Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Obowiązki dyrektora szkoły i placówki wynikające z oceny pracy nauczyciela

Funkcjonujący dotychczas system oceniania uległ istotnym modyfikacjom. Dotychczas praca nauczyciela była oceniania zarówno poprzez ocenę sporządzaną na zasadach określonych w art. 6a KN, jak i ocenę dorobku zawodowego dokonywaną w stosunku do nauczycieli ubiegających się o poszczególne stopnia awansu zawodowego. Ustawodawca począwszy od 1.09 2018 r. wprowadza tylko jedną ocenę, o której mowa w znowelizowanym art. 6a KN. Ocena pracy, określona w wskazanym powyższej przepisie prawa, nie miała dotychczas charakteru obligatoryjnego. Przepisy prawa nie określały również terminu jej ważności. W praktyce zatem nauczyciel mógł dotychczas nie legitymować się oceną pracy dokonywaną na zasadach określonych w art. 6a KN.

Okoliczności sporządzenia oceny

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany dokonywać cyklicznej oceny pracy nauczyciela co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. W przypadku, gdy termin ten upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu. Termin trzyletni należy obliczać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ocena pracy będzie również sporządzania po zakończeniu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego oraz po zakończeniu dodatkowego stażu określonego w art. 9g ust. 8 KN, czyli stażu odbywanego po nieuzyskaniu akceptacji komisji lub nie zdaniu egzaminu. Termin okresowej oceny pracy będzie wydłużony w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące (art. 6a ust.1b KN). Dla każdego z nauczycieli będzie to zatem inna data. Dlatego warto sporządzić harmonogram, w który będą ujmowani nauczyciela podlegający ocenie w danym okresie (roku), na którym odnotowywane będą również wskazane powyżej nieobecności. Tak jak dotychczas ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego będzie mogła być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela czy uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 6a ust. 1d KN.

Termin sporządzenia oceny

Ustawodawca określił dwa terminy sporządzenia oceny w zależności od tego czy ocena pracy będzie związana z zakończonym stażem na poszczególne stopnie awansu zawodowego czy też będzie dokonywana w pozostałych okolicznościach (cykliczna lub po upływie roku od poprzedniej oceny). W pierwszym przypadku termin na dokonanie oceny pracy wynosi 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W drugim – oceny należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o dokonanie oceny lub powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu procesu dokonywania oceny jego pracy. Ustawodawca nie określił elementów, jakie powinno zawierać powiadomienie. Poza – jak się wydaje oczywistym – wskazaniem terminu sporządzenia oceny i faktu rozpoczęcia procesu oceniania oraz danych pracodawcy i pracownika, dyrektor może zawrzeć inne informacje dotyczące uprawień nauczyciela. Należy wskazać w szczególności na:

  • prawo złożenia przez nauczyciela wniosku, aby przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń był obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej,
  • prawo złożenia wniosku o wystąpienie o opinię do właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekuna naukowo-dydaktycznego.

Warto również zauważyć, iż dyrektor oceniając pracę nauczyciela dyplomowanego, ocenia dwa wskazane przez nauczyciela kryteria, o których mowa w § 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Wskazany powyżej akt prawny nie określa, w jaki sposób i w jakim terminie nauczyciel ma wskazać te kryteria, a dyrektor ma zostać o nich zawiadomiony. A zatem w powiadomieniu dyrektor może również wskazać na obowiązek wybrania przez nauczyciela kryteriów i podać termin zawiadomienia go nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela określają zasady współdziałania dyrektora i innych podmiotów przy dokonywaniu oceny pracy. Ustawodawca posługuje się w treści art. 6a ust. 5 KN zwrotami „zasięga”, „może zasięgnąć” – co przesądza w pierwszym przypadku o obligatoryjnym (obowiązek), a w drugim o fakultatywnym (uprawnienie) charakterze opinii. Obligatoryjny charakter ma m.in. opinia rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których rady rodziców nie są utworzone. Nie zasięgniecie opinii w przypadku, w którym ustawodawca taki obowiązek formułuje, może skutkować w przypadku założenia przez nauczyciela odwołania uchyleniem oceny i przekazaniem sprawy do ponownego ustalenia dyrektorowi, z uwagi na stwierdzenie wydania oceny z naruszeniem prawa. Natomiast treść opinii nie ma charakteru wiążącego dla dyrektora.

Współdziałanie dyrektorów w procesie dokonywania oceny

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela określają również sytuacje współdziałania dyrektorów w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela. Pierwszy z uregulowanych w art. 6a ust. 5d KN przypadków dotyczy uzupełniania tygodniowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 KN, a zatem wyłącznie sytuacji nałożenia przez organ prowadzący obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach. W takim przypadku dyrektorzy zobowiązani są do współdziałania w zakresie dokonywania oceny. Ocenę nauczycielowi uzupełniającemu wymiar zatrudniania na podstawie art. 22 ust. 1 KN sporządza dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia wymiar. Ustawodawca nie uregulował organów właściwych do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy dyrektorami w przypadku braku porozumienia. Dyrektorzy muszą zatem dojść do konsensusu. Przepis art. 6a ust. 5d KN nie będzie miał zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w kilku szkołach czy placówka w ramach odrębnych stosunków pracy. W takiej sytuacji nauczyciel otrzyma odrębne oceny pracy sporządzone przez jego poszczególnych pracodawców.

Drugi z przypadków, określony w art. 6a ust. 5e KN, dotyczy realizacji przez nauczyciela stażu na dany stopień awansu zawodowego w kilku szkołach, w sytuacji, gdy w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 wymiaru zajęć dydaktycznych, a łącznie w tych szkołach jego wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej 1/2 wymiaru zajęć. Oceny pracy dokonuje wówczas dyrektor wyznaczony przez organ nadzoru pedagogicznego do dokonywania czynności z zakresu awansu zawodowego (art. 22 ust. 3) w porozumieniu z pozostałymi dyrektorami, w których nauczyciel odbywa staż. Natomiast przy dokonywaniu oceny pracy doradcy metodycznego zatrudniający go dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy po uzyskaniu oceny dokonanej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącej wykonywania zadań doradcy metodycznego.

Przekazanie odwołania

Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – do kuratora oświaty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu oraz regulamin oceniania. Należy zwrócić uwagę, że przed wydaniem rozstrzygnięcia zespół oceniający jedynie wysłuchuje nauczyciela. Dyrektor nie jest uprawniony do przedstawienia swojego stanowiska przed zespołem oceniającym, dlatego też rzetelne doniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu może mieć wpływ na rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego.

Autor: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy,  współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik organu nadzoru pedagogicznego, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, szkoleniowiec współpracujący z placówkami doskonalenia nauczycieli.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.