Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja wybranych działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela od 1 września 2018 r.

Przebieg i ocena stażu

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, a po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły ustala nauczycielowi ocenę pracy. Warunkiem złożenia przez nauczyciela wniosku o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne jest co najmniej dobra ocena pracy.

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne

Nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły lub odpowiedniego organu o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczyciel stażysta zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

  • dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  • ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • opiekun stażu.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa rok i 9 miesięcy. Staż na stopień nauczyciela minowanego i nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna: rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zmienionej w art. 76 pkt 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowania zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.