Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Sponsoring i darowizna na rzecz szkoły

Coraz trudniejsza sytuacja finansowa szkół publicznych w Polsce rodzi pytanie o możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na oświatę w drodze sponsoringu. Sponsorowanie oświaty, jakkolwiek nierozwinięte jeszcze na taką skalę, jak w innych dziedzinach życia gospodarczego lub społecznego, może stać się w gminach i powiatach ważnym źródłem jej dofinansowania. 

Czym jest sponsoring

Sponsoring uznawany jest za formę promocji. Firmy, które świadomie podejmują decyzję o korzystaniu ze sponsoringu i włączają go w strategię swojej działalności, wiedzą, jaki cel chcą w ten sposób osiągnąć. Często wykorzystuje się go do zwiększenia znajomości firmy lub marki. Niejednokrotnie bywa narzędziem służącym do budowania wizerunku. Pośrednio wszystkie te narzędzia mają wpływać na zwiększenie przychodów z prowadzonej przez sponsora działalności.

Czego oczekuje sponsor

W ramach sponsoringu w zamian za otrzymane świadczenie pieniężne, rzeczowe (np.: zakup wyposażenia sali lekcyjnej, zakup sprzętu sportowego dla zawodników, zakup komputerów) lub usługi (np.: organizacja imprezy, zapewnienie obsługi gastronomicznej na imprezie) sponsorowany wykonuje określone świadczenia związane z promocją sponsora.

Usługi o charakterze reklamy wykonywane na rzecz sponsora często polegają na prezentowaniu w trakcie imprezy w miejscu jej organizacji (np.: w salach widowiskowych, halach sportowych) lub w środkach masowego przekazu filmu reklamowego na temat sponsora lub umieszczaniu jego danych (imienia i nazwiska, nazwy, znaku firmowego) na tablicach, biletach czy ulotkach reklamujących imprezę.

Sponsoring może mieć charakter incydentalny i dotyczyć jednorazowego zdarzenia bądź długookresowy, kiedy sponsoringiem jest objętych np. 10 kolejnych edycji imprezy sportowej odbywającej się cyklicznie.

Formy sponsoringu:

 • rzeczowy – sprzęt multimedialny, darowizny rzeczowe itp.;
 • pieniężny – przekazanie funduszy na organizację imprez dla dzieci, Rodziców (festyn, kiermasze);
 • usługowy – wykonanie przez sponsora prac na rzecz szkoły.

Można zawrzeć ze sponsorem określoną umowę, co do sposobu reklamowania go. Umowę taką (najlepiej na piśmie) warto oprzeć na przepisach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna relacji ze sponsorem

Pojęcie umowy sponsoringu nie występuje w przepisach kodeksu cywilnego, niemniej należy do niej stosować przepisy ogólne tej ustawy dotyczące zobowiązań. Strony mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. Warto więc pamiętać przed podjęciem współpracy ze sponsorem o zawarciu stosownej umowy, która szczegółowo określi wszelkie prawa i obowiązki stron.

W takiej umowie powinny być zawarte m.in. następujące dane:

 • nazwa i opis organizowanego przedsięwzięcia (np.: imprezy kulturalnej, sportowej),
 • określenie praw i obowiązków sponsora i sponsorowanego (organizatora przedsięwzięcia), w tym udzielenie sponsorowanemu (organizatorowi) zgody na posługiwanie się nazwą i znakiem firmowym sponsora w trakcie przedsięwzięcia, wskazanie sposobu posługiwania się nazwą i znakiem firmowym sponsora przez sponsorowanego,
 • wskazanie sposobu i formy przekazania sponsorowanemu graficznej postaci znaku firmowego sponsora,
 • określenie treści komunikatu przekazywanego o sponsorze przez sponsorowanego w środkach masowego przekazu oraz wskazanie sposobu przekazywania komunikatu w tych środkach,
 • określenie wartości świadczeń stron (wskazujących na ich ekwiwalentność),
 • kary umowne na wypadek niewykonania umowy,
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Choć z przepisów nie wynika obowiązek zachowania określonej formy umowy sponsoringu, warto jednak zawrzeć ją na piśmie.

Sponsoring a darowizna

Sponsoring należy oprzeć na zasadzie ekwiwalentności świadczeń, w ramach której obydwie strony zobowiązują się do określonych działań – ich efektem powinny być obustronne korzyści. Istotne jest, aby świadczenia obydwu stron były równorzędne.

Ekwiwalentność świadczeń jest cechą odróżniającą umowy wzajemne od umów jednostronnie zobowiązujących, takich jak np. umowy darowizny.

Cechą darowizny – zgodnie z art. 888 k.c. – jest zobowiązanie się jedynie przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Niekiedy przedsiębiorca (inny podmiot) celowo zamiast sponsoringu wybiera darowiznę i przekazuje pieniądze, towar lub usługę na rzecz innych podmiotów, nie oczekując w zamian promocji czy reklamy.

