych do odbycia stażu na Nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku Nauczyciele załączają projekty planów rozwoju zawodowego. 

Do 20 września

Nauczyciel-stażysta przedkłada Dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Zatwierdzanie przez Dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego Nauczycielom rozpoczynającym staż.

Obowiązek szkolny/nauki

Do 30 września

 • Odnotować w księdze ewidencji spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 • Poinformować Dyrektorów właściwych szkół podstawowych i gimnazjów o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie innej szkoły publicznej (Dyrektorzy szkół niepublicznych, Dyrektorzy szkół, którym nie ustalono obwodów, Dyrektorzy, którzy przyjęli do szkoły Ucznia zamieszkałego w obwodzie innej szkoły publicznej).
 • Powiadomić wójta gminy (burmistrz/prezydenta miasta), na terenie której mieszka Absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia.
 • Odebrać informację od Rodziców dziecka o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce (Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.