Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ocenianie nauczycieli wg nowych zasad – od czego zacząć

Obowiązki o charakterze organizatorskim dyrektorów szkół i placówek wynikające ze zmiany zasad oceniania nauczycieli.

Znowelizowane przepisy ustawy Karta Nauczyciela, jak i przepisy przejściowe ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nakładają na dyrektorów szkół i placówek oświatowych szereg obowiązków w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela. Jednym z najważniejszych jest obowiązek sporządzenia cyklicznej oceny pracy zatrudnionych nauczycieli.

Sporządzenie po raz pierwszy oceny pracy przez dyrektora – przepisy przejściowe

Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy w brzmieniu nadanym od 1.09. 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu. Natomiast oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych obowiązujących od 1.09.2018 r. zasadach, określonych w art. 6a ustawy, do dnia 30 czerwca 2020 r. Należy zauważyć, iż wymagany co najmniej trzyletni okres pracy w szkole od uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nie jest uzależniony od efektywnego świadczenia pracy. Istotnie jest, aby nauczyciel pozostawał w zatrudnieniu w tym okresie, niezależnie od wymiaru czasu pracy czy też nieobecności powstałych w tym okresie.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „do dnia” jest jednoznaczne z ustaleniem maksymalnego terminu dokonania oceny i pozostawieniem uprawnienia do wskazania konkretnego terminu dyrektorowi szkoły. Istotne jest jedynie, aby oceny tej dokonano w okresie pomiędzy 1.09.2018 r. a odpowiednio 31.08.2021 r. lub 30.06.2020 r. w zależności od grupy nauczycieli wskazanej powyższej. Terminy te nie będą ulegać przedłużeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, gdyż zasady te dotyczą wyłącznie cyklicznej oceny pracy dokonywanej co 3 lata. A zatem w przypadku, gdy nauczyciel w powyższych okresach będzie nieobecny w pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pierwsza ocena pracy wg nowych zasad będzie sporządzona w powyższej wskazanych terminach.

Przepisy przejściowe nie odnoszą się jedynie do oceny pracy nauczyciela legitymującego się w dniu 1.09.2018 r. stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, lecz nieposiadającego na ten dzień co najmniej trzyletniego okresu pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel ten będzie oceniony wg zasad określonych w znowelizowanym art. 6a KN tj. w terminie 3 lat od uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor szkoły winien zatem ustalić w oparciu o akta osobowe nauczycieli i znajdujące się w nich kopie aktów nadania stopni awansu zawodowego oraz dokumentację zatrudnienia status nauczyciela. W praktyce pomocnym może być również sporządzenie harmonogramu przeprowadzania ocen pracy nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy przejściowe stanowią, iż do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Jeśli zatem nauczyciel w sierpniu 2018r. złożył wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektor sporządzi ocenę pracy w świetle obowiązujących dotychczas przepisów prawa (tj. do 31.08.2018 r.).

Regulamin oceniania

Ustawodawca nałożył na dyrektora obowiązek ustalenia wewnątrzszkolnego regulaminu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Ustalenie będzie wymagało zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 25 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Regulamin dokonywania oceny pracy będzie musiał  określać wskaźniki oceny odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.

Reprezentatywne w rozumieniu cytowanej ustawy są Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” (NSZZ “Solidarność”), posiadający w strukturze jednostki organizacyjne, a także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ). W skład OPZZ oraz FZZ wchodzą jednostki organizacyjne (związki) zrzeszające nauczycieli (przykładowo Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Związek Zawodowy Rada Poradnictwa).

Dyrektor zobowiązany jest zatem ustalić, czy w jego zakładzie pracy funkcjonują związki zawodowe na podstawie informacji o liczbie członków, którą zgodnie art. 251 ustawy o związkach zawodowych winna przełożyć organizacja związkowa co kwartał pracodawcy oraz czy są one jednostkami organizacyjnymi reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Jeśli w danej szkole lub placówce nie działa żadna organizacja związkowa, regulamin będzie podlegać opiniowaniu wyłącznie przez radę pedagogiczną. Opinie (co warto podkreślić) nie mają charakteru wiążącego, są jednakże wymagane z punktu widzenia oceny prawidłowości działań pracodawcy. Należy również zauważyć, iż kompetencja w zakresie ustalenia regulaminu oceniania przysługuje wyłącznie dyrektorowi jako pracodawcy, który może poprosić nauczycieli o sugestie dotyczące wskaźników, jednakże ostatecznie to on ustala i nadaje kształt regulaminowi oceniania.

Wskaźniki w świetle przepisu art. 6a ust. 14 KN mają odnosić się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniać specyfikę pracy w danej szkole. Poziom spełniania określony skalą liczbową powinien określić, w jakim przypadku nauczycielowi zostanie przypisany dany poziom (np. punkty). Określenie jedynie samej skali oznacza brak stosowania jasnych i przejrzystych kryteriów oceniania, co może wpływać na wynik odwołania od oceny pracy. Jeśli zatem w regulaminie oceniania dyrektor określi przykładowo, że każde z kryteriów jest oceniane w skali od 0 do 3 pkt, to powinien określić, w jakim przypadku nauczyciel otrzyma 0, w jakim 1, 2 lub odpowiednio 3 punkty. Należy również podkreślić, iż ustawodawca nie określił terminu sporządzenia regulaminu oceniania. Regulamin oceniania nie może zostać ustalony przez wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy Karty Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, tj. przed 1.09.2018 r. Dopiero od momentu, gdy przepis prawa zaczyna obowiązywać, staje się on elementem systemu prawnego, na którym można dokonywać wszelkich czynności kształtujących ten system. Od tego też momentu staje się on źródłem praw i obowiązków. Dyrektorzy winni jednakże zwrócić uwagą na fakt, iż nauczyciele uprawnieni są do złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy wg nowych zasad począwszy od dnia 1.09.2018 r.

Autor: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy,  współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik organu nadzoru pedagogicznego, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, szkoleniowiec współpracujący z placówkami doskonalenia nauczycieli.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.