Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zwolnienie Ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych przepisami.

Zwolnienie z zajęć WF, komputerowych i informatyki

Dyrektor szkoły zwalnia Ucznia:

  • z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowani fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
  • z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Jeżeli okres zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie przez Nauczyciela śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zwolnienie z nauki jazdy

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć Ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

W przypadku zwolnienia Ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania.

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Dyrektor szkoły, na wniosek Rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego Ucznia z nauki drugiego języka obcego:

  • z wadą słuchu,
  • z głęboką dysleksją rozwojową,
  • z afazją,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku tych Uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

W przypadku zwolnienia Ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo ”zwolniona”.

Uczeń gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym) uczy się jednego języka obcego nowożytnego w liczbie godzin, która odpowiada liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych (zwolnienie z mocy prawa). Na wniosek Rodzica Ucznia lub na wniosek pełnoletniego Ucznia Uczeń ten może się uczyć drugiego języka obcego nowożytnego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.