Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zakończeniem roku szkolnego 2016/17

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 23 czerwca 2017 r. oraz zakończenie roku szkolnego 2016/17 w dniu 31 sierpnia 2017 r. zobowiązują dyrektora szkoły do podjęcia czynności, które wynikają z obowiązków wskazanych w prawie oświatowym (ustawy i rozporządzenia wykonawcze). Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność dostosowania pracy szkoły do potrzeb nowego ustroju szkolnego, który będzie obowiązywał od 1 września 2017 r.

Obowiązki dyrektora szkoły

 1. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej, które jest związane z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji (rocznej i końcowej) oraz promocji uczniów do klasy programowo wyższej i ukończenia przez nich szkoły.
 2. Podjęcie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych. Warto zwrócić uwagę na warunki egzaminów, czas realizacji, postępowanie, skład komisji i budowę protokołów.
 3. Przedłużenie okresu nauki dla uczniów niepełnosprawnych, jeśli jest taka potrzeba.
 4. Podjęcie czynności (we współpracy z organem prowadzącym) związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/18 zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę na zakup podręczników do nowej podstawy programowej, która będzie realizowana od 1 września 2017 r. w klasie I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej.
 5. Nadzorowanie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły:
 • dla szkoły podstawowej i gimnazjum: zwrot podręczników do biblioteki szkolnej i oszacowane stanu ich zużycia lub braku ich zwrotu, zakup brakujących podręczników;
 • dla szkoły ponadgimnazjalnej: przygotowanie giełdy podręczników.
 1. Podjęcie postępowania, jeśli zgłoszone zostały zastrzeżenia, które dotyczą ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zatwierdzenie poprawnie wypełnionej przez nauczycieli dokumentacji, która jest związana z organizacją wycieczek/imprez szkolnych – karty wycieczki/imprezy, która zawiera:
 • jej program,
 • listę uczestników,
 • imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów.

Należy pamiętać, że liczba opiekunów i sposób organizowania opieki zależny jest od wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, niepełnosprawności uczniów, specyfiki zajęć oraz warunków, w jakich będzie odbywać się wycieczka lub impreza.

 1. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Podczas rady należy zwrócić uwagę na:
 • wnioski związane z podsumowaniem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły, ocenę stanu bezpieczeństwa uczniów, informacje o działalności szkoły (analiza efektów kształcenia, osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, wolontariacie, projektach edukacyjnych, ocena działań programu wychowawczego i programu profilaktyki);
 • podsumowanie działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Obowiązki dyrektora szkoły związane z nadzorem nad realizacją zadań związanych z dostosowaniem pracy szkoły do nowego ustroju szkolnego

 1. Zorganizowanie dla nauczycieli rady pedagogicznej szkolenia na temat dostosowania pracy szkoły do nowego ustroju szkolnego. Zobowiązanie nauczycieli i wychowawców do przekazania informacji o zmianach w organizacji pracy szkoły uczniom i ich rodzicom. W ramach tej informacji przekazane zostać powinno, że od 1 września 2017 r.:
 • powstanie ośmioletnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia,
 • uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • nie będzie naboru do klasy I dotychczasowego gimnazjum i do klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
 • uczniowie klasy VI obecnej sześcioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/17 podlegają promocji do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego będzie realizowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • w szkołach będzie realizowany program wychowawczo-profilaktyczny,
 • prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku 3-5 lat,
 • należy dostosować statut przedszkola i szkoły do potrzeb ustawy – Prawo oświatowe.
 1. Opracowanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola na nowy rok szkolny. Przed zatwierdzeniem arkusza przez organ prowadzący należy przekazać arkusz do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Procedurę te należy powtórzyć każdorazowo przy zmianie zatwierdzonego arkusza do 30. września danego roku szkolnego.
 2. Przekazanie nauczycielom i pracownikom, którzy nie są nauczycielami, informacji na piśmie o zatrudnieniu w ośmioletniej szkole podstawowej od roku szkolnego 2017/18.
 3. Nadzorowanie zmiany realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Wskazanie uczniom nowych kompetencji dotyczące podejmowania działań z zakresu wolontariatu i działalności rady wolontariatu na gruncie samorządu uczniowskiego. Regulacje na ten temat należy ująć w regulaminie pracy tego organu i w statucie szkoły.
 5. Nadzorowanie prac rady pedagogicznej związanych z dostosowaniem statutu szkoły do potrzeb ustawyPrawo oświatowe.
 6. Dostosowanie organizacji biblioteki, stołówki szkolnej i gabinetu pielęgniarki/higienistki szkolnej do potrzeb ustawy – Prawo oświatowe.
 7. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/18 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych zgodnie z rozdziałem 6. ustawy – Prawo oświatowe.
 8. Sprawdzenie znajomości nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego realizowanej od nowego roku szkolnego 2017/18 w klasach I, IV i VII wśród nauczycieli, której realizacja będzie nadzorowana w kolejnym roku szkolnym. Jednocześnie dyrektor zobowiązany jest nadzorować realizację obecnej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Warto zwrócić uwagę na dwutorowość w dopuszczaniu programów nauczania i ustalaniu zestawu podręczników.
 9. Dostosowanie czasu ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania uczniów wydanych przed dniem 1 września 2017 r. do zastrzeżeń zawartych w ustawie Przepisy wprowadzające stawę – Prawo oświatowe.
 10. Kontrola realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe. Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dla uczniów, którzy mają rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego – dotyczy to roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odroczenie możliwe jest nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 11. Poinformowanie uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny/nauki poza szkołą i jego rodziców o możliwościach dodatkowego wsparcia ucznia przez szkołę.
 12. Nadzorowanie w porozumieniu z organem prowadzącym realizację obowiązku szkolnego przez ucznia w ośmioletniej szkole podstawowej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, w klasach dotychczasowego gimnazjum. Podobna sytuacja dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum.
 13. Przeprowadzenie rozwiązań kadrowych w oparciu o ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Ważne!

Dyrektorzy szkół korzystających z dziennika elektronicznego jako jedynej formy dokumentowania przebiegu nauczania powinni przygotować eksport dziennika elektronicznego w terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego tj. do 10 września.

W przypadku gimnazjów i innych szkół włączanych lub likwidowanych wraz z 1 września 2017 r.:

 • wykonać eksport danych przed 1 września – tj. 31 sierpnia 2017 r. lub
 • dopilnować, by szkoła, która przejmuje klasy/oddziały gimnazjalne i inne, kontynuowała współpracę i miała możliwość wykonania eksportu dziennika w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zakończenia roku szkolnego tj. do 10 września 2017 r.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.