Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ocena pracy nauczyciela wg zasad obowiązujących od 1.09. 2018 r.

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które dotyczą w szczególności zasad dokonywania oceny pracy, wynagradzania nauczycieli, udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego czy realizacji stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Praca nauczyciela począwszy od 1.09 2018 r. będzie oceniana tylko poprzez jedną ocenę, na zasadach określonych w znowelizowanym art. 6a KN oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133) niezależnie od tego, czy będzie ona związana z zakończeniem stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego czy też będzie dokonywana w terminach określonych w przepisach prawa. Ustawodawca wprowadził obligatoryjny charakter oceny pracy dokonywanej zasadniczo co 3 lata.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 września 2018 r. oceny pracy nauczyciela dokonuje się:

  1. po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
  2. po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 KN (staż odbywany po nieuzyskaniu akceptacji komisji lub nie zdaniu egzaminu);
  3. co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. W przypadku, gdy termin ten upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.

Przedłużenie terminu oceny

Usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy, trwająca dłużej niż 3 miesiące, będzie skutkować przedłużeniem termin jej sporządzenia. Również w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciel, termin na dokonanie cyklicznej oceny pracy będzie wydłużony. Dyrektor będzie mógł dokonać oceny nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a 3 letni okres jej sporządzenia, ulegnie odpowiednio przedłużeniu.

Ocena na wniosek nauczyciela czy innych podmiotów

Tak jak dotychczas ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego będzie mogła być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

  1. nauczyciela,
  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. rady szkoły,
  5. rady rodziców.

Terminy sporządzenia oceny

W zależności od okoliczności związanych z dokonywaniem oceny zostały określone 2 terminy jej sporządzenia. Oceny pracy wynikająca z zakończonego stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego będzie dokonywana w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku cyklicznej oceny (tj. co 3 lata), dyrektor zobowiązany będzie sporządzić ocenę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny lub powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu procesu dokonywania oceny jego pracy. Do powyższych terminów nie będą wliczone okresy:

  • usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż 14 dni (przykładowo nieobecność spowodowana chorobą, korzystaniem z urlopów innych niż urlop wypoczynkowy),
  • ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli szkół i placówek niefeeryjnych urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Opiniowanie oceny pracy

Ustawodawstwa reguluje również zasady zasięgania opinii w procesie dokonywania oceny pracy przez dyrektora, określając, które z nich mają charakter obligatoryjny, a tym samym stają się powinnością dyrektora, jak i fakultatywny. Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela, będzie miał obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których rady rodziców nie są utworzone czy opiekuna stażu. Nauczyciel z kolei będzie mógł wystąpić z wnioskiem do dyrektora o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Natomiast zasięgniecie opinii samorządu uczniowskiego nie ma charakteru obligatoryjnego.

Kryteria oceny pracy

Kryteria oceny pracy zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133). Nauczyciel stażysta oceniany jest na podstawie 9 kryteriów, kontraktowy w oparciu o kryteria przypisane nauczycielowi stażyście i 5 kryteriów określonych dla jego stopnia awansu zawodowego, mianowany na podstawie kryteriów wskazanych dla niższych stopni awansu zawodowego (tj. 9 stażysty i 5 kontraktowego) oraz 5 kryteriów wskazanych dla nauczycieli posiadających stopnień nauczyciela mianowanego. Natomiast praca nauczyciela dyplomowanego oceniana jest na podstawie kryteriów przypisanych nauczycielom legitymującym się niższymi poziomami awansu zawodowego (tj. 9 stażysty, 5 kontraktowego oraz 5 mianowanego), a także kryteriów określonych dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, z czego część z nich nauczyciel sam wybiera. Przepisy cytowanego powyżej rozporządzenia określają również szkoły i placówki, w który nauczyciele nie są oceniani z wszystkich kryteriów z uwagi na specyfikę tych placówek.

Ustalenie oceny

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy
oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może zgłosić w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny. Począwszy od 1.09. 2018 r. uległ również zmianie katalog poziomów oceny, nauczyciel będzie mógł otrzymać cenę wyróżniająca, bardzo dobrą, dobrą oraz negatywną. Ocena wyróżniająca uprawnia nauczyciela dyplomowanego legitymującego się co najmniej 3 letnim okresem pracy od otrzymania tego stopnia awansu zawodowego do dodatku za wyróżniającą ocenę pracy, natomiast w przypadku nauczyciela realizującego staż na poszczególne stopnie awansu zawodowego do skrócenia ścieżki awansu zawodowego. Ustalanie oceny pracy nauczyciela polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, które nauczyciel musi spełnić na danym stopniu awansu zawodowego przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie ustalonym przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organizacji związkowych.

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela na poziomie:

1) nie mniejszym niż 95% – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2) nie mniejszym niż 80% – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3) nie mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4) mniejszym niż 55% – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości zaskarżenia oceny.

Środki zaskarżenia

Od oceny pracy nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu nadzoru pedagogicznego, a dyrektorowi wniosek o ponowne jej ustalenie do organu, który tę oceną przyznał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Nauczyciel wnosi odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły, który przekazuje je wraz z wymaganą dokumentacją. Organ odwoławczy może nie tylko podtrzymać czy uchylić ocenę i ustalić nową ocenę, ale również przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli stwierdzi, że w toku dokonywania oceny doszło do naruszenia prawa. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie

Autor: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy,  współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik organu nadzoru pedagogicznego, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, szkoleniowiec współpracujący z placówkami doskonalenia nauczycieli.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.