Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na wrzesień 2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc

Od 1 września 2018 r.

W szkole powinien obowiązywać regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela. Wprowadza się go zarządzeniem dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty, data ta powinna być określona w statucie szkoły)

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Warto też przypomnieć rodzicom i uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 • nauczycieli,
 • uczniów danego oddziału,
 • ocenianego ucznia.

Uwaga na kompetencje nauczyciela wychowawcy gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum wynikające z obowiązku informowania rodziców i uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

W czasie spotkania z rodzicami uczniów należy również poinformować rodziców o:

 • założeniach reformy edukacji, która jest związana z likwidacją gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej do dnia 31 sierpnia 2019 r. i w efekcie skutkuje powstaniem ośmioletniej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • realizacji nowej podstawy programowej w klasach I, II, IV, V, VII i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • pierwszym egzaminie ósmoklasisty, który odbędzie się w 2019 r.,
 • działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego,
 • możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, również na wniosek rodziców z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków.

Należy zebrać oświadczenia pisemne od rodziców dotyczące udziału uczniów w lekcjach religii lub/i etyki (dla uczniów nowoprzyjętych do szkoły).

Początek września

 • Przypomnieć nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (wdż) oraz wychowawcom oddziałów o obowiązku przekazania rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć. Wdż jest realizowany od klasy IV ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Dokonać upoważnienia dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen ucznia na rok szkolny 2018/19 lub dokonać zmiany tego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana wychowawcy oddziału) – dotyczy również upoważnienia dyrektora szkoły, dla wskazanej osoby, do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze uczniów.

Do 15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/19 i przedstawić ten plan radzie pedagogicznej zgodnie z rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r.; poz. 1658).

Do 30 września

 • Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o tych ustalonych przez dyrektora dniach.
 • Zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, zgodnie z komunikatami dyrektora CKE na rok szkolny 2018/19.

Awans zawodowy

Odbywa się zgodnie z nowymi regulacjami, które są zawarte w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela i rozp. MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574).

Należy wyznaczyć opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

Do 14 dni od rozpoczęcia zajęć

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez nauczycieli kontraktowych i nauczycieli mianowanych.

Do 20 dni od rozpoczęcia zajęć

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 dni od rozpoczęcia zajęć

Zatwierdzanie przez dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego nauczycielom rozpoczynającym staż.

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.