Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Maj 2013/2014

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na maj 2014 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc. 

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

 

Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży

Od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r.

Rodzice składają wnioski wraz z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Od 12 maja do 22 czerwca 2014 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od 26 maja do 12 czerwca 2014 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Warunki sprawdzianów i prób ustala Rada Pedagogiczna. Ich wyniki należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności.

 

Egzamin maturalny

Do 5 maja 2014 r.

Odbiór od Absolwentów zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu. Informację należy niezwłocznie zamieścić w Edycji danych Uczniów w systemie OBIEG. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia należy dołączyć do protokołu zbiorczego części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu).

Od 5 maja do 23 maja 2014 r.

  • Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi. Dyrektor szkoły może w swoim zastępstwie upoważnić innego członka zespołu egzaminacyjnego do odbioru materiałów egzaminacyjnych. Materiały odbierają zawsze dwie osoby.
  • Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego.
  • Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE.  Po zakończeniu egzaminów z danego przedmiotu w danym dniu należy wypełnić Protokół zbiorczy (OBIEG) i wraz z pracami egzaminacyjnymi i dokumentacją egzaminacyjną przekazać do OKE.  
  • W przypadku szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, zebranie od Absolwentów lub ich Rodziców/prawnych Opiekunów udokumentowanych wniosków o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie. Udokumentowany wniosek Absolwent /Rodzic składa najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z przedmiotu, do którego Absolwent nie mógł przystąpić z powodów losowych lub zdrowotnych. Należy wypełnić wniosek w systemie OBIEG, wydrukować i niezwłocznie przysłać wraz z załącznikami do OKE.

 Od 5 maja do 30 maja 2014 r.

Przeprowadzenie egzaminów ustnych według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przeprowadzeniem. Po zakończeniu egzaminów z danego języka należy wypełnić w systemie OBIEG listę indywidualnych wyników egzaminu z danego języka, a 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu ze wszystkich języków należy przysłać do OKE Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu wraz z załącznikami.

Do 31 maja 2014 r.

  • Ogłoszenie wyników sprawdzianu – termin ustalony przez Dyrektora CKE.
  • Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2014/15 przez organ prowadzący. Zwrot arkusza Dyrektorowi szkoły.
  •  Uregulowanie wszystkich działań Dyrektora związanych z ruchem kadrowym w szkole.
  • Przypomnienie Nauczycielom szkoły o podjęciu przygotowań związanych z obowiązkiem poinformowania Uczniów i ich Rodziców/prawnych Opiekunów o przewidywanych dla Uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.