Umowa sponsoringu powinna wyraźnie wskazywać, jaką wartość mają wzajemne świadczenia stron oraz że są to świadczenia ekwiwalentne. Jeżeli wartość przekazanych przez sponsora środków pieniężnych, towarów lub usług nie jest równa wartości usługi reklamy świadczonej przez sponsorowanego, w umowie powinno się wskazać, w jakiej części świadczenia są ekwiwalentne, a w jakiej świadczenia sponsora mają charakter darowizny. Wartość świadczeń sponsorowanego musi odpowiadać wysokości wydatków sponsora.

Przykład
Jeżeli szkoła otrzyma od przedsiębiorcy pieniądze na organizację imprezy sportowej, a przedsiębiorca nie zażąda nic w zamian, mamy do czynienia z brakiem ekwiwalentności świadczeń stron tego stosunku prawnego. Wydatek przedsiębiorcy na rzecz szkoły stanowi bezpłatne przysporzenie majątkowe mające charakter darowizny.

Warto pamiętać również, że umowa darowizny nie wyklucza możliwości wykonania przez obdarowanego określonego świadczenia związanego z reklamą darczyńcy.

Umowa darowizny obejmuje wprawdzie bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego, ale gdy obdarowany zostaje zobowiązany do wykonywania określonych działań (np. umieszczenia w określonych miejscach, w określony sposób i w określonej formie imienia i nazwiska, nazwy czy znaku firmowego darczyńcy), to mamy do czynienia z umową darowizny z zastrzeżeniem polecenia.

W tym przypadku nie występuje ekwiwalentność świadczeń odróżniająca darowiznę od umowy dwustronnie zobowiązującej. Jeśli więc z umowy wynika, że podmiot wspierający szkołę nie otrzymał nic w zamian lub to, co otrzymał, nie odpowiada wartości jego świadczenia, skutki tej umowy będą takie same, jak przy darowiźnie.

Jak zacząć

W pierwszej kolejności szkoła, która chce pozyskać dodatkowe środki finansowe bądź wsparcie o innym charakterze, musi sformułować i wystosować swoją ofertę do podmiotu, od którego oczekuje wsparcia. W ofercie należy opisać cel, który szkoła chce osiągnąć za pomocą tego wsparcia, oraz przedstawić ewentualne korzyści, które proponuje w zamian za jego otrzymanie.

Warto pamiętać, że oferta ma na celu zjednanie sobie przyszłego darczyńcy (sponsora), dlatego należy zadbać, aby w jej treści znalazły się informacje:

 • opisujące obecną sytuację szkoły,
 • wskazujące powody wystąpienia o pomoc,
 • określające cel, który zostanie osiągnięty dzięki udzielonemu wsparciu,
 • określające korzyści, jakie darczyńca może osiągnąć, wspierając dane przedsięwzięcie.

Gdzie poszukiwać sponsora

Sponsora czy darczyńcy najłatwiej szukać wśród społeczności lokalnej. Najczęściej jest to przedsiębiorca będący jednocześnie Rodzicem dziecka uczęszczającego do szkoły, która szuka wsparcia. Najłatwiej znaleźć go na organizowanych przez szkołę zebraniach z Rodzicami.

Wśród podmiotów zainteresowanych udzieleniem pomocy będą też takie, które we współpracy ze szkołą będą szukały dotarcia do określonego adresata i pozyskania pozytywnego wizerunku własnej firmy. Dla takiego podmiotu istotne będzie, w jaki sposób jego firma zostanie przedstawiona, z użyciem jakich środków (foldery, ulotki reklamowe) nastąpi jego prezentacja i do jakiej grupy adresatów trafi komunikat o nim.

Szukanie podmiotu, który wesprze działalność szkoły, może być żmudne i długotrwałe. Jeśli uzyskana pomoc będzie tylko doraźna i nie zaspokoi w pełni potrzeb szkoły, całą procedurę będzie trzeba powtarzać.

Dane podmiotów gospodarczych są łatwo dostępne za pośrednictwem Internetu czy telegazety. Często będzie trzeba – szczególnie, gdy prośba o pomoc skierowana jest do osób prywatnych, w tym Rodziców – poświęcić czas na osobiste przekonywanie ich do celowości udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego na rzecz szkoły.

Zawarcie umowy ze sponsorem

Jeśli szkole uda się pozyskać dodatkowe środki finansowe (towar lub usługę), kolejnym krokiem powinno być zawarcie umowy ze sponsorem lub darczyńcą. Należy przy tym pamiętać, że szkoła – jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nie może występować samodzielnie jako strona stosunku cywilnoprawnego. Powinna nią być jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę. To gmina i powiat zostały wyposażone w osobowość prawną, która daje im zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Przed podpisaniem takiej umowy Dyrektor szkoły powinien upewnić się, czy dysponuje stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania gminy w takich stosunkach prawnych.

Ograniczenia wynikające z uchwały rady gminy/miasta

Zanim Dyrektor szkoły zdecyduje się na wystąpienie z ofertą udzielenia szkole wsparcia, powinien sprawdzić – przy założeniu, że szkoła prowadzi wydzielony rachunek dochodów – z jakich źródeł mogą pochodzić środki gromadzone na tym rachunku oraz czy wśród tych źródeł została wymieniona darowizna.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Autor: Diana Kaczorek – prawnik, pracownik administracji publicznej, kilka lat związana zawodowo z organami zajmującymi się oświatą i wychowaniem, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.