Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Od identyfikacji problemu do przedmiotu badania (cześć 2/2)

kon

pierwszej części niniejszego artykułu przedstawione zostały istotne informacje dotyczące zbierania danych do ewaluacji wewnętrze szkoły. Wskazane zostały również przykładowe statystyki i narzędzia, które są częścią e-Dziennika Librus, a które mogą być wykorzystane w tym procesie. Poniższy tekst jest kontynuacją tego zagadnienia.

W e-Dzienniku dostępne są statystyki z zakresu oceniania (rys. 1) , które poddane szczegółowej analizie obrazują pracę pojedynczego Ucznia, grupy lub klasy, a nawet całej szkoły. Wybrane dane, jakie opisują, to oceny cząstkowe, Uczniowie z oceną niedostateczną lub z zadaną parametrem średnią, średnia ocen wg klas (w tym klas wirtualnych) czy wg przedmiotów.

W e-Dzienniku dostępne są również statystyki dotyczące frekwencji (rys. 2), które poddane szczegółowej analizie obrazują systematykę pracy – ponownie od pojedynczego Ucznia aż do całej szkoły: frekwencja szczegółowo, zestawienie frekwencji całościowe lub w wybranym okresie, procentowe zestawienia na dany dzień, rankingi frekwencji w szkole i klasie.

Często zespoły ds. ewaluacji nie mają wiedzy, jak wiele różnorodnych raportów dostępne jest w e-Dzienniku, ponieważ nie zawsze mają do nich dostęp ze swojego konta. Dostęp do wszystkich funkcji posiada jedynie Dyrektor bądź Administrator. Poszerzenie uprawnień wybranym Nauczycielom pozwoli zespołom na efektywną pracę i wykorzystanie pełnego spektrum możliwości e-Dziennika, a tym samym na rzetelną ocenę badanego w ewaluacji problemu.

Poniżej przykładowe możliwości wsparcia ewaluacji wewnętrznej szkoły przez e-Dziennik Librus.

I. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Szybkie i automatyczne generowanie statystyk dotyczących frekwencji oraz ocen w dowolnym okresie roku szkolnego (rys. 3).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Informowanie Ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie jego postępów ułatwiają Uczniom naukę oraz pozwalają Nauczycielom na planowanie ich indywidualnego rozwoju (W. 2D).

rys. 3

II. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Ustawienie alertów dotyczących poziomu frekwencji oraz poziomu średniej ocen dla Uczniów całej szkoły, na podstawie których e-Dziennik wygeneruje dane do analizy (rys. 4, 4a).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Diagnoza obejmująca systematykę uczęszczania na zajęcia dydaktyczne oraz własne postępy w nauce. Dane ilościowe w zestawieniu z danymi o charakterze jakościowym dają możliwość pogłębionej analizy zagadnienia. Dzięki jej wynikom Uczniowie mogą mieć wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, przez co czują się odpowiedzialni za własny rozwój (W. 2B).

III. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Generowanie listy logujących się Nauczycieli, Uczniów i Rodziców (rys. 5, 5a).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Częstotliwość logowań Użytkowników diagnozuje:

 • kontakty Nauczyciel-Rodzic,
 • kontrolę rodzicielską nad postępami Ucznia w szkole i zainteresowanie sprawami dziecka i szkoły,
 • dostęp do Internetu Ucznia i Rodzica poza szkołą,
 • systematykę pracy zawodowej Nauczyciela.

IV. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Generowanie listy Uczniów poniżej określonego procentu frekwencji z podziałem na klasy (lista Uczniów, których procent obecności względem nieobecności jest poniżej żądanego poziomu). Najniższą wartość procentową frekwencji ustala osoba dodająca alert.

Możliwości wykorzystania w badaniach: Diagnoza Uczniów, których poziom frekwencji może uniemożliwić uzyskanie pozytywnej oceny bądź grozi egzaminem klasyfikacyjnym, obserwacja i kontrola pracy Wychowawcy i Pedagoga szkolnego nad realizacją obowiązku szkolnego przez Uczniów.

V. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Generowanie listy Uczniów ze średnią semestralną poniżej określonej wartościoraz przedmiotów (rys. 6).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Diagnoza jakości kształcenia, wyników osiąganych przez Uczniów, analiza skutkująca decyzją o możliwości/konieczności wprowadzenia programów/działań naprawczych, obserwacji zjawiska ze względu na przedmiot i Nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, konieczności zmiany metod nauczania.

rys. 6

VI. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Generowanie listy Nauczycieli z informacją, ile ocen wystawili z danego przedmiotu (rys. 7, 7a, 7b).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Analiza rytmiczności oceniania, pracy poświęcanej na informację zwrotną dotyczącą kształcenia kierowaną do Uczniów. Analiza przedmiotowych systemów oceniania w zgodności ze statutem.

VII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Generowanie listy Nauczycieli, którzy mają braki w dokumentowaniu przebiegu lekcji:

 1. lista Nauczycieli, którzy mają braki w realizacjach względem planu lekcji (rys. 8),
 2. lista Nauczycieli, którzy mają braki wpisu frekwencji na zajęciach względem planu lekcji (rys. 8a),
 3. lista Nauczycieli, którzy mają brakujące tematy przy przeprowadzonej lekcji (rys. 8b).

