Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2017/2018

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty, data ta powinna być określona w statucie szkoły)

Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Ponadto wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Warto też przypomnieć rodzicom i uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 • nauczycieli, 
 • uczniów danego oddziału,
 • ocenianego ucznia.

W czasie spotkania z rodzicami uczniów należy również poinformować rodziców o:

 1. założeniach reformy edukacji, która jest związana z likwidacją gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej do dnia 31 sierpnia 2019 r., powstaniem ośmioletniej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 2. realizacji nowej podstawy programowej w klasach I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego,
 4. możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, również na wniosek rodziców z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków.

Należy zebrać oświadczenia pisemne od rodziców dotyczące udziału uczniów w lekcjach religii lub/i etyki (dla uczniów nowo przyjętych do szkoły).

Uwaga na kompetencje nauczyciela wychowawcy gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum wynikające z obowiązku informowania rodziców i uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego!

 Wychowawca oddziału w gimnazjum:

 • Informuje na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji tego projektu edukacyjnego. Warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 • Uczniowi gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu edukacyjnego.

Początek września

 • Przypomnieć nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (wdż) oraz wychowawcom oddziałów o obowiązku  przekazania rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć. Wdż j jest realizowany od klasy IV ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Założyć arkusze ocen dla uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Dokonać upoważnienia dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen ucznia na rok szkolny 2017/18 lub dokonać zmiany tego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana wychowawcy oddziału). Dotyczy również upoważnienia dyrektora szkoły dla wskazanej osoby do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze uczniów – rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646).

Do  15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/18 i przedstawić ten plan radzie pedagogicznej zgodnie z nowym rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r.; poz. 1658).

Do  30 września

 • Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o tych ustalonych przez dyrektora dniach zgodnie z rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603).
 • Zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, zgodnie z komunikatami dyrektora CKE z dnia 1 września 2017 r.

Awans zawodowy

Wyznaczyć opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

Do 14 września

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez nauczycieli kontraktowych do odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i przez nauczycieli mianowanych do odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku nauczyciele załączają projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 20 września

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Zatwierdzanie przez dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego nauczycielom rozpoczynającym staż.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.