Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Skład i dokumentacja komisji powołanej w wyniku zastrzeżeń dotyczących rocznych ocen klasyfikacyjnych

Składy komisji

W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. Nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje innego Nauczyciela prowadzącego taki same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
 2. Wychowawca oddziału,
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog, jeżeli jest  zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Protokoły z prac komisji

 Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko Ucznia,
 5. zadania egzaminacyjne,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych i o wykonaniu przez Ucznia zadania praktycznego.

 Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko Ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Ww. protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

Załączniki:

Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności dla ucznia po zgłoszeniu zastrzeżeń do dyrektora szkoły

Protokół z ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania po zgłoszeniu zastrzeżeń do dyrektora szkoły

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Czytaj również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.