Możliwości wykorzystania w badaniach:

 • Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi Uczniów (W. 2D)
 • Analiza prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, jej zgodności z podstawą programową, przyczyn nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji (po stronie Nauczyciela – nieumiejętność zorganizowania pracy; przyczyny techniczne – np. przerwy w dostępie do sieci, awarie komputera).

Oprócz alertów (rys. 9) ustawianych dla Dyrektora dostępne są również statystyki (rys. 10) dotyczące kontroli realizacji programu nauczania wskazujące brakujące realizacje programu względem planu lekcji (każdy Nauczyciel widzi procentową realizację podstawy programowej (pośrednio poprzez rozkład materiału nauczania) oraz zrealizowane i niezrealizowane tematy, lekcje wykonane ponad program względem planu czy te na których nie wpisano tekstowego tematu lekcji, nie odnotowano frekwencji lub nie powiązano tematu z rozkładu materiału nauczania).

Uwaga: Moduł Alerty dostępny jest w panelu Dyrektora i Administratora. Chcąc udostępnić dane zespołowi ds. ewaluacji, należy wydrukować wygenerowany raport, udostępnić jego wersję elektroniczą lub poszerzyć uprawnienia dostępu wyznaczonym Nauczycielom.

VIII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Wymuszenie bieżącego oceniania i bieżących wpisów dotyczących frekwencji czy realizacji poprzez odpowiednie zarządzanie blokadami czasowymi w e-Dzienniku uniemożliwiającymi zbyt późne (np. po wyznaczonym przez Dyrektora czasie) uzupełnianie zaległości w dokumentacji bez wcześniejszego poproszenia dyrekcji o wyłączenie blokady (rys. 11).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Systematyczne informowanie Ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają mu się uczyć i planować indywidualny rozwój (W. 2D).

rys. 11

IX. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Możliwość bieżącego informowania zarówno Nauczycieli, jak i Uczniów oraz Rodziców o planach, zapoczątkowanych działaniach, oczekiwanych rezultatach poprzez moduły komunikacyjne w e-Dzienniku (rys. 12).

Możliwości wykorzystania w badaniach:

 • Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane (W. 11D).
 • Wykorzystanie modułu Ogłoszenia i Wiadomości pozwala na analizę aktualizacji wpisów dotyczących pracy szkoły.

rys. 12

X. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Pozyskiwanie informacji do badań poprzez wykorzystanie systemów informacyjnych z e-Dziennika (ankiety, wiadomości rys. 13).

Możliwości wykorzystania w badaniach:

 • Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi Nauczycieli i innych pracowników oraz Uczniów i Rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru szkoły lub placówki (W. 12B).
 • Prowadzenie badań ankietowych wśród Rodziców, Uczniów i Nauczycieli pozwala uzyskać informację zwrotną dotyczącą jakości pracy szkoły i spójności jej działań z oczekiwaniami respondentów. Umożliwia również badanie potrzeb Nauczycieli w zakresie pomocy dydaktycznych, szkoleń itd.

rys. 13

XI. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Delegowanie działań z wykorzystaniem dziennika – poprzez odpowiednie ustawienie uprawnień do modułów.

Możliwości wykorzystania w badaniach:

 • Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy Nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu (W. 12B).
 • Celowe poszerzanie uprawnień Nauczycielom umożliwia prowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących aktualny stan danego zagadnienia w szkole.

XII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Obserwacja różnorodności ocen wystawianych przez Nauczycieli (np. sprawdzian, odpowiedź ustna, rys. 14, 14a).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Informowanie Ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają mu się uczyć i planować indywidualny rozwój (W. 2D).

XIII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Możliwość przeanalizowania, jak wiele prac domowych zadają Nauczyciele i z jakich przedmiotów (rys. 15).

Możliwości wykorzystania w badaniach: Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb Ucznia, grupy i oddziału (W. 2D).

rys. 15

XIV. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Możliwość sprawdzenia, ile razy Uczniowie nie przychodzą na sprawdzian w pierwszym terminie.

Możliwości wykorzystania w badaniach: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi Uczniów (W. 2D).

XV. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Statystyki uwag pozytywnych i negatywnych wpisywanych przez Nauczycieli (także z możliwością tworzenia kategorii dla uwag, rys. 16).

Możliwości wykorzystania w badaniach: W szkole lub placówce, wspólnie z Uczniami i Rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb modyfikuje (W. 5B).

rys. 16

XVI. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Statystyki ocen z zachowania punktowego. Moduł w zależności od konfiguracji daje możliwość odnotowywania różnych zachowań Uczniów (rys. 17).

Możliwości wykorzystania w badaniach: W szkole lub placówce, wspólnie z Uczniami i Rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb modyfikuje (W. 5B).

rys. 17

XVII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: Statystyki wywiadówek – średnia frekwencja w klasie (rys. 18).

