Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na kwiecień 2019 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły).

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

Do 9 kwietnia 2019 r.

  • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego dotyczących znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

10 – 12 kwietnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym (głównym) dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dorosłych.

Do 11 kwietnia 2019 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

Do 1 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 4 kwietni 2019 r.

Do 12 kwietnia 2019 r.

  • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu egzaminacyjnego dotyczących znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

15 – 17 kwietnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym (głównym) dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Do 16 kwietnia 2019 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole

Do 6 kwietnia 2019 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 9 kwietnia 2019 r.

Zebranie od zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu (dotyczy egzaminu z języka polskiego w formie prezentacji).

Do 23 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o zmianie.

Do 30 kwietnia 2019 r.

  • Przeprowadzenie szkolenia zespołów przedmiotowych i nadzorujących.
  • Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów klas maturalnych z zakresu procedur egzaminacyjnych.
  • Usunięci z list zdających, którzy nie ukończyli szkoły.
  • Odbiór zestawów egzaminacyjnych na ustne egzaminy z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności.

Czynności związane z przekazaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny 2019/20 do zaopiniowania przez organizacje związkowe, organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzenia przez organ prowadzący 

Do 9 kwietnia 2019 r.

Przekazanie arkusza organizacji szkoły do zakładowych organizacji związkowych celem wydania przez zakładowe organizacje związkowe opinii.

Uwaga! Należy zasięgnąć opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o radzie Dialogu Spleconego, zrzeszających nauczycieli.

Do 21 kwietnia 2019 r.

Przekazanie arkusza organizacji szkoły zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe do organu prowadzącego, który przed zatwierdzeniem tego arkusza, przekazuje arkusz do zaopiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły. 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.