Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Marzec 2014/2015

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na marzec 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie Rodzicom informacji o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 31 marca 2015 r.

Złożenie organowi prowadzącemu sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznawanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli w roku 2014.

Dla Dyrektorów szkół podstawowych

luty/marzec 2015 r.

  • Szkolenie OKE dla przewodniczących SZE i ich zastępców w zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych.
  • Przeszkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych przez przewodniczącego SZE.

Do 1 marca 2015 r.

Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego przez przewodniczącego SZE.

Do 17 marca 2015 r.

Złożenie przez Rodziców/prawnych Opiekunów Ucznia Dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, jeśli Uczeń/Słuchacz) uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez Dyrektora tej komisji.

Dla Dyrektorów gimnazjów

luty/marzec 2015

  • Szkolenie OKE dla przewodniczących SZE i ich zastępców w zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych.
  • Przeszkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych przez przewodniczącego SZE.

Do 21 marca 2015 r.

Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego przez przewodniczącego SZE.

Do 31 marca 2015 r.

Propozycja:

W szkołach, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym warto przygotować Uczniów gimnazjum do pisania wewnętrznego, próbnego egzaminu gimnazjalnego w dniu 1 kwietnia 2015 r. (sprawdzian w szkole podstawowej). Wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w których zostanie przeprowadzony egzamin maturalny

Do 04 marca 2015 r.

  • Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z Dyrektorem innej szkoły lub placówki członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły.
  • Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i członków zespołu egzaminacyjnego.
  • Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego.
  • Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego i przesłanie go niezwłocznie Dyrektorowi OKE. Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu maturalnego.
  • Przekazanie zdającym treści komunikatu Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie części pisemnej egzaminu maturalnego.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.