Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2013/2014

Zapraszamy również do zapoznania się z zadaniami na miesiąc sierpień.

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty)

Spotkać się z Rodzicami Uczniów szkoły.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Warto też przypomnieć Rodzicom i Uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:

 • Nauczycieli,
 • Uczniów danej klasy,
 • ocenianego Ucznia.

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę na kompetencje Nauczyciela-Wychowawcy gimnazjum: Wychowawca klasy w gimnazjum informuje na początku roku szkolnego, w którym Uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, Uczniów i ich Rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Propozycja realizacji powyższych obowiązków:

 • poinformowanie Uczniów na godzinie wychowawczej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;
 • poinformowanie Rodziców na zebraniu Rodziców, które odbywa się na początku roku szkolnego, z wpisem do protokołu w porządku zebrania i podpisem Rodzica potwierdzającym przyjęcie informacji; wpis musi obejmować również informacje o warunkach i sposobie oraz kryteriach ocen zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • wpisanie Uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum informacji o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz tematu projektu edukacyjnego.

W czasie spotkania z Rodzicami Uczniów należy również poinformować o:

 1. statucie szkoły, podstawie programowej, szkolnym zestawie programów nauczania i zestawie podręczników;
 2. strategii działań wychowawczych;
 3. działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 4. obowiązujących zasadach na egzaminie maturalnym (nowe zasady dla Uczniów kl. I i kl. II – do nowej podstawy programowej) i sprawdzianie w szkole podstawowej (nowe zasady dla Uczniów kl. IV i kl. V – do nowej podstawy programowej);
 5. możliwościach zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej; również na wniosek Rodziców z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków.

Ponadto należy zebrać oświadczenia dotyczące udziału Uczniów w lekcjach religii (przede wszystkim od Rodziców Uczniów klas pierwszych) lub zmiany oświadczenia o udziale Ucznia w lekcjach religii wśród Uczniów klas starszych.

Początek września (prawo nie wskazuje określonej daty) 

 • Przypomnieć Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz Wychowawcom klas o obowiązku przekazania Rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć.
 • Założyć arkusze ocen dla Uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Założyć księgę arkuszy ocen Uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen Uczniów urodzonych w jednym roku).
 • Dokonać pisemnego upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen Ucznia na rok szkolny 2013/14 lub dokonać zmiany tego pisemnego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana Wychowawcy klasy) – dotyczy również upoważnienia Dyrektora szkoły do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze Uczniów.

Do 15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/14 i przedstawić go Radzie Pedagogicznej – uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

Do  30 września

Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować Nauczycieli, Uczniów oraz ich Rodziców o tych ustalonych przez Dyrektora dniach. Należy pamiętać, że Dyrektor szkoły może (nie musi) ustalać dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Awans zawodowy

Wyznaczyć Opiekunów stażu dla Nauczycieli stażystów i Nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na Nauczycieli kontraktowych i Nauczycieli mianowanych.

Do 14 września

Złożyć wnioski o rozpoczęcie stażu przez Nauczycieli kontraktowych na Nauczyciela mianowanego i przez Nauczycieli mianowanych na Nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku Nauczyciele załączają projekty planów rozwoju zawodowego.

Do 20 września

Nauczyciel stażysta ma przedłożyć Dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Dyrektor ma zatwierdzić projekty planów rozwoju zawodowego Nauczycieli rozpoczynających staż.

 

Obowiązek szkolny/nauki

Do 30 września

 • Odnotować w księdze ewidencji dzieci spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 • Poinformować Dyrektorów właściwych szkół podstawowych i gimnazjów o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  w obwodzie innej szkoły publicznej (Dyrektorzy szkół niepublicznych, Dyrektorzy szkół, którym nie ustalono obwodów, Dyrektorzy, którzy przyjęli do szkoły Ucznia zamieszkałego w obwodzie innej szkoły publicznej).
 • Powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka Absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły ponadgimnazjalnej, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia Absolwenta gimnazjum – dotyczy Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Odebrać informację od Rodziców dziecka o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce – Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka.

 

Współpraca z OKE

Do 20 września

 • Rodzice (prawni Opiekunowie) Ucznia mają złożyć Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego Uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o zamiarze przystąpienia Ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (dotyczy tylko Rodziców Uczniów, którzy w gimnazjum uczyli się języka obcego nowożytnego w grupie dla początkujących).
 • Rodzice (prawni Opiekunowie) Ucznia mają złożyć Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu Ucznia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej mniejszości narodowej.

Do 30 września

 • Przekazać do OKE wykaz Uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w języku danej mniejszości narodowej.
 • Ostateczny termin przyjmowania od Uczniów klas maturalnych wstępnej deklaracji o wybranych przedmiotach, tematach, poziomach, środowisku komputerowym, programach.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.