Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zasady zatrudniania Nauczycieli w oddziałach przedszkolnych

Nawiązywanie stosunku pracy z Nauczycielem oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz ustalenie uprawnień takiego Nauczyciela do urlopu wypoczynkowego budzi sporo wątpliwości. Karta Nauczyciela nie wymienia bowiem oddziału przedszkolnego wśród jednostek organizacyjnych zatrudniających Nauczycieli. Prawo nie jest w tym zakresie jednoznaczne i pozwala na różne interpretacje.

Niejasność stanu prawnego wynika z braku jednoznacznych przepisów

Przy nawiązywaniu stosunku pracy z Nauczycielem oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej powstają wątpliwości w zakresie ustalenia pracodawcy tego Nauczyciela. Wśród jednostek organizacyjnych zatrudniających Nauczycieli w Karcie Nauczyciela nie wymieniono bowiem oddziału przedszkolnego.

Ponadto przepisy w § 1 ust. 1 i § 15 załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół posługują się pojęciem oddziału. Oddział przedszkolny, który utworzono w szkole podstawowej, stanowi więc specyficzną jednostkę organizacyjną tej placówki, a nie przedszkola.

Pracodawcą Nauczyciela oddziału przedszkolnego jest szkoła?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela stosunek pracy z Nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół, na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Z regulacji tych wynika, że nie ma możliwości zawarcia umowy z Nauczycielem w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

Z Nauczycielem takim zawierana jest więc umowa w szkole podstawowej, w której utworzony został oddział przedszkolny. Skoro pracodawcą Nauczyciela jest szkoła, obowiązują go przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły, gdzie przewidziano ferie letnie i zimowe.

Odmienne zdanie ma w tej kwestii Ministerstwo Edukacji Narodowej

Odmienne stanowisko reprezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznając, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.

Zgodnie z tą interpretacją szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną a zespołem. Dlatego Nauczycieli oddziałów przedszkolnych obowiązują przepisy dotyczące placówek nieferyjnych, czyli prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, udzielanego w dniach i w terminach ustalonych przez pracownika i Dyrektora szkoły.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania Nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala wyłącznie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Przydzielając Nauczycielowi szkoły godziny ponadwymiarowe w oddziale przedszkolnym należy pamiętać o ich limicie. Bez zgody Nauczyciela można mu przydzielić 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Na większą liczbę godzin ponadwymiarowych Nauczyciel musi wyrazić zgodę. Liczba ta nie może jednak przekraczać 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przy godzinach doraźnych zastępstw nie występują żadne limity.

Urlopy Nauczycielom oddziału mogą być udzielane w okresie ferii letnich

Nauczycielowi przedszkola przysługuje 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, który można wykorzystywać przez cały rok kalendarzowy. W myśl § 10 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw w pracy placówki ustalonych przez organ prowadzący, który wyznacza ich terminy na wniosek Dyrektora i Rady Przedszkola.

Takie same zasady obowiązują w oddziale przedszkolnym, ponieważ zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia MEN oddziały przedszkolne utworzone w szkole realizują program wychowania przedszkolnego. Nie ma więc przeszkód prawnych, aby urlopy wypoczynkowe Nauczycielom oddziałów przedszkolnych były udzielane w okresie ferii letnich, tak jak to ma miejsce w szkołach.

Dni wolne od zajęć przypadające np. w okresie przerw świątecznych nie są dniami wolnymi od pracy dla Nauczyciela

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, gdy Nauczyciel oddziału przedszkolnego będzie realizował zajęcia o różnym wymiarze pensum (szkoła, oddział przedszkolny). Najczęściej jest tak, gdy nie ma możliwości zatrudnienia Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Aby uniknąć zwolnienia Nauczyciela z pracy, można zobowiązać go do uzupełnienia etatu w tej samej lub innej placówce. Na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela organ prowadzący może nałożyć na Nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum powinno odbywać się wyjątkowo, tylko wtedy, gdy nie ma innych rozwiązań przewidzianych w Karcie Nauczyciela. Nie może to powodować jednak różnicowania wynagrodzenia, a Nauczyciel musi posiadać wymagane kwalifikacje.

Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Nauczycieli prowadzących zajęcia w różnym wymiarze pensum posiada – zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę. Zadania organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego są realizowane – zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela – każdorazowo po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Nie ma przeszkód prawnych, aby organ prowadzący szkołę w uchwale regulującej te kwestie ustalił pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez Nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W praktyce oznacza to, że wszystkie godziny zrealizowane powyżej tak ustalonego pensum będą godzinami ponadwymiarowymi.

Przykład

Nauczyciel pracuje łącznie 29 godzin, w tym 9 według pensum 18-godzinnego i 20 według pensum 26-godzinnego. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynosi więc 23 godziny: 9/18 + 20/26 = 1,27 etatu, co odpowiada 29 godzinom. Tygodniowe pensum tego Nauczyciela wynosi 23 godziny, a to oznacza, że Nauczyciel ma również 6 godzin ponadwymiarowych.

Kompetencje organu prowadzącego w zakresie ustalenia wymiaru pensum posiada rada gminy, powiatu lub sejmik województwa. Decyzję w tym zakresie musi podjąć w formie uchwały. Organ ten w ramach swoich kompetencji nie ma uprawnień do określenia zasad, warunków czy sposobu łączenia zajęć w ramach etatu, co potwierdza rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 28 października 2009 r. (NK.II.0911-8/483/09).

 

Podstawa prawna:

Autor: Ewa Preis – radca prawny.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.