Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Planujemy rok szkolny 2017/2018

Sierpień 2017

 1. Ustalić tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 2. Przygotować dokumentację przebiegu nauczania (księga ewidencji, księga uczniów, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć) – na podstawie nowego  rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646).
 3. Opracować założenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Realizować rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN po spełnieniu warunków wskazanych w programie.
 5. Przeprowadzić egzaminy poprawkowe (ostatni tydzień ferii letnich) i ewentualne egzaminy klasyfikacyjne (dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, a dyrektor szkoły wyznaczył dla tego ucznia dodatkowy termin w ostatnim tygodniu ferii letnich).
 6. Opracować dyżury nauczycieli na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Ustalić opiekę nad salami lekcyjnymi i korytarzami szkolnymi, działania SU, szkolnych klubów, kół przedmiotowych i artystycznych, składy komisji: socjalnej, rekrutacyjnej, prawno-statutowej.
 7. Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18.
  • Przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły za rok szkolny 2016/17, jeśli dyrektor nie podał tej informacji na zebraniu w czerwcu 2017 r. po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Przydzielenie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego (przydział zajęć edukacyjnych, wychowawstwa klas itd.)
  • Omówienie zadań rady pedagogicznej wynikających z aktualnych aktów prawnych, które obowiązują od 1 września 2017 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na:- ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.);- ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
  • Przyjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii przed dopuszczeniem przez dyrektora szkoły programów nauczana do użytku w danej szkole oraz przed ustaleniem przez dyrektor szkoły podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywały w szkole (jeśli takiej uchwały rada pedagogiczna nie przyjęła na zebraniu w czerwcu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uwaga na realizację nowej podstawy programowej dla kl. I, IV i VII.
  • Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych i ewentualnych egzaminach klasyfikacyjnych. Uwaga: na podstawie § 17 ust. 6 rozp. MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.170 ze zm.):

W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

Wrzesień 2017 r.

Początek roku szkolnego (prawo nie określa dokładnej daty, data ta powinna być określona w statucie szkoły)

Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Ponadto wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Warto też przypomnieć rodzicom i uczniom, że śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii:

 • nauczycieli, 
 • uczniów danego oddziału,
 • ocenianego ucznia.

W czasie spotkania z rodzicami uczniów należy również poinformować rodziców o:

 1. założeniach reformy edukacji, która jest związana z likwidacją gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej do dnia 31 sierpnia 2019 r., powstaniem ośmioletniej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 2. realizacji nowej podstawy programowej w klasach I, IV i VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. działaniach szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego,
 4. możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, również na wniosek rodziców z nauki drugiego języka obcego – po spełnieniu określonych warunków.

Należy zebrać oświadczenia pisemne od rodziców dotyczące udziału uczniów w lekcjach religii lub/i etyki (dla uczniów nowo przyjętych do szkoły).

Uwaga na kompetencje nauczyciela wychowawcy gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum wynikające z obowiązku informowania rodziców i uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego!

 Wychowawca oddziału w gimnazjum:

 • Informuje na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji tego projektu edukacyjnego. Warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 • Uczniowi gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu edukacyjnego.

Początek września

 • Przypomnieć nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (wdż) oraz wychowawcom oddziałów o obowiązku  przekazania rodzicom informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych – w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć. Wdż j jest realizowany od klasy IV ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Założyć arkusze ocen dla uczniów kl. I i wydać im legitymacje szkolne.
 • Dokonać upoważnienia dyrektora szkoły do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w arkuszach ocen ucznia na rok szkolny 2017/18 lub dokonać zmiany tego upoważnienia, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zmiana wychowawcy oddziału). Dotyczy również upoważnienia dyrektora szkoły dla wskazanej osoby do dokonana sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i w księdze uczniów – rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646).

Do  15 września

Opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/18 i przedstawić ten plan radzie pedagogicznej zgodnie z nowym rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r.; poz. 1658).

Do  30 września

 • Ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym wymiarze dla danego typu szkoły i poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o tych ustalonych przez dyrektora dniach zgodnie z rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603).
 • Zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, zgodnie z komunikatami dyrektora CKE z dnia 1 września 2017 r.

Awans zawodowy

Wyznaczyć opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

Do 14 września

Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu przez nauczycieli kontraktowych do odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i przez nauczycieli mianowanych do odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku nauczyciele załączają projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 20 września

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Do 30 września

Zatwierdzanie przez dyrektora szkoły projektów planów rozwoju zawodowego nauczycielom rozpoczynającym staż.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.