Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zmiany w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Intencją ustawodawcy, na co wskazuje treść art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 996 ze zm.), było co do zasady powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu. Powierzenie kierowania szkołą lub placówką osobie nie będącej nauczycielem jest pewnym odstępstwem od tej zasady, co wynika z użytego przez ustawodawcę sformułowania w ust. 2 „może również kierować”, w przeciwieństwie do zwrotu użytego w ust. 1 „szkołą (…) kieruje”. Potwierdzeniem wyjątkowego charakteru tej sytuacji jest również konieczność uzyskania zgody kuratora oświaty w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora osobie niebędącej nauczycielem.

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Obowiązek przeprowadzenia konkursu dotyczy wyłącznie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie bowiem z art. 63 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe szkoły i placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne zwolnione zostały z obowiązku przeprowadzania konkursu. W praktyce oznacza to, że kwestia przeprowadzenia konkursu została pozostawiona w tych wypadkach uznaniu organów prowadzących. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora jest obligatoryjne za wyjątkiem przypadków określonych w 63 ust. 12 ustawy Prawo Oświatowe (gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata). Organ prowadzący, którego kompetencje będzie wykonywał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, powołuje w celu przeprowadzenia konkursu komisję konkursową.

Nowelizacją ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1290) wprowadzono istotną zmianę w składzie komisji konkursowej (zmian weszła w życie 19 lipca 2018 r.). Tak jak dotychczas w skład komisji powołuje się po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców. Zmianie natomiast uległa reprezentacja związków zawodowych. Zgodnie z brzmieniem nadanym wspomnianą nowelizacją do składu komisji powołuje się po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W komisji konkursowej mogą uczestniczyć jedynie przedstawiciele związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240). Zgodnie z art. 23 ust. 2 wspomnianego powyżej aktu prawnego za reprezentatywne organizacje związkowe (reprezentujące stronę pracowników) uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. zrzeszają więcej niż 300.000 członków będących pracownikami,
  2. działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Reprezentatywnymi związkami zawodowymi, spełniającymi wskazane powyżej warunki , są NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), którego jedną ze stron jest zrzeszający nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych, którego sygnatariuszami są reprezentujące nauczycieli WZZ „Solidarność –Oświata” czy Związek Zawodowy Rada Poradnictwa. Każdy z trzech reprezentatywnych związków zawodowych uprawniony jest do oddelegowania jednego przedstawiciela spośród jednostek organizacyjnych (sygnatariuszy), co wynika z użytego sformułowania „po jednym przedstawicielu …… wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych”.

Szerszego omówienia wymaga zwrot „obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa”. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. z 2015 r. Dz. U. 1881 ze zm.) związki te są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy, powołanymi do reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Obszar ich działania określa w szczególności art. 7 ustawy o związkach zawodowych, stanowiący iż w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. W świetle powyższych regulacji nie sposób ograniczać udziału przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisji tylko do tych organizacji związkowych, które działają na terenie placówki. Udział organizacji związkowych w komisji konkursowej wynika także z istoty i celu działalności tych organizacji. [Pogląd w zakresie reprezentacji organizacji związkowych w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2008 r., (sygn. akt I OSK 736/08) na gruncie przepisów ustawy o systemie oświaty – teza aktualna]. Z treści znowelizowanego przepisu art. 63 ust. 14 ustawy Prawo Oświatowe wynika, że w komisji konkursowej winni znaleźć się przedstawiciele reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego organizacji związkowych, których działanie obejmuje placówkę, w której przeprowadzany jest konkurs, nawet jeśli członkowie tej organizacji nie są zatrudnieni w tej placówce (działają na obszarze gminy, na terytorium której znajduje się szkoła).

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się art. 63 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu dotychczasowym. Tryb i zasady przeprowadzania konkursu określa z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

Autor: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy,  współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik organu nadzoru pedagogicznego, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, szkoleniowiec współpracujący z placówkami doskonalenia nauczycieli.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.