Możliwości wykorzystania w badaniach: W szkole lub placówce współpracuje się z Rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (W. 9D).

rys. 18

XVIII. Statystyki i alerty zawarte w dzienniku elektronicznym: e-Raporty TIK.

Możliwości wykorzystania w badaniach: Stworzone do odnotowywania wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach. Pozwala na analizę metod pracy wykorzystywanych przez Nauczycieli na lekcji oraz sprawdzenie jak zorganizowane są procesy edukacyjne.

Uwagi: Dane ilościowe, które w zestawieniu z danymi o charakterze jakościowym dają możliwość pogłębionego oglądu zagadnienia.

Zapis przedmiotu badania w określonym brzemieniu

Na podstawie tych i innych statystyk i alertów możliwe jest sformułowanie zapisów przedmiotu badania w określonym brzemieniu.

Wykorzystanie możliwości:

 • bieżącego reagowania na niepokojące wyniki uzyskane ze statystyk,
 • obserwacji zainteresowania Rodzica swoim dzieckiem – poprzez pogłębioną analizę logowań Rodzica/Opiekuna na konto w dzienniku,
 • pozyskiwania informacji do badań poprzez wykorzystanie modułów komunikacyjnych e-Dziennika (ankiety, wiadomości),

pozwala sformułować przedmiot badania na przykład w następującym brzmieniu: Synchronizacja częstotliwości oceniania, informowania i oddziaływań wychowawczych, a efekty dydaktyczno – wychowawcze osiągane przez uczniów.

Inny przykład to wykorzystanie możliwości:

 • szybkiego ustalania, ile razy Uczniowie nie odrobili pracy domowej,
 • przeanalizowania, jak dużo zadawane jest prac domowych i z jakich przedmiotów,
 • ustalenia, ile razy Uczniowie byli nieprzygotowani na lekcji

w celu sformułowania co najmniej kilku przedmiotów badania, np.: Zakres wpływu ilości zadawanych i odrabianych zadań domowych na ostateczne wyniki dydaktyczne Ucznia, Wpływ zadawanej Uczniowi pracy domowej na kształtowanie jego postaw (systematyczność, obowiązkowość, wytrwałość, wiarygodność…), Wpływ zadawanej Uczniowi pracy domowej na organizację samokształcenia.

Praca z danymi jako źródło pytań

W metodzie, jaką jest praca z danymi, warto zwrócić uwagę, że samo zestawianie danych powoduje zadawanie pytań, na które wcześniej nie szukano odpowiedzi. Na tej drodze również wyłaniają się problemy badawcze, które stosując język ewaluacji, stają się przedmiotami badania.

Jakie pytania i jaki zakres badań zostanie poddany ewaluacji, zależy od Dyrektora i Rady Pedagogicznej, która wyciąga wnioski z ewaluacji prowadzonych w poprzednich latach. Możliwości, jakie daje e-Dziennik Librus, pokazują, jak wiele obszarów działania szkoły może zostać poddanych badaniu poprzez analizę danych, które szkoła na bieżąco gromadzi. Nierzadko można dojść do wniosku, że wiele z nich do tej pory pozostawało poza obszarem zainteresowania i badań. Jest to podstawą do refleksji, jak wiele obszarów może być rozwijane poprzez szczegółową analizę pracy szkoły oraz wprowadzenie na jej podstawie odpowiednich działań.

Zaangażowanie Uczniów i Rodziców a wizerunek placówki

Zaangażowanie w pracę szkoły Uczniów i Rodziców powoduje, że czują się oni w niej dobrze, postrzegając szkołę jako otwartą na ich potrzeby. W efekcie czują się oni częścią placówki i mają poczucie odpowiedzialności za jej współtworzenie.

W dzisiejszych czasach oferty edukacyjne szkół są bardzo bogate. Ograniczono też bariery komunikacyjne Uczniów, dzięki czemu mają oni możliwość uczenia się w różnych częściach miasta czy nawet różnych miejscowościach. Jednocześnie pogłębia się niż demograficzny. W takiej sytuacji tylko kompleksowe działania wszystkich podmiotów w szkole mogą zagwarantować jej sukces. Zadowolony z klimatu szkoły i swoich wyników Uczeń poleci ją swoim młodszym kolegom i koleżankom. Zadowolony z jakości pracy szkoły Rodzic – pośle do niej swoje młodsze dziecko. A zadowolony z pracy Nauczyciel z przyjemnością każdego dnia zaangażuje się w podejmowanie nowych wyzwań, widząc w nich wymierne korzyści.

Szkoła nie tylko uczy, ale również sama musi się uczyć, jak być lepszą. Nie może bazować na sprawdzonych metodach, ponieważ te szybko się dezaktualizują. Musi diagnozować, analizować, wyciągać wnioski i wychodzić naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości – wtedy jest szkołą uczącą się, szkołą sukcesu, szkołą przyszłości.

 

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.
 • Ewa Sitko – edukator, wieloletni Dyrektor szkoły, metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie, nagrodzona Medalem KEN za zasługi dla oświaty. 
 • Ilona Helik – menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. awansu zawodowego nauczycieli i organizacji procesu kształcenia.

W serii ukazały się również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.